Publicerad den 8 februari 2017

Så ser platscheferna på avfallshantering

Publik_1_1200x800Byggindustrin är nummer två på listan över avfallsproducenter i Sverige och producerar nära 8 miljoner ton avfall årligen. Av dessa härrör omkring 1 miljon ton från ombyggnad. Ahmet Anil Sezer, forskare på Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, berättar om sin studie av svenska platschefers syn på avfallshantering vid ombyggnation.

Avfallet kommer dels från rivning men även från nya material genom dålig materialhantering, felaktig installation och överskottsbeställningar. Den vanligaste aktiviteten kopplad till avfall ute på byggarbetsplatsen är sortering då blandat avfall, off-site sortering och deponi är kostsamt. Återanvändningen och återvinningen är begränsad.

Efter att ha genomfört intervjuer och enkätundersökningar med ett knappt hundratal platschefer och arbetsledare kunde Ahmet urskilja 39 faktorer som påverkade platschefernas insatser för avfallet. Dessa delades in i 5 kategorier: projektrelaterade, organisatoriska och personliga, tekniska, branschkulturella och lagstiftningsrelaterade faktorer. Läs mer om dessa faktorer i presentationen nedan.

Kundkrav och projektstorlek avgörande

Det visade sig också i studien att man lägger mer tid på avfallshantering efter tydliga – dock ej för detaljerade – kundkrav. ISO-standarder, miljöcertifieringar och väl disponerat utrymme för avfallshantering är tre andra faktorer som påverkar viljan att sortera. Det visade sig också finnas samband mellan projektstorlek och tid för avfallshantering.

Underentreprenörers påverkan

Hur underentreprenörer arbetar spelar också stor roll för hanteringen av avfall. Språk- och kulturella skillnader kan försvåra. Att informera om kostnader och konsekvenser är ett alternativ som kan fungera.

IT-stödet på arbetsplatsen är också viktigt. Idag används penna och papper, surfplatta och telefon, men framför allt bärbara datorer. I stora projekt kan projektspecifika it-stöd tas fram som en hjälp.

 

Kortrapport_Avfallshantering_ombyggnad »

BI-rapport_Sezer »

Artikel_Byggindustrin_20161109 »

Vetenskapliga publikationer via Chalmers webb  »

Artikel i Samhällsbyggaren  »