Gruppen för byggandets logistik

Gruppens bakgrund och syfte

Gruppen initierades med ambition att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar i samhällsbyggnadssektorn.  I takt med att branschen kommit att prata om och arbeta med klimat- och hållbarhetsfrågor i allt högre grad, har fokus i gruppens diskussioner på bland annat elektrifiering, digitalisering och återbruk - i relation till bygglogistik.

Under 2021 fokuserade gruppen på inspiration och erfarenhetsdelning mellan gruppens ledamöter, bl.a. kring ämnet byggplatslogistik. Frågan har varit varför så lite utveckling sker i branschen kopplat till byggplatslogistik, trots att det finns så mycket forskning kring ämnet som tydligt påvisar produktivitetsökning och kostnadssänkning vid tillämpning av logistiklösningar i olika former.

Gruppen ingår även i ett arbete tillsammans med BRG, Trafikkontoret, Fastighetskontoret och Älvstranden Utveckling för att stödja Göteborg Stads näringslivsstrategiska program 2018–2035, kopplat till effektiv bygglogistik.

Syftet med gruppens arbete är utifrån detta att lyfta fram möjligheter och utmaningar och att utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar i samhällsbyggnadssektorn - för en effektiv bygglogistik, anpassad till miljömål och andra krav vid utveckling av urbana miljöer.

Kunskapsmål

Gruppen har utgjort referensgrupp till flera pågående forskningsprojekt kring bygglogistiktjänster. Tidigare MIMIC, som syftade till att analysera förutsättningarna för effektiv och hållbar bygglogistik till byggplatserna genom nya typer av samverkansformer mellan aktörer och nu ett projekt för en Branschkartläggning av bygglogistik – i vilken en omfattande enkät kartlägger hur projektaktörer initierar och använder bygglogistiklösningar samt effekter av detta. Det sistnämnda är ett samarbete mellan Chalmers, Linköpings universitet och företaget Byggfakta.

Under innevarande programperiod (2022-2023) sätts ett särskilt fokus på effekterna av en väl fungerande bygglogistik, med betoning på effekter på klimat- och miljö. Frågeställningar som diskuteras och undersöks i gruppen är:

 • På vilka sätt är klimatavtrycket möjligt att mäta och förstå i olika modeller för bygglogistik? Hur kan vi med utvecklade modeller minska transportrörelserna?
 • Hur kan branschen bättre tillämpa forskningsresultat och beprövade erfarenheter?
 • Hur hänger logistik och produktivitet ihop utifrån olika perspektiv?
 • Hur hanteras cirkulära flöden i modeller för bygglogistik? Möjligheter och svårigheter
 • Vilka samordningsvinster finns i koordineringen av olika logistikmodeller? Varför är samordning ett så stort problem för byggbranschen, kommunerna inkluderade – knäckfrågor?
 • Vilka ”dataluckor” finns, som hindrar en mer effektiv bygglogistik – och hur man dessa hanteras?
 • Vad kan vi lära oss av andra?

Utblickar görs både nationellt och internationellt och länder med liknande förutsättningar och ambitioner, t.ex. Tyskland, Danmark och Norge. Eventuellt görs ett gemensamt studiebesök i Bergen, där en viktig benchmark finns. Till gruppen bjuds olika gäster in för att presentera exempel och skapa underlag för produktiva samtal.
Liksom som för andra kunskapsgrupper inom CMB kommer det första mötestillfället under sensommaren att ha fokus på klimatmålen, och även denna grupp kommer att, genom en workshop, bidrar med input till den publikation som kommer att ges ut i slutet av 2022.

Planerade utkomster

I början av september är gruppen med i och arrangerar en halvdagskonferens med fokus på tvärfacklig organisering för en effektiv bygglogistik i vår tid - där även politiker medverkar. Efter genomförd konferens sammanfattas diskussionerna i en cmb fingerprint, ett samlat meddelande från gruppens medlemmar och våra partnerföretag i stort.

Ordförande

Magnus Jäderberg, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs stad

Ledamöter

Isabelle Jansson, NCC Sverige AB
Anton Mårtensson, Prolog bygglogistik AB
Christoffer Johansson, Peab
Gunnar Stefansson, Chalmers
Jonna Kärnbratt, Älvstranden Utveckling AB
Magnus Uhrberg, Exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad
Emil Jonasson, Svensk Bygglogistik AB
Petter Wadmark, AFRY
Samuel Lindén, Svensk Bygglogistik AB
Joakim Björkqvist, Skanska
Viktoria Sundqvist, Chalmers
Robert Vetander, JM
Jon Svensson, Ahlsell

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings och utvecklingsansvarig cmb

Mötesdatum 2023

 • Tisdag 23 februari kl 13.00-16.00
 • Tisdag 16 maj kl 13.00-16.00
 • Fredag 15 september 13.00-16.00
 • Tisdag 21 november 13.00-16.00

Före respektive träff finns möjlighet till nätverkslunch med gruppens medlemmar.