Forskningsfinansiering

Information about research funding in English →

Cmb:s mål är att utifrån evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet utveckla ledarskap och management i samhällsbyggnadssektorn. Målet är att tillsammans bygga ett blomstrande, inkluderande och hållbart samhälle och vi stödjer därför forskning som har en övergripande inriktning mot och betoning på ledarskap och management. Exempel på ämnesområden är managementaspekter av klimatledarskap, digitalisering, organisations- och affärsutveckling, stadsbyggnad och stadsutveckling, samt innovationsförmåga.

Grundkriteriet för den forskning som cmb stöttar och finansierar är att den projektleds av disputerad forskare vid Chalmers, som tillsammans med medarbetare vid intressentföretagen eller enskilt, söker medel för forsknings- och utvecklingsprojekt. I övrigt finns det inga begränsningar avseende samarbetet mellan olika lärosäten och forskningsinstitut. Projekt kan initieras av forskare vid Chalmers, av medlemsföretag eller av cmb:s olika kunskapsgrupper. Vi välkomnar i första hand ansökningar om förstudier, men även större projektansökningar kan skickas in. Vi betonar i det fallet  nödvändigheten av medfinansiering.

Finansiering genom cmb innebär också ett tydligt fokus på nyttiggörande, då vi är en partnerägd stiftelse med syfte att utveckla branschens kunskapsnivå. Ett projekts organisation bör bestå av både forskare från Chalmers och personer från ett eller flera av intressentföretagen, t.ex. som del i en referensgrupp.

Vi uppmuntrar forskare tidigt i sin karriär att söka stöd hos oss, då vi vill bidra till den den långsiktiga forskningsåterväxten inom våra fokusområden. Det mer relationella förfarande som präglar vår finansieringsprocess är en bra träningsarena för större projektansökningar.

Inkomna ansökningar behandlas av en prakademisk bedömningsgrupp, det vill säga att den består av både forskare och seniora praktiker i branschen, de flesta av de sistnämnda är själva disputerade. Normalt är svarstiden från inskickad ansökan och besked omkring två månader.

Ansökningstider

Ansökning om forskningsbidrag kan göras löpande under året via e-post: forskning@cmb-chalmers.se. Dock behandlas inkommande ansökningar vid ordinarie utskottsmöten, vid tre tillfällen under året, två under vårterminen och ett under höstterminen. Deadlines framgår av ovanstående datum.

Instruktioner för ansökan

Du rekommenderas att i möjligaste mån följa sedvanliga strukturer för ansökan. Följande delar skall beskrivas i en ansökan, vid sidan av titel och huvudsökande:

 • Populärvetenskapligt abstract Ett kort sammanfattande stycke som beskriver projektet på ett mycket tillgängligt sätt
 • Projektkostnader och finansiering Budget, eventuell medfinansiering, fördelning på olika kostnadsslag) - om det är delfinansiering för en större ansökan skall det framgå tydligt vilka övriga finansiärer är och hur mycket som söks hos oss
 • Bakgrund Problemställning, aktuellt kunskapsläge och tidigare forskning, syfte, anknytning till cmb:s fokusområden, avgräsningar
 • Förväntade resultat Nytta för akademi respektive industrin
 • Genomförande Val av metoder, projektorganisation (inklusive hur medverkande partnerföretag deltar i projektet), teorigrund, aktivitets- och tidplan
 • Redovisning Projektdokumentation, idéer om spridning av projektresultat (vid sidan av obligatorisk, populärvetenskaplig kortrapport och presentation vid en cmb frukost)

En kort, tydlig och välskriven ansökan ökar chansen för en bra bedömning av din ansökan. En avgörande faktor i bedömningen av projekten är att det finns tydliga fokus mot ledarskap och management i syfte, frågeställningar och generellt upplägg. Det är också önskvärt att det finns namngivna partnerföretag som kan fungera som medsökande eller som del i referensgrupp. En ansökan skall vara max 6 A4, inklusive referenser.

Regler och villkor

Projektledaren ska medverka till att cmb, eller av cmb utsedda personer, kan följa arbetet inom projektet. Detta sker exempelvis genom kvartalsvisa avstämningar kring projektets framdrift och eventuella förseningar. Projektledaren förväntas redovisa sina resultat i en eller flera skrifter samt aktivt sprida resultaten via seminarier, fackpressartiklar med mera. Vid alla dessa muntliga och skriftliga presentationer ska cmb omnämnas enligt enskild överenskommelse.

Utbetalning av beviljat bidrag sker i delposter i takt med att projektet framskrider, normalt kvartalsvis. Verifikationer på i projektet nedlagda kostnader ska företas vid anmodan. Denna ska innehålla en kostnadsspecifikation uppställd i anslutning till motsvarande uppgifter i ansökan. 30 procent av bidragssumman hålls normalt inne till dess att projektet slutförts och godkänts av cmb.

Cmb äger rätt att jämka beviljat bidrag
 om:

 • Projektet inte drivits enligt i ansökan angiven plan med eventuell senare överenskomna ändringar
  Cmb finner att det saknas förutsättningar att inom rimlig tid nå nöjaktigt resultat.
 • Bidragsmottagaren erhåller en i förhållande till bidraget betydande ekonomisk vinning genom inom projektets ram framkomna resultat.
 • Bidragsmottagaren kommer på obestånd och arbetets planenliga fortsättning inte kan anses säkerställd.
 • Bidragsmottagaren använder bidragsmedel för annat än bidragsändamålet eller i ansökan lämnat oriktiga uppgifter eller i övrigt inte uppfyller villkoren i detta kontrakt.

Bidragsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till cmb kan inte utan medgivande överföras på annan. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta kontrakt ska avgöras inom skiljedom enligt lag om skiljemän

Vid frågor kontakta

Joakim Forsemalm

Forsknings- och utvecklingsansvarig

070-686 54 19 joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se LinkedIn