Stadsutvecklingsgruppen

Gruppens syfte

Syftet med denna kunskapsgrupp är att genom forskning och beprövad erfarenhet förstå och utveckla styrnings- och ledningsprocesser för växande städer. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i det publika samtalet om stadsutveckling. Gruppen gör studiebesök och har ofta gästföreläsare. Stadsutvecklingsgruppen är cmb:s äldsta kunskapsgrupp och har varit verksam i över tio år.

Ett övergripande mål under 2024 är att fördjupa det gemensamma lärandet om organisering för komplexa stadsutvecklingsprojekt, med fokus på processorienterad organisering. Bland annat kommer gruppen besöka Malmö för att lära sig om stationsnära stadsutveckling i storstadskontexten.

Kunskapsmål

Följande kunskapsmål har definierats för ovanstående programperiod:

 • Att förstå hur en integrerad organisering för stadsutveckling påverkar olika centrala moment som marktilldelning, mark-värdering och detaljplaneläggning
 • Att förstå hur integrerad och processfokuserad organisering av stadsutveckling skapar tillräckliga förutsättningar för att nå de globala miljömålen
 • Att förstå hur sociala analyser (inkl. integrationsfrågor) kan bli mer viktiga som förutsättningar för stadsbyggandet och vad en tvärfacklig organisering behöver för att kunna hantera ”icke-tekniska” frågor (t.ex. barnperspektivet)
 • Att förstå vad ”exploatörs- eller byggherredrivna” processer skapar för förutsättningar för en ökad samsyn mellan professioner inom stadsbyggnad
 • Att förstå nyttan med och resultatet av nationella satsningar som det politiska målet för god bebyggd miljö, Rådet för hållbara städer och en Riksarkitekt samt av lokala Arkitekturprogram A
 • Att förstå hur vi kan skapa ett bättre samarbetsklimat inom stadsbyggnadsfrågor för att med ett effektivare arbetssätt för tillsammans skapa en bättre stad

Planerade utkomster

 • En årlig debattartikel i branschforum för att dela gemensamma kunskaper och diskussioner
 • Ett whitepaper i slutet av programperioden som sammanfattar de gemensamma kunskaperna i ett statement för framtidens stadsutveckling

Ordförande

Elin Johansson, Semrén & Månsson

Ledamöter

Anders Johansson, Riksbyggen
Christina Ingelsten, Skanska
Nina Kiani Jansson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Jan Bröchner, Chalmers
Lena Josgård, HSB
Malin Johansson, Göteborgs stads Exploateringsförvaltning
Marcus Jahnke, Göteborgs stad
Maria Czinder, Arkitekterna Krook & Tjäder
Martin Clase, Framtiden Byggutveckling
Petra Sedelius, Byggföretagen
Jesper Adolfsson, Mareld landskapsarkitektur
Nils Björling, Chalmers ACE
Johan Lundin, White
Sara Pettersson, Urban Futures
Magnus Källgren, Alecta Fastigheter
Camilla Lidholm, Exploateringskontoret, Göteborgs stad
Pernilla Nordén, Sweco
Carina Karlman, RISE
Janica Wiklander, Henning Larsen architects
Fredrik Kjellgren, Fojab
Anna Nordlander, Älvstranden utveckling
Eva Tenow, Göteborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen
Mohammed Sadi, Vestia bygg
Linda Hansson, Rådhuset arkitekter

Övriga

Joakim Forsemalm, forsknings och utvecklingsansvarig cmb

Mötesdatum 2024

Före mötet, mellan 12.00 och 13.00 finns möjlighet till en öppen nätverkslunch för de som kan.

 • Tisdag 6 februari 13.00-16.00 - studiebesök Västlänken
 • Tisdag 14 maj - heldag, studiebesök i Malmö
 • Tisdag 24 september 13.00-16.00
 • Tisdag 24 november 13.00-16.00

Se ordförande Elin Johansson berätta mer!