Författararkiv

Ledare: Ge samhällsbyggare mer näringslösning

Publicerad

Nyheter

Samhällsbyggande är i högre grad än i andra branscher ett lagspel. Alla, från projektutvecklare, kommunala beslutfattare och konsulter till entreprenörer och byggherrar måste samarbeta. Det är också ett lagspel med många underleverantörer av olika storlek och med ett allt större inslag av internationella företag.

bch-ledare

Alla aktörer, stora som små, vittnar om att vi måste bli bättre på att samverka för att tiden från idé till byggstart ska kortas och projekt ska kunna levereras i tid och med kvalitet. Vi är däremot mer sällan överens om hur det ska gå till, och hur man ska förändra sitt eget beteende och organisation för att bli effektiva tillsammans. Vi har helt enkelt lättare att se hinder än att hitta lösningar. Vi fastnar i invanda mönster.

Det är just här som forskningen kan ge oss näring. Den näring som vår sektor så väl behöver i form av det nytänkande som för vår utveckling framåt och förnyar den undervisning som dagens studenter får.

Med CMB minskar vi avståndet mellan forskning och praktik genom att arbeta tillsammans i gemensamma think-tanks. Där möter forskare aktuella frågeställningar från företag, samtidigt som forskningens resultat snabbare kommer praktiker till del och på ett sätt som gör dem användbara. Ett bevis för att vi är på rätt väg är det stora intresset för våra seminarier när vi presenterar aktuella forskningsresultat.

Men vi är inte nöjda! Behovet av forskning inom ledarskap och managementfrågor i vår sektor är så mycket större än vad vi kan möta. Forskningen är den näringslösning våra samhällsbyggare behöver för att bygga hållbart, effektivt och med kvalitet.

Vi behöver därför fler som tillsammans med andra vågar investera i forskning som sätter fokus på hur vi blir effektivare i beslutsfattande och genomförande av projekt.

Just nu blir vi också fler! Vi har i höst kunnat hälsa Bonava, Wästbygg, MAQS, Göteborgslokaler och AF-Bygg välkomna som nya huvudmän.

Bengt Christensson, vd CMB

CMB välkomnar fem nya huvudmän sedan sommaren!

Publicerad

Nyheter

Intresset för CMB:s verksamhet bara växer, och vi är glada att välkomna fem nya huvudmän till CMB: Wästbygg, AF Gruppen, Bonava, GöteborgsLokaler och MAQS Advokatbyrå!

CMB Ledarskapsdagen 2015. ©Foto: Peter Widing

Läs intervjun med Mattias Klintbäck på Wästbygg här. Mer information om våra övriga nya huvudmän kommer snart bland våra nyheter.

Norra Biskopsgården utmaning för Framtidens samhällsbyggare

Publicerad

Nyheter

Friskväderstorget – en handelsplats som också ska bli en mötesplats. Detta blir uppgiften och utmaningen för de 18 traineer som deltar i programmet Framtidens samhällsbyggare 3 under ett år framöver.

 

grupparbete_1

Traineerna David Palmqvist, Trafikkontoret Göteborgs stad, Shanaz Hasan, Park- och naturförvaltningen Göteborgs stad, och Hoda Rajabi, Lerums kommun, tittar på en kartbild över norra Biskopsgården.

– Nya ögon ger nya infallsvinklar och en större bredd i analysen, era tankar och förslag behövs i det stora förbättringsarbete ni står inför. Lyft blicken!

Detta var uppmaningen till traineerna då Kristina Hulterström och Ann-Sofie Jeppson på Förvaltnings AB Framtiden fredagen den 30 september presenterade det stadsutvecklingscase som traineerna tillsammans sak arbeta med under det kommande året.

CMB och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) genomför under 2016/2017 den tredje omgången av traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare. Programmet är unikt både på det sätt att traineerna får kunskap på tvären inom samhällsbyggnadsbranschen, och genom att både privata företag och offentliga organisationer deltar.

Årets case handlar om hur man kan förbättra den fysiska miljön kring Friskväderstorget med hänsyn även till själva utvecklingsprocessen, ekonomisk genomförbarhet och hållbarhet.

– Hur kan vi göra Friskväderstorget till en bra, intressant och attraktiv plats att vara på? Hur gör vi för att så många som möjligt ska känna sig inkluderade i stadsdelen och stadslivet? Friskväderstorget ska inte bara vara en handelsplats utan även en mötesplats, säger Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget.

Den 27 oktober 2017 presenterar traineerna resultatet av sitt arbete under ett idéseminarium.

Om traineeprogrammet på CMB:s webb

Framtidens samhällsbyggares webb

Fokus på sambanden mellan stadsform och stadsliv

Publicerad

Nyheter

Planeringen och byggandet av våra städer skapar oerhörda värden. Mot bakgrund av dagens många urbana utmaningar måste vi bli bättre på att skapa, ta tillvara och förvalta dessa värden.

lars-marcus_1000px

Det menar Lars Marcus, professor i Stadsbyggnad vid Chalmers Arkitektur, som den 20 september gästade CMB:s bygglunch för att prata om värdeskapande stadsbyggnad. Han har bland annat utvecklat analysmetoder som används inom designarbetet i arkitektur och stadsbyggnadsmiljöer, men också, med utgångspunkt i sin forskning, startat företaget Spacescape, som analyserar värden i stadsmiljöer, byggnader och nya planer.

– I och med att allt fler bor i städerna så är det viktigt att ha ett brett perspektiv och ta ansvar för hur vi bygger dem. Vår tidsålder innebär enorma kunskapsutmaningar för stadsutveckling och arkitektur, som är människans sätt att överbrygga begränsningar i tid och rum. Urbana system är grunden för sociala, ekonomiska, ekologiska och tekniska system, säger Lars Marcus.

Han menar att hur vi bygger städer och utformar våra byggnader påverkar och ger upphov till rumsliga system som gör skillnad i samhället och för människorna. Ansvariga för stadsutvecklingen i en kommun sitter på ekosystem, humankapital, fast kapital med mera – men det finns också ett spatialt kapital, det vill säga lägen med olika potential som utgör ett oerhört ekonomiskt värde som kommunen skapar och förvaltar.

– Idag är det för mycket fokus på enbart människan, i stället för på sambandet mellan stadens form och stadslivet. Vilka gator som ligger nära varandra och hur de är sammanlänkade kan till exempel spela stor roll för handeln. En byggnad eller en stadsdel har både en symbolisk och en funktionell form, och det gäller att dessa två former säger samma sak – det är inte säkert att det fungerar bra att ta ett koncept som funkar i till exempel Haga och implementera det på Lindholmen, säger Lars Marcus.

Lars Marcus presentation »

CMB välkomnar Wästbygg som ny huvudman

Publicerad

Nyheter

– Vi har sedan länge varit intresserade av CMB:s verksamhet och nu kände vi oss mogna att gå med och engagera oss fullt ut. Vi vill bland annat engagera oss i frågan om hur vi bäst löser kompetensförsörjningen av framtidens samhällsbyggare. Vi har även intresse och kunskap i hållbarhetsfrågor där vi tror vi kan bidra, säger Mattias Klintbäck, regionchef Väst.

mattias_klintback_1000px

Företaget, som startade sin verksamhet 1981, utvecklar och bygger flerbostadshus, kommersiella fastigheter och logistikanläggningar. Wästbygg är representerat med egna kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Borås och Varberg. Koncernen omsätter närmare två miljarder kronor och har drygt 200 anställda.

– Vi vill uppnå ett närmare samarbete med  Chalmers tekniska högskola både vad gäller forskning och studenter, samt nätverka med övriga medlemmar inom CMB, säger Mattias Klintbäck.

Ny avhandling: visualisering av komplexa BIM-modeller

Publicerad

Nyheter

Grattis till disputationen Mikael! Hur känns det?
– Man kan ju alltid vidareutveckla saker, men nu känns det skönt att vara klar med själva avhandlingen, säger Mikael Johansson,  forskningsingenjör vid Bygg- och miljöteknik/Construction Management, som fredagen den 30 september disputerade med avhandlingen "From BIM to VR".

mikael_johansson_2016-09-29

Vad handlar din avhandling om?
– Den handlar om en optimeringsteknik för att visualisera komplexa BIM-modeller i virtual reality. Mjukvaran kallas BIMXplorer och gör att du kan ladda en visualiseringsmiljö direkt från din BIM-modell med bara ett klick, vilket betyder att man inte behöver jobba i två parallella program. Uppdateras BIM-modellen så uppdateras automatiskt även den virtuella miljön. Tanken är att detta ska leda till att den virtuella miljön blir ett mer tillgängligt och naturligt verktyg att använda genom hela byggprocessen, för att till exempel få in synpunkter och testa hur det skulle bli om man gör ändringar, eller visa inblandade parter i processen hur resultatet ska se ut i slutänden. Man kan med hjälp av 3D-glasögon gå runt och titta inne i den miljö som i just det ögonblicket representeras i BIM-modellen, eller titta på en skärm.

Vilken är den stora nyttan med just BIMXplorer?
– Själva visualiseringen i sig är inget nytt, det som är nytt är att BIMXplorer ger möjlighet att snabbt ladda väldigt stora och detaljerade modeller. Det blir lättare för byggprojektledningen att i tid få in relevanta synpunkter på den miljö som ska byggas, om de som ska arbeta i den får chansen att uppleva den och få förståelse för skalor, proportioner och flöden. Det är inte designen och byggkostnaderna utan lönekostnaderna som är de stora kostnaderna för en arbetsplats under dess livstid – därför är det viktigt att som beställare ha ett långsiktigt perspektiv och se till att lokalerna är funktionella så att de som jobbar där kan få ut så mycket som möjligt av sin arbetstid. Målgruppen för BIMXplorer är alla som är med i designprocessen – arkitekter, byggare och de som sedan ska använda lokalerna som byggs. Att direkt kunna visa detaljerade modeller är en god service till kunden, och med den här programvaran begränsas inte servicen av långsam teknik.

Vad är nästa grej då?
– Just nu är det mycket fokus på arkitektmodeller och kommunikation, nästa steg blir att få ut BIM-modellen på byggarbetsplatsen. I stället för att tolka ritningar eller en bild på en dator kan man gå runt i miljön med hjälp av BIMXplorer. Tanken är att man genom att ha en station med dator och 3D-glasögon på byggarbetsplatsen även ska kunna få ut information om olika delar av byggnaden, genomskärningar, eller bilder som kan användas som praktiska monteringsanvisningar.

From BIM to VR -The design and development of BIMXplorer »

Ny medarbetare vid Bygg- och miljöteknik

Publicerad

Nyheter

Viktoria Sundquist är sedan augusti anställd som universitetslektor vid Bygg- och miljöteknik, avdelningen Construction Management. Hon disputerade vid Teknikens ekonomi och organisation i juni 2014 med avhandlingen ”The role of intermediation in business networks”, och fortsatte sedan som post doc inom ett projekt kring bygglogistik på samma avdelning.

viktoria_sundquist_1

– Det känns spännande och intressant att undervisa i nya kurser , men också att få lära mig mer om byggbranschen, komma in i en ny arbetsgrupp och få nya kollegor. Jag hoppas också kunna koppla ihop mina tidigare forskningssamarbeten med de nya sammanhang jag kommer in i nu, säger Viktoria, som ser det som en fördel att hon komma in lite med ett utifrånperspektiv samtidigt som hon har fördelen av att ha kollegor som kan byggbranschen.

Viktorias universitetslektorstjänst innebär förutom fortsatt forskning inom inköp, logistik och leverantörssamverkan även undervisning på kandidat- och masternivå, bland annat i kursen Organizational project management. Hon kommer också att handleda studenter som skriver kandidatarbeten och masteruppsatser.

CMB rekommenderar kursen "Tidiga skeden i byggprocessen"

Publicerad

Nyheter

Kursen Tidiga skeden i byggprocessen är till för beställare och byggherrar, men även för konsulter, arkitekter och projektledare. Det finns fortfarande platser kvar, välkommen med din anmälan!

Få saker skapar debatt och känslor som utvecklingen av stadsrummet och infrastruktursatsningar. Ta ombyggnaden av Slussen i Stockholm, tunneln genom Hallandsåsen, Västlänken i Göteborg och Miljonprogrammet på sin tid. Stora samhällsinvesteringar som påverkar stad och land generationer framöver. Om det blir lyckat eller inte beror ofta på hur väl kommunikation och planering fungerat mellan berörda parter i tidiga strategiska skeden, innan projekten formulerats och beslutats.

Den 15-17 november startar Chalmers Professional Education i samarbete med Byggherrarna kursen ”Tidiga skeden i byggprocessen”. Det är en 12-dagars kurs uppdelad på fyra tillfällen.

– Kursen riktar sig till beställare och byggherrar, men även till konsulter, arkitekter och projektledare. Samtliga bör vara involverade och samverka under de tidiga skedena, idéstadierna. Som deltagare får du kunskap och insikter om hur du kan initiera och leda kreativa processer i samverkan i tidiga skeden för att skapa hållbara och sunda boende-, brukar- och samhällsmiljöer, säger Nina Ryd, kursansvarig.

Hennes forskning på Chalmers, styrkeområde Samhällsbyggnad, fokuserar på tidiga skeden, programarbete och samverkan mellan arkitekter och byggherrar.

Mer information och anmälan »

Forskning tar plats på Business Arena i Stockholm

Publicerad

Nyheter

Fastighetsbubblor, samt relationen mellan PBL och den svenska bostadsbristen är huvudämnena när CMB och Chalmers tillsammans med KTH i Stockholm, LTH i Lund och Malmö Högskola arrangerar två seminarier under fastighetsmässan Business Arena i Stockholm den 21-22 september.

Första dagens arrangemang har titeln ”Har vi en bubbla på den svenska fastighetsmarknaden?” och leds av Svante Mandell, proprefekt på institutionen för Fastigheter och Byggande, KTH. På den svenska fastighetsmarknaden har det talats om en bubbla under flera år, orsaken är givetvis den kraftiga uppgången i fastighetsvärden och bostadspriser och under 2015 varnade Konjunkturinstitutet, för första gången i modern tid, för att Sverige kan vara på väg in i en bostadsbubbla. Men än så länge har den förmodade bubblan inte spruckit. Är det en bubbla på fastighetsmarknaden och, om så är fallet, vad kan vi göra för att motverka den? Hur uppstår bubblor och kan de upptäckas innan det brister? Övriga medverkande är Mats Wilhelmsson, professor KTH, Ingemar Bengtsson, lektor LTH, Göran Råckle, Head of Real Estate Analysis på Swedbank, och Bengt Hansson, analytiker på Boverket.

Dag två debatteras Plan- och bygglagen (PBL) i relation till dagens bostadsbrist. Förenklingar av regelverket och snabbare processer lyfts fram som en avgörande faktor för ett ökat bostadsbyggande där bland annat dagens system för överklagande ses som ett stort hinder. Det har skruvats och putsats en hel del i plan- och bygglagen (PBL) men någon större effekt har vi inte sett. Vissa kommuner verkar lyckas få hjulen att snurra snabbare än andra, frågan är om PBL tillämpas på samma sätt i hela Sverige. Vad är det för fel på PBL? Eller är det inte något fel? Är det snarare en förbättrad organisation och samverkan mellan kommun och byggherre som krävs? Thomas Kalbro, professor på Institutionen för Fastigheter och byggande, KTH, modererar seminariet där Anette Scheibe-Lorentzi, Stadsbyggnadsdirektör Stockholms stad, Martin Bucht, affärsutvecklare, Skanska, och Anders Hagson, konstnärlig professor, Chalmers Arkitektur, deltar.

Mer information om programmet på Business Arenas webb: www.businessarena.nu/arenor/stockholm/

Ringön exempel för nya mastersstudenter

Publicerad

Nyheter

En flygbild, några skisspapper, tuschpennor och 45 minuter tillgodo – hur ska området Ringön utvecklas till en attraktiv del av det framtida Göteborg? Idéerna var många bland studenterna på mastersprogrammet Design and Construction Management (DCPM) när de för första gången tog sig an ett gemensamt case under programmets kickoff.

redovisning_dcpm_400px

Ett fyrtiotal mastersstudenter hade samlats vid Älvrummet när kickoffen inleddes med en guidad visning av Älvrummets utställning, som väckte både frågor och diskussion kring förutsättningar och utmaningar för utvecklingen av staden.  Efter en båttur till Lindholmen välkomnades studenterna till Norconsult av Maria Mattsson, som tidigare läst DCPM-programmet på Chalmers, och hennes kollega Marcus Rydbo.

– Det är naturligtvis enormt kul för oss som bolag att få träffa de här studenterna. De kommer in med nya friska idéer och är inte färgade av att ha jobbat länge inom branschen. Dessutom är de våra framtida medarbetare, och det här ser vi som  ett bra sätt för både oss och dem att hålla kontakten mellan skolan och branschen, säger Marcus Rydbo.

Studenterna delades in i sex grupper och fick en knapp timme på sig att ta fram en plan för hur man skulle kunna utveckla Ringön och göra området attraktivt för framtiden, med hänsyn till aspekter som till exempel vardagsliv, mobilitet, säkerhet, mångfald, klimat, miljö och framkomlighet. Alla grupparbeten redovisades sedan inför samtliga deltagare.

martin_tomasson

– Jag vill jobba med samhällsbyggnad i ett brett perspektiv, och gärna ha möjlighet att arbeta inte bara i Sverige utan även i andra länder. Det är kul att DCPM-programmet har många internationella studenter, och jag hoppas få mer kunskap om ledarskap i organisationer och vad som är speciellt för just byggsektorn, säger Martin Tomasson, som tidigare läst arkitektur och teknik vid Chalmers.