Forskningsfinansiering

Cmb:s mål är att med evidensbaserad kunskap utveckla ledarskap och management i samhällsbyggnadssektorn. Målet är att tillsammans bygga ett blomstrande samhälle. Vi stödjer därför forskning som har en övergripande inriktning mot och betoning på ledarskap och management inom samhällsbyggnad. Exempel på ämnesområden är managementaspekter av klimatledarskap, digitalisering, organisations- och affärsutveckling, stadsbyggnad och stadsutveckling, samt innovationsförmåga.

Grundkriteriet för den forskning som cmb stöttar och finansierar är att den projektleds genom Chalmers, men i övrigt finns det inga begränsningar avseende samarbetet mellan olika lärosäten och forskningsinstitut. Finansiering genom cmb innebär också ett tydligt fokus på nyttiggörande, då vi är en partnerägd organisation med syfte att gemensamt utveckla branschens kunskapsnivå.
Vi uppmuntrar unga forskare att söka stöd hos oss.

Inkomna ansökningar behandlas av en prakademisk bedömningsgrupp, det vill säga att den består av både forskare och seniora praktiker i branschen. Normalt är svarstiden från inskickad ansökan och besked cirka två månader.

Att ansöka om forskningsmedel

Ansökning om forskningsbidrag kan göras löpande under året via e-post: forskning@cmb-chalmers.se. Dock behandlas inkommande ansökningar vid ordinarie utskottsmöten. Deadline för ansökan till varje enskilt möte framgår av ovanstående datum.

Vilken forskning stödjer Stiftelsen för byggandets management?

Det är Stiftelsen för byggandets management som delar ut forskningsmedel, genom en process där partners från cmb och Chalmers ingår. Stiftelsen stödjer forskning med en övergripande inriktning mot ledarskap och management inom samhällsbyggnad. Inom ramen för denna inriktning behandlas alla ansökningar inkomna till forskningsutskottet.

Vi stödjer därför forskning som har en övergripande inriktning mot och betoning på ledarskap och management inom samhällsbyggnad. Exempel på ämnesområden av särskild betydelse är managementaspekter av klimatledarskap, digitalisering, organisations- och affärsutveckling, stadsbyggnad och stadsutveckling, samt innovationsförmåga.

För att komma i fråga för finansiering är praktisk nytta en viktig fråga. Stiftelsen finansierar forskning med fokus på tillämpbarhet av dess resultat och en aktiv medverkan från samhällsbyggnadssektorns aktörer. Projekt kan initieras av forskare vid Chalmers, av medlemsföretag eller av cmb:s olika kunskapsgrupper. Vi välkomnar allt från förstudier till större projektansökningar, men betonar vid större projekt betydelsen av medfinansiering.

Stiftelsen ser gärna ansökningar från unga forskare tidigt i sin karriär, då det mer relationella förfarande som präglar processen är en bra träningsarena för större ansökningar.
Instruktioner för ansökan

Du rekommenderas att i möjligaste mån följa vår struktur för ansökan. En kort, tydlig och välskriven ansökan ökar chansen för en riktig bedömning av din ansökan. En avgörande faktor i bedömningen av projekten är att det finns tydliga fokus mot ledarskap och management i syfte, frågeställningar och generellt upplägg. Det är också önskvärt att det finns namngivna partnerföretag som kan fungera som medsökande eller som del i referensgrupp.

Regler och villkor

Disputerad forskare vid Chalmers kan, tillsammans med medarbetare vid intressentföretagen eller enskilt söka medel ur stiftelsen för forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektets organisation bör som ovan nämnts bestå av både forskare från Chalmers och personer från ett eller flera av intressentföretagen.

Projektledaren ska medverka till att cmb, eller av cmb utsedda personer, kan följa arbetet inom projektet. Detta sker exempelvis genom kvartalsvisa avstämningar kring projektets framdrift och eventuella förseningar. Projektledaren förväntas redovisa sina resultat i en eller flera skrifter samt aktivt sprida resultaten via seminarier, fackpressartiklar med mera. Vid alla dessa muntliga och skriftliga presentationer ska cmb omnämnas enligt enskild överenskommelse.

Utbetalning av beviljat bidrag sker i delposter i takt med att projektet framskrider, normalt kvartalsvis. Verifikationer på i projektet nedlagda kostnader ska företas vid anmodan. Denna ska innehålla en kostnadsspecifikation uppställd i anslutning till motsvarande uppgifter i ansökan. 30 procent av bidragssumman hålls normalt inne till dess att projektet slutförts och godkänts av cmb.

Cmb äger rätt att jämka beviljat bidrag
 om:

  • Projektet inte drivits enligt i ansökan angiven plan med eventuell senare överenskomna ändringar
    Cmb finner att det saknas förutsättningar att inom rimlig tid nå nöjaktigt resultat.
  • Bidragsmottagaren erhåller en i förhållande till bidraget betydande ekonomisk vinning genom inom projektets ram framkomna resultat.
  • Bidragsmottagaren kommer på obestånd och arbetets planenliga fortsättning inte kan anses säkerställd.
  • Bidragsmottagaren använder bidragsmedel för annat än bidragsändamålet eller i ansökan lämnat oriktiga uppgifter eller i övrigt inte uppfyller villkoren i detta kontrakt.

Bidragsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till cmb kan inte utan medgivande överföras på annan. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta kontrakt ska avgöras inom skiljedom enligt lag om skiljemän

Vid frågor kontakta

Joakim Forsemalm

Utvecklingsledare, docent i etnologi

070-686 54 19 joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se LinkedIn