Pågående forskningsprojekt

Innovationsprocesser för digitala tjänster och lösningar - ett ekosystemperspektiv (221)

Projektets syfte är att generera ny kunskap kring hur samspel mellan aktörer sker  i innovationsprocesser för innovativa digitala lösningar och tjänster specifikt inom anläggnings/infrastrukturprojekt, inklusive förutsättningar för och konsekvenser av hur dessa processer organiseras. Utgångspunkten är byggproduktionsperspektivet med ett fokus på entreprenörens två ”knäckfrågor”:

1) hur innovationer som skapas i enskilda projekt kan skalas upp och användas i större utsträckning för en effektivisering av byggprocessen samt bidra till ökad hållbarhet (ekonomiskt, miljömässig och social)
2) hur den potentiella affärsnytta som skapas kan tas tillvara i kommande projekt.

En viktig aspekt är därmed att utifrån en förståelse av de tekniska aspekterna inom innovationsprocesserna beakta hur affärsmodeller, avtalsformer och ersättningsmodellerna samt incitament påverkar möjligheter och förutsättningar samt resultatet av innovation.

Kontakt: Victoria Sundqvist, ACE
Medverkande partnerföretag: Göteborgs hamn, NCC, Peab, Trafikverket, Skanska.
Övriga medverkande: Volvo Trucks, Volvo construction equipment
Medfinansiär: SBUF
Medverkande extern akademisk aktör: KTH

Ledarskap för en affärsdriven hållbarhetsomställning (215)

Syftet med studien är att öka förståelsen för och problematisera ledarskapets roll för att driva utveckling av affärsmodeller inom byggbranschen så att de fullt ut stödjer en hållbarhetsomställning. Studien förväntas klargöra den tröghet som följer av till exempel motstridiga målbilder, processer, maktobalans, otydliga incitament och roller, vilket ofta utgör hinder för hållbar affärsutveckling. Syftet med studien är alltså inte att utveckla affärsmodeller i sig, utan att förstå ledarskapets roll för en affärsdriven hållbarhetsomställning samt vilken typ av ledarskap som behövs.

Kontakt: Pernilla Gluch, TME
Medverkande partnerföretag: NCC

BIM-baserad virtuell taktplanering (211)

Byggindustrin befinner sig i ett tidigt skede av en historisk förändring i hur projektering och produktion utförs i byggprocessen. Från att ha varit en bransch där informationsutbyte baserades på ritningar och beskrivningar som separata filer och dokument ser vi nu hur digitala modeller och molnbaserad data skapar en ny typ av informationsstrukturer.  En övergripande benämning på digitala modeller och dessa informationsstrukturer är ByggnadsInformationsModeller (BIM). BIM kan genom samordning av koordinerade informationsmängder från alla berörda kompetensområden i ett projekt beskriva ett byggnadsobjekt, byggnadsverk eller en byggnadsfunktion mer komplett genom hela byggprocessen. För att dra nytta av detta fullt ut behöver branschen utveckla och anta nya arbetsformer för styrning och ledning av projekt.
Syftet med denna forskningsstudie är att skapa och följa tillämpning av arbetssätt för virtuell taktplanering, samt utvärdera effekten av dessa. Målet är att ge byggbranschen kunskap och förståelse för hur taktplanering kan kopplas samman med BIM.

Kontakt: Mattias Roupé, ACE
Medverkande partnerföretag: Skanska
Medfinansiär: SBUF

Towards digital transformation: unpacking, sensing and transformation processes in digital delivery of projects (207)

Projektet syftar till att utforska och beskriva övergången från traditionell till digital projektleverans utifrån de teoretiska begreppen "avkännande", "gripande" och "transformerande".  Under projektet kommer disruptiva processer och behovet av nya affärsmodeller att studeras - som del i den digitaliseringsresa som branschen är inne i.

Kontakt: Dilek Ulutas Duman, Chalmers ACE
Medverkande partners: NCC, Peab, Skanska, Trafikverket
Övriga medverkande: Byggstyrning, Tikab, BIM Alliance

Styrelsens arbete och ledarskap för ökad innovationsförmåga i organisationen (204)

Syftet med projektet är att studera innovationsarbetet i företagsstyrelser. Utgångspunkten är de stora utmaningar och möjligheter bygg- och fastighetssektorn står mitt i och inför vilka det behövs ett fortsatt starkt fokus på innovation och innovationsförmåga. Nya tekniska lösningar i kombination med nya förhållningssätt och affärsmodeller kräver omfattande förändring och engagemang av alla delar av en organisation. Med påbörjade förändringar i flera dimensioner och nivåer blir det angeläget att också titta närmare på hur styrelser och styrelseledamöter ser på sitt arbete och roll för att utveckla och förstärka organisationens innovationsförmåga.

Kontakt: Kamilla Kohn Rådberg, Chalmers ACE
Medverkande partners: Bengt Dahlgren, Mareld landskap, Liljewall arkitekter, Radar arkitektur, Stena fastigheter

Hur främja framsyn inom byggande? En studie av Göteborgs jubileumsprojekt (202)

Syftet med projektet är att med jubileumsstaden 2023 som referenspunkt undersöka ”state of the art” i framsyn vid konceptualiserings- och planeringsstadier for stora byggprojekt. Målet är att samskapa nya metodiker for framsyn for arkitekt- och planerar-professionerna, och byggsektorn i stort.

Projektet anknyter till CMBs verksamhet eftersom det angriper en management-problematik där det yttersta syftet ar att främja byggprojekts ekonomiska och samhälleliga relevans. Vidare syftar det till organisationsutveckling och processinnovation inom byggsektorn.

Kontakt: Karl Palmås, TME
Medverkande partners: Liljewall arkitekter samt referensgrupp bestående av Arkitema, Krook & Tjäder, Semrén & Månsson, Okidoki och White
Medfinansiär: LBF forskningsstiftelse och Konstnärsnämnden

Projekteringsprocess i kontraktsform Tidig Entreprenör, TEM (200)

Med syftet att ge branschen rekommendationer för samverkan kommer detta forskningsprojekt att studera samverkansprojekt med fokus på den uppdaterade TEM-kontraktsmodellen och dess genomförande, samt relatera detta till den nya ISO-standarden för samverkan, SS-ISO 44001. Vi kommer framför allt fokusera på genomförande av TEM-projekt och svara på vilka sätt som samverkan tillämpas samt hur detta samarbete renderar i en högre produktivitet.

Kontakt: Petra Bosch-Sijtsema, Chalmers TME
Medverkande partners: Akademiska Hus, Skanska, Trafikverket och NCC
Övriga medverkande aktörer: WSP och Cowi
Medverkande extern akademisk aktör: Luleå tekniska universitet
Medfinansiär
: SBUF & Trafikverket

Digitaliserad målkonflikt i komplexa projekt (187)

Detta tvärvetenskapliga projekt och syftar till att vidareutveckla och skala upp digitala visualiserings-lösningar, vilka tagits fram inom projektet MiljöVis (Stahre Wästberg et al, 2021) med fokus på buller. I det här projektet har komplexiteten ökat för att utveckla metoder för att visa flera parametrar samtidigt i en 3D-modell. Fokus ligger på Trafikverkets tre miljöområden luft, buller och sociala konsekvenser, detta för att kunna få en mer heltäckande lägesbild, kunna göra jämförelser och identifiera målkonflikter mellan olika områden och parametrar. Metoder som denna kommer att kunna stödja beslutsfattande, vilket i sin tur kan bidra till positiv påverkan på både hälsa och ökad hållbarhet. De framtagna lösningarna ska kunna implementeras i Trafikverkets komplexa objektorienterade informationsmodeller (samordningsmodeller).

Kontakt: Beata Stahre Wästberg, Chalmers institution för data- och informationsteknologi, beata.wastberg@chalmers.se
Medverkande partner: Trafikverket samt en referensgrupp med flera olika CMB-partners
Medfinansieras genom Trafikverkets FoI-medel

Total BIM – en förutsättning för digital tvilling av byggprojekt (185)

Syftet med detta FoU-projekt är att skapa kunskap kring och förståelse för de mekanismer och faktorer som påverkar utfallet vid genomförandet av ett Total BIM-projekt. Denna kunskap och förståelse kan användas som en katalysator för digital utveckling mot produktionsanpassad BIM och en digital tvilling av byggarbetsplatser. I detta projekt angrips Total BIM-konceptet primärt utifrån ett produktionsperspektiv. Målsättningen är att detta skall leda till en mer produktionsanpassad projektering och i slutändan en mer effektiv och produktiv byggproduktion. Projekt knyter an till CMBs fokusområden organisations- och affärsutveckling samt digitalisering i samhällsbyggandet.

Kontakt: Mattias Roupé, Chalmers ACE, kontakt:  mattias.roupe@chalmers.se
Medverkande partner: samtliga bolag/organisationer inom CMBs kunskapsgrupp för BIM och digitalisering utgör referensgrupp
Övriga medverkande aktörer: Byggstyrning, GK Vent, Tuve Bygg.
Medfinansieras med SBUF

Hållbarhetsrollen: förväntningar och motsättningar i praktiken (178)

Målet med studien är att öka förståelsen för samt problematisera de komplexa organisatoriska och institutionella samband som påverkar hållbarhetschefer, miljöansvariga och/eller KMA samordnares (eller liknande) förmåga att driva en strategiskt långsiktig hållbar utveckling. Studien förväntas tydliggöra de trögheter som följer av exempelvis motstridiga målbilder, processer, incitament och roller, och som kan verka hindrande för utvecklingen av hållbarhetsrollen och dess praktik. Syftet med studien är att överbrygga de motsättningar som idag finns mellan rollförväntningar och upplevd erfarenhet av att vara verksam i en hållbarhetsroll.

Kontakt: Pernilla Gluch, Chalmers TME pernilla.gluch@chalmers.se
Medverkande partners: PEAB anläggning och Älvstranden utveckling

Vid frågor kontakta

Joakim Forsemalm

Forsknings- och utvecklingsansvarig

070-686 54 19 joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se LinkedIn