Aktiviteter

Färre konflikter? Ny metod för kartläggning av trafikleders barriäreffekter

cmb frukost ⋅ 2023-02-03

Trafikleder utgör effektiva förbindelser för transporter mellan städer men skapar samtidigt barriärer för lokal trafik. För att hantera de konflikter som kan uppstå kring dessa barriärer har Ramboll i samarbete med Chalmers utvecklat en metod för att kvantifiera barriäreffekter i infrastrukturprojekt.  Job van Eldijk, forskare och planarkitekt från Ramboll, presenterar metoden och vilka lärdomar projektet i Linköping erbjuder för liknade infrastrukturprojekt.

Att hitta talangerna - en fråga om inkludering

Prakademi ⋅ 2023-02-08

Amir Nazari på AFRY berättar om sitt prisade arbete med inkludering av nyanlända och hur det bidrar till en större mångfald i både bolaget och samhällsbyggnadsbranschen i stort. Amir prisades  under hösten som en eldsjäl inom jämställdhet, inkludering och mångfald, för för sitt arbete med bolagets Immigrated Competence Programme, som lett till att mer än 780 utlandsfödda medarbetare börjat på AFRY.

Vem utvecklar egentligen PBL?

cmb lunch ⋅ 2023-02-21

Är det i riksdagen via lagändringar eller är det förändringar i rättspraxis, beslutade av domstolar, som idag utvecklar plan- och bygglagen? Efter att den nya plan- och bygglagen (PBL) trädde ikraft 2011 har över 100 lagrum ändrats.  Ändringstakten har även varit stor avseende frågor kopplade till miljöbalken och EU-rätt. Under det senaste året har lagändringsförslag bland annat gällande strandskydd stoppats i riksdagen.  

Spara pengar på parkering: principer och modeller för mobilitetsplanering

Prakademi ⋅ 2023-02-22

Fastighetsägarna har insett att parkering är en förlustaffär. Konsumenter kan tänka sig att köpa eller hyra en bostad, även utan parkering i närhet av huset. Från kommunalt håll ifrågasätts alltmer p-normer både från tjänstemannahåll och politiken. Samtidigt är bilen en viktig del av mångas tillgänglighet, men det behövs nya modeller i tidiga skeden för att dela och samnyttja parkering samt nyttja mobilitetslösningar som inte leder till resursslöseri. I detta seminarium delar Adetoun Ayoade och Paul Göransson från Urbanivation samt Fredrik Hansson från Okidoki Arkitekter med sig av modeller och principer från innovationsprojektet ”One-stop-shop” för mobilitetsplanering där parkering i nyproduktion inte behöver bli en förlustaffär.

Forskarnas tips för att nå effektivitets- och miljömål: Fokusera på transporterna TILL byggplatsen!

cmb frukost ⋅ 2023-03-03

Bygglogistiktjänster som fokuserar på materialhantering PÅ byggplatsen har fått en hel del uppmärksamhet de senaste åren. På detta frukostseminarium presenterar Chalmersforskarna Victor Eriksson och Kajsa Hulthén resultaten från det cmb-finansierade projekt där de studerat transporterna TILL byggplatsen. Bland annat ställer de frågan ”hur kan vi utveckla logistiken i framtiden?”.

Äldrevänlig planering och framtidens demografi

Prakademi ⋅ 2023-03-08

En allt större andel befolkningen utgörs av ”äldre”.  Den demografiska utveckling är en omfattande samhällsutmaning som ställer nya krav på hur vi ser på äldre, åldrande och utveckling av välfärdssamhället. Inom stadsplaneringen har det saknats både kunskap och intresse av att hantera äldreperspektiv(en) på olika nivåer, men kanske är en förändring på gång? Vad innebär en stadsplanering med äldreperspektiv och hur kan vi utveckla verktyg och processer för att städer och samhällen som bidrar till livskvalitet för alla åldrar, inklusive äldre?  

Minskar hållbar renovering onödiga utflyttningar?

Prakademi ⋅ 2023-03-22

Den praktiknära forskarskolan ASSURE (Adaptation of urban space through sustainable regeneration), finansierad av Formas och som cmb är en del av, samlar åtta doktorandprojekt för att undersöka en mängd olika utmaningar kopplade till renovering och omvandling av fastigheter, kvarter och områden. Under denna prakademiska timme presenterar forskarskolans ledning hur arbetet med att djupdyka i frågor som hur vi skapar cirkulära flöden och återbruk, hur vi undviker att renovering leder onödiga utflyttningar samt hur man kan värna och bevara kulturmiljövärden när vi renoverar och omvandlar kommer att se ut.

Agilt + strukturerat = sant!

cmb lunch ⋅ 2023-04-18

Går det att kombinera agila arbetssätt – som fokuserar på enkelhet och framfart –  med strukturerade arbetssätt – som fokuserar på spårbarhet och dokumentation? ”Fråga-svar” metodiken har kommit att bli ett vanligt inslag inom svensk byggindustri som just ett sätt att förena det agila med det strukturerade. Kombinerad med visuell planering och ett systematiskt flödestänk kan metodiken ge avsevärda tids- och kostnadsbesparingar.

Samhällsbyggandets affärsmässiga paradigmskifte

Prakademi ⋅ 2023-04-26

Dan Engström är affärsområdesansvarig Innovation på digitaliseringskonsulten Plan B och adjungerad professor i Bygglogistik med inriktning på digitaliserat byggande vid Linköpings universitet. Utifrån en omvärldsspaning om det affärsmässiga paradigmskifte som samhällsbyggandet står i början av, diskuterar vi en möjlig väg framåt där vi får till en nödvändig skärningspunkt mellan omställning, affärsutveckling och digitalisering.

Ledarskap med omtanke – en god investering!

cmb frukost ⋅ 2023-05-05

Bygg- och fastighetsbranschen har ett stort rekryteringsbehov och fokus på integration är en mycket viktig fråga i detta sammanhang. Vad behöver ledare i vår bransch i form av nya kunskaper och attityder? Gabriela Jones, psykolog och specialist inom organisation och ledarskap, berättar om hur du kan tänka och agera för att lyckas behålla dagens medarbetare och attrahera framtidens.