Kunskapsgrupper

Arbetet med att hitta nya vägar för att utveckla och synliggöra kunskap om ledarskap och management i byggsektorn är en del av cmb:s kärna.

Vi eftersträvar breddning och fördjupning inom etablerade forskningsområden samtidigt som vi fokuserar på att hitta nya, outforskade områden som kan gynna branschens utveckling. Detta arbete organiseras genom tematiska kunskapsgrupper.

Det gemensamma för grupperna är att de har bildats utifrån partnerföretagens önskan om att belysa nya aspekter på morgondagens samhällsbyggande och de består av forskare och lärare vid Chalmers och från forsknings- och utvecklingsintresserade personer hos våra partner.

I grupperna belyses aktuella ämnen genom erfarenhetsutbyte, studiebesök och föredrag. Ofta utmynnar arbetet i nya forskningssamarbeten eller andra aktiviteter såsom enkätundersökningar, seminarier och liknande. Grupperna existerar så länge som de behövs. Varje grupp formulerar en plan (”programförklaring”) som sätter riktningen för ett par år i taget. I varje grupp finns det en ordförande, som utses av gruppen tillsammans med cmb, vars uppdrag i stort handlar om att idémässigt leda gruppens arbete.