Välkommen till cmb

Vi kultiverar kunskap inom management och ledarskap för ett blomstrande samhälle – byggt för människor

Cmb är en dynamisk prakademi – och vad är då det?

En prakademi är en organisation som verkar i mellanrummet mellan praktiken – i cmb:s fall företag och organisationer som arbetar med samhällsbyggnad i praktiken såsom byggföretag, konsultbolag, byggherrar och fastighetsägare, installations- och specialföretag samt statliga och kommunala bolag och myndigheter – och akademin representerat av forskare, lärare och studenter vid universitet.

Cmb har varumärkesskyddat uttrycket prakademi hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Vi kultiverar samverkan, ledarskap och kunskap för ett blomstrande samhälle byggt för människor. Vilka är då ”vi”? I cmb arbetar akademi, företag och offentliga aktörer tillsammans för att via ett bättre management och ledarskap, skapa det samhälle som vi alla kan leva och må bra i.

”Vi” är våra partner – drygt 70 av marknadens starkaste samhällsbyggnadsaktörer inom privat och offentlig verksamhet tillsammans med akademin, framför allt representerat av Chalmers institutioner Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (engelsk förkortning ACE) och Teknikens ekonomi och organisation (TME).

Cmb bygger framtidens management – och hur ser den egna organisationen ut?

Stiftelsen för byggandets managementfrågor

Stiftelsen förvaltar Cmbs ekonomiska medel enligt antagna stadgar. Arbetet i stiftelsen utförs av en styrelse, som består av representanter från våra partnerorganisationer (eg. huvudmän). I stiftelsens styrelse tas beslut om ekonomisk förvaltning och fördelning av forskningsanslag efter förslag från forskningsutskottet.

Centrum för management i byggsektorn (cmb)

Stiftelsen för byggandets managementfrågor har skapat forumet cmb. Det är genom cmb:s verksamhet vi arbetar för att uppfylla stiftelsens ändamål – nyttiggörande i form av kunskapsutbyte, samarbeten, aktiviteter etc. Cmb leds av en styrgrupp som består av representanter för både partner och Chalmers liksom representanter för cmb:s studentråd. Den dagliga verksamheten leds av ett sekretariat.

Huvudmannaråd

Varje år i april håller cmb ett huvudmannaråd (motsvarande ett företags årsstämma). Alla representanter för cmb:s partnerorganisationer (som rent juridiskt benämns huvudmän i stiftelsen) bjuds in för att fastställa resultaträkning och balansräkning i årsredovisningen. Huvudmannarådet utser också nya ledamöter och beslutar om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.

Utöver de formella uppgifterna är huvudmannarådet en viktig diskussionspartner för cmb:s ledning i strategiska frågor, bland annat avseende samhällsbyggnadsbranschens och omvärldens utveckling och cmb:s roll i den.

Kunskapsgrupper

I kunskapsgrupperna medverkar företrädare för partnerorganisationerna och för olika forskningsområden vid Chalmers. Här utvecklas kunskapsutbytet mellan akademi och samhällsbyggnadssektorn inom frågor som rör styrning, ledning och management.

Studentrådet

Studenterna på Chalmers masterprogram Design and Construction Project Management (DCPM) är företrädda i cmb:s studentråd. Studentrepresentanterna har en viktig roll för att utveckla cmb:s mentorprogram och andra aktiviteter samt utgör en betydelsefull länk till studenterna på Chalmers.