Stadsutvecklingsgruppen

Gruppens syfte

Syftet med denna kunskapsgrupp är att genom forskning och beprövad erfarenhet förstå och utveckla styrnings- och ledningsprocesser för växande städer. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i det publika samtalet om stadsutveckling. Gruppen gör studiebesök och har ofta gästföreläsare. Stadsutvecklingsgruppen är cmb:s äldsta kunskapsgrupp och har varit verksam i mer än 10 år.

Gruppen har de senaste åren agerat referensgrupp för ett följeforskningsprojekt om satsningen inom Göteborgs stad, BoStad 2021 och haft fokus på att förstå knäckfrågor som fenomen, möjlighet och problem inom stadsutveckling. Det senare ledde under 2021 till ett forskningsprojekt inom ämnet, lett av forskare vid Chalmers och Urban Futures.

Ett övergripande mål under 2023-2024 är att fördjupa det gemensamma lärandet om organisering för komplexa stadsutvecklingsprojekt, med fokus på processorienterad organisering. Göteborgs stads nya och integrerade organisation är ett område som stadsutvecklingsgruppen vill följa, studera och diskutera detta.

Kunskapsmål

Följande kunskapsmål har definierats för ovanstående programperiod:

 • Att förstå hur en integrerad organisering för stadsutveckling påverkar olika centrala moment som marktilldelning, mark-värdering och detaljplaneläggning
 • Att förstå hur integrerad och processfokuserad organisering av stadsutveckling skapar tillräckliga förutsättningar för att nå de globala miljömålen
 • Att förstå konsekvenserna av ”högsta pris” som utvärdering för stadsutvecklingsprojekt – i relation till andra politiska målsättningar
 • Att förstå hur sociala analyser (inkl. integrationsfrågor) kan bli mer viktiga som förutsättningar för stadsbyggandet och vad en tvärfacklig organisering behöver för att kunna hantera ”icke-tekniska” frågor (t.ex. barnperspektivet)
 • Att förstå vad ”exploatörs- eller byggherredrivna” processer skapar för förutsättningar för en ökad samsyn mellan professioner inom stadsbyggnad (studiebesök i t.ex. Härryda kommun)
 • Att förstå nyttan med och resultatet av nationella satsningar som det politiska målet för god bebyggd miljö, Rådet för hållbara städer och en Riksarkitekt samt av lokala Arkitekturprogram.
 • Att förstå hur konkreta frågor som ljus, buller och trygghet ges gynnas av en integrerad organisering?

Gruppen arbetar undersökande tillsammans och bjuder in personer med koppling till intressanta projekt, gör studieresor och läser artiklar eller rapporter för att på det sättet skapa ett så dynamiskt samtal och möjligheter för lärande som möjligt. I september 2023 gör gruppen en studieresa till Oslo under Oslo Urban Week.

Planerade utkomster

 • En årlig debattartikel i branschforum för att dela gemensamma kunskaper och diskussioner
 • Ett whitepaper i slutet av programperioden som sammanfattar de gemensamma kunskaperna i ett statement för framtidens stadsutveckling

Ordförande

Elin Johansson, Semrén & Månsson

Ledamöter

Anders Johansson, Riksbyggen
Cecilia Windh, Liljewall arkitekter
Christina Ingelsten, Skanska
Nina Kiani Jansson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Jan Bröchner, Chalmers
Johan Håkansson, Jan Håkansson Byggplanering
Lena Josgård, HSB
Malin Johansson, Peab
Marcus Jahnke, Göteborgs stad
Maria Czinder, Arkitekterna Krook & Tjäder
Martin Clase, Framtiden Byggutveckling
Petra Sedelius, Byggföretagen
Charlotte Sahlén Johansson, TAM Retail
Jesper Adolfsson, Mareld landskapsarkitektur
Monika Levan, Trafikverket
Nils Björling, Chalmers ACE
Johan Lundin, White
Sara Pettersson, Urban Futures
Magnus Källgren, Alecta Fastigheter
Camilla Lidholm, Exploateringskontoret, Göteborgs stad
Frida Karlge, Sweco
Carina Karlman, RISE

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings och utvecklingsansvarig cmb

Mötesdatum 2023

Före mötet, mellan 12.00 och 13.00 finns möjlighet till en öppen nätverkslunch för de som kan.

 • Tisdag 7 februari 13.00-16.00
 • Torsdag 11 maj 13.00-16.00
 • Torsdag 14 september - gemensam studieresa  till Oslo Urban Week
 • Måndag 13 november 13.00-16.00