Kunskapsgrupp för Klimatledarskap

Gruppen har skapats för att stötta utvecklingen av en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn till 2045, med utgångspunkt i framtagandet av en lokal klimatfärdplan för Göteborg.

Gruppens fokus är på hur klimatledarskap och management kan skapa möjligheter för måluppfyllelse motsvarande de som satts för Malmö, uttryckt i LFM30 (en halverad klimatpåverkan till 2025, att byggherrar skall ha startat minst ett klimatneutralt projekt senast samma år samt att bygg- och anläggningssektorn skall vara klimatneutral 2030). Det är inte dessa mål i sig – utan hur vi leder för att ta oss dit som är denna grupps huvudfokus.

Arbetsprogram/fokus

Under hösten 2022 (22 september) hölls ett startmöte för gruppen, där teman och riktningar diskuterades och definierades. Syftet var att lyssna brett kring erfarenheter och kunskaper som intresserade partnerföretag och organisationer har. samt att förstå hur olika goda exempel och aktuella forskningsperspektiv diskuteras – och används –för att bygga ett dedikerat klimatledarskap.

Gruppen kommer att fördjupa sig i olika former av ledarskapsteorier och tillvägagångssätt som utmanar branschen och relaterar klimatfrågor till andra slags hållbarhetsdiskussioner – t.ex. rättvisefrågor.

Under det inledande året kommer dialog hållas med den nationella färdplanen för en fossilfri bygg- och anläggningssektor då denna färdplan har pekat ut ledarskap som en nyckelfaktor för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn. Därefter riktas blicken mot bland annat Malmös, Umeås, Stockholms och Region Östergötlands motsvarande processer för att lokalisera vägvinnande strategier och vägar till implementering. Vid en andra sammankomst under hösten diskuteras ett mer konkretiserat upplägg för gruppens arbete, inklusive tidplan för olika aktiviteter.

Planerade utkomster

Arbetet i gruppen präglas av hög grad av transparens och har en tydligt kunskapsdelande approach. Konkret betyder detta att sammanfattande kortfilmer görs efter varje möte, där tydliga statements görs via cmb:s kanaler – med syfte att så många som möjligt skall kunna ta del av den process som skall hjälpa hela sektorn att röra sig mot klimatneutralitet.

En gång per år bjuder gruppen in till ett öppet forum med alla aktörer som anslutit sig till den lokala plattformen för hållbart byggande som Business Region Göteborg ansvarar för, där årets viktigaste lärdomar presenteras och diskuteras. Dessa formuleras i form av ett PM eller kortare White Paper, som på enkla sätt kan spridas.

Ordförande

Denna gruppen leds av trio personer: Josefine Wikholm, Åsa Setterby Modéus och Johanna Hector Lund.

Ledamöter

Gustav Sandqvist, Akademiska Hus
Johanna Hector Lund, Akuro
Josefine Wikholm, Semren & Månsson
Kajsa Crona, Tengbom arkitekter
Martin Hultman, Chalmers TME
Åsa Setterby Modeus, Mareld Landskap
Åsa Tenggren, Skeppsviken
Richard Sandberg, Chalmers ACE
Linda Wäppling, PE Teknik & Arkitektur
Malin Sjölund Olsson, Krook & Tjäder
Lisa Lundin, Skanska
Madeleine Nobis, Liljewall arkitekter
Ida Karlsson, Chalmers SEE
Nina Jacobsson Stålheim, AB Framtiden
Maria Perzon, Castellum
Mikaela Lenz, White
Victor Storberg, Actea
Magnus Österbring, NCC
Nickie Excelie, Alecta fastigheter
Carl-Magnus Capener, RISE
Linda Gröndahl, Boklok
Victor Bakker, Go Co Development
Henrik Melkstam, Coreco
Lisa Ekström, Stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborg stad
Angelica Starke, Sweco

Mötestider 2023

Gruppen träffas fyra gånger per år, med följande datum för 2023:

  • Tisdag 28 februari 13.00-16.-00
  • Onsdag 10 maj 13.00-16.00
  • Måndag 18 september 13.00-16.00
  • Måndag 20 november 13.00-16.00

Före varje möte finns möjlighet till en öppen nätverkslunch för de som kan och vill!

Kontakta Joakim Forsemalm för mer information och anmälan joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se