Författararkiv

Resultat från Strategidagen 2016 i ny kortrapport

Publicerad

Nyheter

A young boy dreams of being a construction worker and building things.

De omkring 100 idéerna och tankarna som kom fram under årets Strategidag om kompetensförsörjning i samhällsbyggnadssektorn har vi nu sammanställt i en kortrapport. Det omfattande materialet har vi kokat ner till ett drygt 20-tal förslag, riktade till politiker, högskolor och universitet, sektorns företag och organisationer, kommunerna och CMB.

Nedan finner du den nedladdningsbara pdf-versionen. Kanske något att läsa mellan julskinkan och ris à la Maltan i jul?! Sprid den även gärna till personer i ditt nätverk som du tror är intresserade av ämnet kompetensförsörjning.

Rapporten trycks även  i pappersform och kommer att delas ut på CMB:s frukostar och luncher framöver. Vill du ha ett ex innan dess - kom upp till oss på kontoret!

Kortrapport_strategidagen_2016 »

”CMB är mötesplatsen för de stora gemensamma frågorna”

Publicerad

Nyheter

selma_gbglokaler

Selma stad byggs bland annat av Göteborgslokaler. Bild White arkitekter.

Sist ut i vår presentation av årets nya huvudmän i CMB är Göteborgslokaler. Magnus Ranch är hållbarhetschef och beskriver företaget som ett kommersiellt fastighetsbolag, helägt av Göteborgs Stad.

– Vi finns över hela Göteborg och vårt fokus är stadsdelsnära torg och centrumutveckling. Vi arbetar framför allt med två huvudprocesser: Fastighetsförvaltning och IT-tjänster inom koncernen Framtiden.

Bolaget äger och förvaltar 170 000 kvm lokaler i Göteborgsområdet. I eget ägda fastigheter ansvarar Göteborgslokaler för uthyrningen, den tekniska förvaltningen och förädlingen av fastigheten. Därutöver externförvaltar företaget ytterligare 315 000 kvm med andra ägare.

Göteborgslokaler är dessutom en av de aktörer som kommer att vara med och bygga Selma stad på Selma Lagerlöfs torg. I den första etappen planerar byggherrarna sammanlagt 750 bostäder varav 150 studentlägenheter samt ett helt nytt torg och butikscentrum.

Mötesplatsen

Som medlem i CMB ser Magnus framför allt nyttan i den mötesplats som centret utgör.

– Alla är ju där – byggande företag, förvaltare och konsultbolag. Det finns ju flera branschgemensamma frågor som vi behöver hitta lösningar på framöver, exempelvis kompetensförsörjningen. Där ser vi ser ett mycket stort underskott på förvaltningssidan.

Men även på byggsidan ser Magnus många frågor som är intressanta att lyfta.

– Vi säger att vi ska bygga billigare, men de lösningar som tas fram blir ibland till och med dyrare i längden? Tillsammans kan vi nog hitta nya spännande lösningar.

Stadsutveckling intressant

På forskningssidan tycker Magnus att det vore intressant att titta på framgångsrika stora stadsutvecklingsprojekt och applicera dessa redan mycket tidigt i nya projekt. Som exempel nämner han Södra Älvstranden.

– Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas med ett sådant område? Hur har man gjort i andra länder?

För lite mindre omfattande frågor ser Magnus också en möjlighet i att samarbeta med Chalmersstudenter som får göra sitt examensarbete inom Göteborgslokalers verksamhet.

– Det är ett område som vi verkligen skulle ville utveckla tillsammans med CMB, avslutar han.

Ledare: Brist på kunskap eller brist på överföring av kunskap?

Publicerad

Nyheter

Vi står just nu i en situation där beslut om stora samhällsinvestering har fattats och nya viktiga beslut fattas varje dag. Samtidigt som vi i Sverige ska bygga 700 000 nya bostäder till år 2030 förväntas det globalt på ett par årtionden byggas lika mycket ny stad som det finns på jorden idag.

ledare_4-16_figur

För att bygga fungerande bostäder krävs samtidigt en helhet av vägar, spår och annan infrastruktur liksom en stor mängd bebyggelse för andra ändamål som utbildning, vård och handel. Nya byggnader och stadsmiljöer måste formas till hållbara helhetssystem.

Utmaningen är att allt pågår nu och det måste byggas fort, med hög kvalitet och baserat på vår kunskap om hur mer hållbara städer byggs. Stadsmiljöer ska inte bara erbjuda tak över huvudet. Vi måste skapa både upplevd och verklig tillgänglighet, service, mötesplatser, attraktiva och fungerande mobilitetslösningar, ljudlandskap och mikroklimat. Och allt ska formas till en hållbar helhet. Vi måste i ännu högre grad hitta sätt som ger mer kunskap och se till att vi använder den. Vi behöver ta vara på den kunskapsutveckling som sker i branschen och förmedla den så vi kan förändra den gängse praktiken.

Kunskap för ökad kvalitet finns, men ofta händer något som gör att den tappas bort i processen. Det är idag minst lika stor kunskapsöverföringsbrist som kunskapsbrist. Här brukar vi landa i att samverkan är viktigt, men det räcker inte! Varje aktör måste utveckla och bidra med sin kunskap, och inte minst förändra sätten som kunskapen överförs till och mellan aktörer inom processen. Vi behöver tänka kring andra affärsmodeller, nya sätt att arbeta och vara beredda på att helt nya aktörer kan dyka på upp, men också tänka helt nytt kring kunskapsöverföring.

Fortsatt utveckling av verksamheten inom CMB kan bidra till just nya sätt för kunskapsöverföring. Nu är det hög tid att tänka till rejält så rätt kunskap kommer in i rätt processer och bidrar till det breda värdeskapande som vi ser som grundläggande för god kvalitet. Det vi bygger nu är struktur för många kommande generationer.

 

Henriette Söderberg, styrkeområdesledare Building Futures

Fredrik Nilsson, prefekt, Chalmers arkitektur

Läs om CMB-initativ i Byggindustrin

Publicerad

Nyheter

Urklipp www.byggindustrin.se

Urklipp www.byggindustrin.se

Tidningen Byggindustrin har intervjuat Carina Lindberg Glavå. Ämnet är de erfarenheter hon dragit efter att, på uppdrag av CMB, ha granskat bakgrunden till göteborgarnas nej till trängselskatt för medfinansiering av Västlänken.

..."Carina Lindberg Glavå fick direkt efter folkomröstningen en fråga från Centrum för Management i Byggsektorn, CMB, om att undersöka hur det kunnat gå så illa.

– Jag ägnade ett halvår åt att försöka förstå vad som hänt. Jag intervjuade bland annat ett tjugotal politiker och tjänstemän och läste runt tusen artiklar för att söka svar på när och hur tankarna om Västlänken dök upp."

Läs artikeln i Byggindustrin »

Tre nya forskningsprojekt

Publicerad

Nyheter

glaskula_tyskland

Varför lyckas man bygga mer i Tyskland än i Sverige?

Vid årets sista möte i forskningsutskottet beviljades två nya och ett nygammalt projekt forskningsanslag.

Styrsystem för bostadsproduktion

Anders Hagson, konstnärlig professor i Stadsbyggnad vid Chalmers Arkitektur, har tidigare, med stöd från CMB, undersökt vad som orsakar den låga bostadsproduktionen i Sverige i jämförelse med vårt grannland Norge. Hans resultat väckte stort intresse i branschen och nu beviljas han medel för en uppföljning. I denna kommer han att jämföra Sveriges styrsystem med Finland, Danmark och Nordtyskland.

Innovationsarbete

”Samverkande innovation i byggprojekt som led i ett strategiskt innovationsarbete i byggherreorganisationer” är titeln på det andra projektet som delgavs medel. Projektledare är Kamilla Kohn Rådberg, forskare vid Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers. Projektet tar sin utgångspunkt i, och följer, Akademiska Hus nya innovationsstrategi, med specifikt fokus på innovationsarbetet kopplat till projektet JSP 2.

Byggnation av hållbara trygghetsbostäder

Därutöver överförs redan beviljade medel till ett fortsättningsprojekt kring metodutveckling av planerings- och byggprocessen för ökad hållbarhet och effektivitet. Detta fortsättningsprojekt har Formas som huvudsaklig finansiär, och genom vår medfinansiering ges vi möjlighet att följa skapandet och trygghetsbostäder på fyra olika platser i regionen. Inga Malmqvist från Chalmers Arkitektur är projektledare för detta projekt med namnet DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer).

Skugga en projektledare

Publicerad

Nyheter

skuggaI vår kommer ett antal studenter från mastersutbildningen DCPM att få chansen att under ett antal dagar följa en projektledare från antingen JM eller Rotpartner. Initiativet går under benämningen Skugga en projektledare och har arbetats fram inom CMB:s Utbildningsutskott. Bakgrunden är att utskottet hörsammat ett inspel från CMB:s studentråd angående att många studenter, framför allt internationella, upplever svårigheter att få kontakt med yrkesverksamma i svenska företag.

– Vi hoppas att studenterna på detta sätt får en kontaktyta ut mot branschen och att projektledarna ser värdet av att dela med sig av sina erfarenheter. Vi börjar med denna första pilotomgång och förhoppningsvis kommer vi att kunna utveckla formerna och omfattningen av initiativet kommande år, säger Lars Banvall, utvecklingsledare på CMB.

Referensgrupp till BoStad 2021

Publicerad

Nyheter

bostad2021_logga_ramCMB:s stads-och regionutvecklingsutskott har under året agerat referensgrupp till det följeforskningsprojekt som kopplats till BoStad 2021. I samband med projektgruppens delrapport i februari kommer utskottet involveras ytterligare för att ta del av och diskutera de preliminära resultaten av följeforskningsprojektets första del. Under nästa år kommer även utskottets medlemmar genomföra en workshop kring ämnet social hållbarhet.

Är din chef Sveriges bästa?

Publicerad

Nyheter

I veckan träffades Guldhusets jury för första gången inför arbetet med att utse 2017 års guldhusvinnare. Förhoppningen är att få in kandidater från hela Sverige och från olika delar av samhällsbyggnadssektorn. Så är din chef, medarbetare eller kanske vän en riktigt bra ledare med framåtanda och driv att förändra? Är hon eller han under 40 år? Nominera redan nu!

Nominera din kandidat »

Agila metoder och synsätt inspirerar

Publicerad

Nyheter

agilpilCMB:s grupp om effektivitet i produktframtagningen bjöd i november in till ett spännande erfarenhetsutbyte kring effektiva modeller för att driva komplexa projekt. Bakgrunden till initiativet är diskussioner om bl a agila metoder och synsätt för att öka samhällsbyggnadssektorns effektivitet som förts i gruppen under året. Till en workshop bjöds Thomas Ridderstråle, Manager Signal and Data Processing på Saab Electronic Defence Systems och Ingela Samuelsson, Affärsområdeschef på Elicit, in för att berätta hur de driver projekt utifrån agila principer. Ett mycket inspirerande möte om ett ämne som kommer att bearbetas vidare inom gruppen under våren.

Boka Ledarskapsdagen 24 april

Publicerad

Nyheter

CMB Ledarskapsdagen 2016. Foto: Anders Deros

CMB Ledarskapsdagen 2016. Foto: Anders Deros

Nu drar CMB:s Marknadsutskott de första linjerna till det som kommer att bli Ledarskapsdagen 2017. Det preliminära datumet för konferensen är måndag den 24 april så skriv upp det i era kalendrar!

Som vanligt kommer dagens fokus att vara på ledarskapsfrågor för samhällsbyggnadssektorn och temat kommer att rikta sig både till er som är ute i arbetslivet och till vetgiriga studenter. Vårt mål är att ni alla ska få er minst ett par tankeställare under dagen – och nya idéer och verktyg för er vardag.