Aktiviteter

Göteborgs utvidgade innerstad – baserat på en historisk stadsplaneanalys

Prakademi ⋅ 2023-06-07

Lukas Memborn arbetar som arkitekt för Göteborgs stad och berättar om sitt förlag på hur Göteborg kan byggas under kommande 100 år, inom enbart ca 20 minuters cykelavstånd ifrån stadskärnan. Genom en analys av stadens historiska stadsplaner under 300 år före bilismen, ihop med nutida forskning, har ett uråldrigt men bortglömt stadsbyggnadshantverk återupptäckts som visar relevanta och effektiva lösningar även för många städers framtida utveckling.

Dialog i tidiga skeden: ökad affärsnytta och möjligheter till utvecklat lärande?

cmb lunch ⋅ 2023-06-20

Kan dialog i tidiga skeden hjälpa oss att utveckla både affärsnytta och ett gemensamt lärande? På denna lunch resonerar vi kring hur strukturerade samtal och ett öppet förhållningssätt kan skapa en mer kreativ idéutveckling och utvecklade affärsmodeller.

Hållbart co-workingbeteende - perspektiv från brukare

cmb frukost ⋅ 2023-08-31

För att kunna uppnå en hållbar coworking-miljö behöver både fastighetsägarna och medlemmarna hjälpas åt med hållbarhetsarbetet. I det cmb-finansierade forskningsprojektet som presenteras av Chalmersforskarna Daniel Magnusson, Hendry Raharjo och Petra Bosch-Sijtsema har syftet varit att få mer förståelse för medlemmarnas perspektiv genom att utforska medlemmarnas hållbara beteende.

cmb fokus: hur utvecklar vi bygglogistiken för det hållbara byggandet?

cmb fokus ⋅ 2023-09-07

Klimatet är en ödesfråga för vår tid och något som präglar byggbranschen på en rad olika sätt. Hur kan vi, med hjälp av en utvecklad bygglogistik stötta både lokala och nationella hållbarhetsmål? Vilka organisatoriska strukturer och vilket ledarskap krävs för att skapa en klimatneutral bygglogistik? Hur kommer elektrifiering, återbruk och digitalisering in som stödjande faktorer eller riktningsgivare? Under detta cmb fokus söker vi tillsammans efter spets och bredd och skapar ett medskick till branschen.  

Hisingsbron - lärdomar kring ledarskap och organisation

cmb lunch ⋅ 2023-09-19

Målsättningarna med Hisingsbron var många: Genomföra en unik tekniskt avancerad anläggning, skapa en kapacitetsstark och robust förbindelse över älven, etablera ett nytt landmärke för staden och ge förutsättningar för ett sprudlade stadsliv. Representanter från projektet som byggde Hisingsbron berättar om hur de formade projektet utifrån de uppsatta målen, och hur de arbetade med organisationen och ledarskapet för att skapa ett starkt team som skulle leverera den stora bredden av förväntningar kring Hisingsbron. 

19 september 2023

15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete

Prakademi ⋅ 2023-10-04

Hur kan kommuner och regioner kan arbeta för att säkerställa lärande - och värna offentliga värden - i piloter och andra innovationsprojekt? Med avstamp i forskningen om organisatoriskt lärande och uppskalning diskuterar Mats Fred och Dalia Mukhtar-Landgren lärdomar från sin sina studier av innovationsprocesser inom hållbart samhällsbyggande och smart mobilitet. Presentationen tar avstamp i rapporten "15 förutsättningar för lärande i innovationsarbete"  

Kan vi tävla fram den gröna omställningen?

cmb frukost ⋅ 2023-10-05

Hur kan man använda tävlingar som verktyg i strategisk utveckling - för att skapa nödvändiga gröna affärsmodeller som leder till konkreta cirkulära designförslag? I ett cmb-finansierat forskningsprojekt har  Magnus Rönn och Christian Koch undersökt hur markanvisningstävlingen kan vara ett verktyg för det hållbara samhällsbyggandet. Ur slutsatserna i arbetet finns att tävlingen lokalt styr och innehåller tre nyckelaktörer: kommunen som tävlingsarrangör, markägare och planmyndighet; designteam uppbyggda av projektutvecklare, byggföretag och konsultkontor som tar fram lösningar på tävlingsuppgiften samt juryer som utvärderar förslagen och utser vinnare. Lyssna till hur detta relaterar till markavtal och byggherrarnas processer under denna frukost uppe hos oss på AWL!