Pågående forskningsprojekt

Towards digital transformation: unpacking, sensing and transformation processes in digital delivery of projects (207)

, syftar till att utforska och beskriva övergången från traditionell till digital projektleverans utifrån de teoretiska begreppen "avkännande", "gripande" och "transformerande".  Under projektet kommer disruptiva processer och behovet av nya affärsmodeller att studeras - som del i den digitaliseringsresa som branschen är inne i.

Kontakt: Dilek Ulutas Duman, Chalmers ACE
Medverkande partners: NCC, Peab, Skanska, Trafikverket
Övriga medverkande: Byggstyrning, Tikab, BIM Alliance och

Styrelsens arbete och ledarskap för ökad innovationsförmåga i organisationen (204)

Syftet med projektet är att studera innovationsarbetet i företagsstyrelser. Utgångspunkten är de stora utmaningar och möjligheter bygg- och fastighetssektorn står mitt i och inför vilka det behövs ett fortsatt starkt fokus på innovation och innovationsförmåga. Nya tekniska lösningar i kombination med nya förhållningssätt och affärsmodeller kräver omfattande förändring och engagemang av alla delar av en organisation. Med påbörjade förändringar i flera dimensioner och nivåer blir det angeläget att också titta närmare på hur styrelser och styrelseledamöter ser på sitt arbete och roll för att utveckla och förstärka organisationens innovationsförmåga.

Kontakt: Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers ACE
Medverkande partners: Bengt Dahlgren, Mareld landskap, Liljewall arkitekter, Radar arkitektur, Stena fastigheter

Hur främja framsyn inom byggande? En studie av Göteborgs jubileumsprojekt (202)

Syftet med projektet är att med jubileumsstaden 2023 som referenspunkt undersöka ”state of the art” i framsyn vid konceptualiserings- och planeringsstadier for stora byggprojekt. Målet är att samskapa nya metodiker for framsyn for arkitekt- och planerar-professionerna, och byggsektorn i stort.

Projektet anknyter till CMBs verksamhet eftersom det angriper en management-problematik där det yttersta syftet ar att främja byggprojekts ekonomiska och samhälleliga relevans. Vidare syftar det till organisationsutveckling och processinnovation inom byggsektorn.

Kontakt: Karl Palmås, TME
Medverkande partners: Liljewall arkitekter samt referensgrupp bestående av Arkitema, Krook & Tjäder, Semrén & Månsson, Okidoki och White
Medfinansiär: LBF forskningsstiftelse och Konstnärsnämnden

Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenör, TEM (200)

Med syftet att ge branschen rekommendationer för samverkan kommer detta forskningsprojekt att studera samverkansprojekt med fokus på den uppdaterade TEM-kontraktsmodellen och dess genomförande, samt relatera detta till den nya ISO-standarden för samverkan, SS-ISO 44001. Vi kommer framför allt fokusera på genomförande av TEM-projekt och svara på vilka sätt som samverkan tillämpas samt hur detta samarbete renderar i en högre produktivitet.

Kontakt: Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers TME
Medverkande partners: Akademiska Hus, Skanska, Trafikverket och NCC
Övriga medverkande aktörer: WSP och Cowi
Medverkande extern akademisk aktör: Luleå tekniska universitet
Medfinansiär
: SBUF & Trafikverket

Bygglogistikens roll i cirkulära materialflöden (198)

Kommuner, andra organisationer och företag utformar mål kring klimatneutralitet och vidtar åtgärder för att minska miljöpåverkan. Inom samhällsbyggnadssektorn är klimatpåverkan från byggnaders användning numera väl adresserat och medvetenheten om klimatpåverkan från byggprocessen, inklusive tillverkning och val av byggmaterial, byggtransporter och produktionen på byggarbetsplatserna ökar successivt.

Ett av områdena som lyfts fram är behovet av att öka graden av återvunnet och återbrukat material i bygg- och fastighetssektorn. Syftet med forskningsprojektet är utifrån detta att kartlägga bygglogistikens roll som möjliggörare för cirkulära materialflöden i byggbranschen, inklusive behovet av att anpassa existerande lösningar och eventuellt utveckla helt nya lösningar.

Kontakt: Viktoria Sundqvist, Chalmers ACE, viktoria.sundquist@chalmers.se
Medverkande partner: AFRY samt referensgrupp bestående av Vasakronan och Peab samt de externa aktörerna IVL, JM Logistik, Stockholms stad, DB Schenker, Ramirent, Ahlsell, Logeco, Myloc, Halmstad miljö & energi samt Lundbergs fastigheter
Medverkande akademisk partner: Linköpings universitet

Circularity and business models (196)

The purpose of this project is to identify best practices of forerunners real estate and construction companies who have already engaged in developing new business models including circularity principles.  The concept of circular business models will be mobilised to describe, organise and analyse the content of these new solutions. The overall goal of the project is to be able to identify best practices that can be shared within the construction sector. In doing so the project contribute to the CMB objective of developing knowledge supporting organisation and business development.

Kontakt: Martine Buser, Chalmers ACE, buser@chalmers.se
Medverkande partner: referensgrupp mer flera partnerföretag
Medverkande akademisk partner: Aalborg university, Danmark
Medfinansieras av Realdania, Danmark

Peparing a new conceptualisation of building processes: integrating sustainability and a resource-economi value production (195)

This CMB pre-project aims to set the ground for a new research theme on the transition towards an integrated resource-economic construction management and value production in building projects, which is aimed to be explored with subsequent projects. This research proposes the carrying out of a screening/mapping and overview – by analyzing and documenting the relevant existing literature, as well as investigating any documentation and practices on the new expert practitioners’ responses towards an integrated resource-economic construction management.

Kontakt: Dimonsthenis Kifokeris, Chalmers ACE, dimkif@chalmers.se
Medverkande partner: Dayspring
Medverkande akademisk partner: Högskolan i Halmstad

Värdeskapande kommunikation (191)

Det övergripande syftet med detta projekt är att öka kunskapen om hur organisationers kommunikation skapar värde för organisationer verksamma inom samhällsbyggnadssektorn och hur organisationers kommunikation möjliggör sektorns värdeskapande för samhället i stort. Syftet ska uppnås genom: 1) fokusgrupper och intervjuer med kommunikationsansvariga och andra relevanta aktörer verksamma inom samhällsbyggnadssektorn, 2) analys av dokument och relevanta texter samt 3) en litteraturöversikt av tidigare forskning om organisationers kommunikation och värdeskapande.

Kontakt: Christine Räisinen, Chalmers ACE
Medverkande partners: Referensgrupp bestående av Inobi, Bostadsbolaget, Byggföretagen, Serneke, Skanska, Liljewall, Älvstranden utveckling, Akademiska Hus, Peab, Trafikverket och Hollertz & Stenvall
Medverkande akademisk partner: Lunds universitet

Digitaliserad målkonflikt i komplexa projekt (187)

Detta tvärvetenskapliga projekt och syftar till att vidareutveckla och skala upp digitala visualiserings-lösningar, vilka tagits fram inom projektet MiljöVis (Stahre Wästberg et al, 2021) med fokus på buller. I det här projektet har komplexiteten ökat för att utveckla metoder för att visa flera parametrar samtidigt i en 3D-modell. Fokus ligger på Trafikverkets tre miljöområden luft, buller och sociala konsekvenser, detta för att kunna få en mer heltäckande lägesbild, kunna göra jämförelser och identifiera målkonflikter mellan olika områden och parametrar. Metoder som denna kommer att kunna stödja beslutsfattande, vilket i sin tur kan bidra till positiv påverkan på både hälsa och ökad hållbarhet. De framtagna lösningarna ska kunna implementeras i Trafikverkets komplexa objektorienterade informationsmodeller (samordningsmodeller).

Kontakt: Beata Stahre Wästberg, Chalmers institution för data- och informationsteknologi, beata.wastberg@chalmers.se
Medverkande partner: Trafikverket samt en referensgrupp med flera olika CMB-partners
Medfinansieras genom Trafikverkets FoI-medel

Total BIM – en förutsättning för digital tvilling av byggprojekt (185)

Syftet med detta FoU-projekt är att skapa kunskap kring och förståelse för de mekanismer och faktorer som påverkar utfallet vid genomförandet av ett Total BIM-projekt. Denna kunskap och förståelse kan användas som en katalysator för digital utveckling mot produktionsanpassad BIM och en digital tvilling av byggarbetsplatser. I detta projekt angrips Total BIM-konceptet primärt utifrån ett produktionsperspektiv. Målsättningen är att detta skall leda till en mer produktionsanpassad projektering och i slutändan en mer effektiv och produktiv byggproduktion. Projekt knyter an till CMBs fokusområden organisations- och affärsutveckling samt digitalisering i samhällsbyggandet.

Kontakt: Mattias Roupé, Chalmers ACE, kontakt:  mattias.roupe@chalmers.se
Medverkande partner: samtliga bolag/organisationer inom CMBs kunskapsgrupp för BIM och digitalisering utgör referensgrupp
Övriga medverkande aktörer: Byggstyrning, GK Vent, Tuve Bygg.
Medfinansieras med SBUF

Bred branschkartläggning av bygglogistik: hur ser aktiva branschaktörer på bygglogistiklösningar i Sverige idag? (184)

Syftet med studien är att göra en bred kartläggning bland aktiva aktörer på projektmarknaden som visar på nuläget gällande bygglogistik i byggbranschen som helhet. Studien kommer att genomföras i form av en enkät som med hjälp av Byggfakta når 8000 aktiva beslutsfattare inom den svenska byggbranschen. Med enkäten utforskas hur vanligt det är med bygglogistiklösningar, vem som initierar och utformar dessa lösningar samt i vilken utsträckning det ställs krav på bygglogistiklösningar i upphandlingar i projekt i Sverige idag. Vi planerar också att analysera hur olika bygglogistiklösningar påverkar produktivitet och tidshållning, sambandet mellan bygglogistiklösningar och logistikkostnader samt huruvida miljöcertifiering påverkar hur bygglogistik organiseras och vilken bygglogistiklösning som då implementeras.

Kontakt: Victoria Sundquist, Chalmers ACE viktoria.sundquist@chalmers.se
Medverkande partners: NCC, Framtiden byggutveckling, Prolog, Peab, F O Petersson, Trafikkontoret, Fastighetskontoret, Svensk bygglogistik, AFRY och Skanska  i referensgrupp
Övriga medverkande aktörer: Byggfakta AB
Medverkande akademisk partner: Linköpings universitet

Lean construction – state of the art (183)

This study constitutes a complementary part of the combined SBUF/CMB project Förprojekt: Lean construction – nuläget, which plans to carry out and preliminarily analyze a survey of construction companies' practical application of lean construction within Sweden in 2021. This project’s benefit for the Swedish construction industry is a contribution to finding solutions that measure inefficiency in construction processes, within the framework which considers the flexibility required to achieve customized construction of a high quality. The benefit for academia lies in producing systematic knowledge of the Swedish construction industry's position in terms of lean construction and efficiency.

Kontakt: Dimosthenis Kifokeris, Chalmers ACE dimkif@chalmers.se
Medverkande partner: NCC och JM samt Byggföretagen, RO-gruppen, Wästbygg, Peab, Skanska, F O Pettersson och Serneke i referensgrupp.
Övriga medverkande aktörer: FoU Väst, Persson hyrmaskiner, Tuve bygg, Brixly, Thomas betong, Veidekke.
Medfinansieras genom SBUF

Tävlingar som verktyg i strategisk utveckling från gröna affärs- modeller till konkreta cirkulära designförslag (181)

Projektet syftar till att kartlägga erfarenheter av tävlingar som affärsutveckling för byggföretag, arkitektkontor och kommunala förvaltningar och bidra till utveckling emot cirkulärt bygge. Projektet syftar till att underlätta klimatomställningar i svensk samhällsbyggnad. Här ingår att utveckla kompetenser och affärsprocesser runt byggföretagens och arkitektkontorens deltagande i tävlingar.

Kontakt: Magnus Rönn, Chalmers ACE magnus.ronn@chalmers.se
Medverkande partners: White och Borås stad, Byggherrarna och Byggföretagen
Övrig medverkande aktör: Härryda kommun samt Sveriges Arkitekter
Medfinansieras genom Interregprojektet GREENBIZZ och Formas

Hållbarhetsrollen: förväntningar och motsättningar i praktiken (178)

Målet med studien är att öka förståelsen för samt problematisera de komplexa organisatoriska och institutionella samband som påverkar hållbarhetschefer, miljöansvariga och/eller KMA samordnares (eller liknande) förmåga att driva en strategiskt långsiktig hållbar utveckling. Studien förväntas tydliggöra de trögheter som följer av exempelvis motstridiga målbilder, processer, incitament och roller, och som kan verka hindrande för utvecklingen av hållbarhetsrollen och dess praktik. Syftet med studien är att överbrygga de motsättningar som idag finns mellan rollförväntningar och upplevd erfarenhet av att vara verksam i en hållbarhetsroll.

Kontakt: Pernilla Gluch, Chalmers TME pernilla.gluch@chalmers.se
Medverkande partners: PEAB anläggning och Älvstranden utveckling

Kunskapsintegration i sjukhusprojekt – hur ska framtidens sjukhus byggas? (166)

Kunskapen kring sjukhusbyggnation i Sverige är högst decentraliserad och spänner över ett flertal organisationer och företag. Detta skapar stora utmaningar i att genomföra kostnadseffektiva projekt inom ett större nationellt system av sjukhus. Studien är ett samarbete mellan NCC och tre universitet/högskolor: KTH, Chalmers och Uppsala universitet. Syftet är att kartlägga och effektivisera kunskapsintegration och erfarenhetsåterföring utifrån den samverkan som sker mellan byggentreprenör och beställare i sjukhusprojekt. Studien fokuserar på genomförandeskedet, dvs. vad som ska byggas och hur olika aktörer samverkar i processen under genomförandet, samt effekterna av de förutsättningar som skapats via beställarfunktionens krav. Studiens mål är att effektivisera byggprocessen utifrån de möjligheter och hinder som finns för entreprenörer avseende kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring kopplat till sjukhusbyggnation, samt identifiera hur samverkan mellan entreprenör och beställare bidrar till dessa förutsättningar.

Kontakt: Victoria Sundquist, Chalmers ACE viktoria.sundquist@chalmers.se
Medverkande partner: NCC samt referensgrupp med Västfastigheter, Byggherrarna och Dayspring samt flera externa aktörer
Medverkande akademisk partners:
 KTH och Uppsala universitet
Medfinansieras genom SBUF

Vid frågor kontakta

Joakim Forsemalm

Forsknings- och utvecklingsansvarig

070-686 54 19 joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se LinkedIn