Publicerad den 22 februari 2017

Hur går det för BoStad 2021?

7000 bostäder ska färdigställas till år 2021. Skarpa deadlines och förändrat arbetssätt driver upp takten i planeringen i projekt BoStad 2021, men hur går det med kvaliteten och räcker resurserna?

Hur lyckas Göteborgs stad och övriga aktörer med de processer och den gemensamma kommunala projektorganisation som ska bidra till att 7 000 bostäder utöver den normala produktionen ska färdigställas senast 2021? En forskargrupp på Chalmers följer satsningen och på CMB:s Bygglunch i februari presenterade gruppen sina lärdomar, intryck, reflektioner och rekommendationer från det här första året.

Första delrapporten

Forskargruppen, ledd av Anders Svensson, Professor of the practice vid Chalmers arkitektur, arbetar på uppdrag av Göteborgs stad, Framtiden och övriga byggaktörer, avslutar just nu projektets första delrapport.

– Huruvida BoStad 2021 kommer kunna nå sina mål inom de snäva tidsramarna är för tidigt att utvärdera i nuläget, men en hel del lärdomar kan trots allt dras av de första 18 månaderna, berättar Anders.

Slutsatser

Kort sammanfattning av de slutsatser och rekommendationer som forskarna drar så här långt:

  • Projektifiering med tydliga, politiskt antagna, mål verkar främja en snabbare framdrift och bör prövas i fler sammanhang.
  • Det förändrade arbetssättet verkar gynna framdriften, men kan utvecklas i flera avseenden, inte minst ökat projektfokus på bekostnad av linjen.
  • Kvalitetsstyrningen behöver utvecklas. Färre, precisare, uppföljningsbara styrdokument och gemensamma kvalitetssystem.
  • Systematiska och samordnade åtgärder behöver vidtas för att förebygga och dämpa resursbristen, byggaktörernas medverkan i planering och genomförande bör öka.
  • Den översiktliga planeringen bör stärkas. Samsyn kring bland annat infrastruktur behöver skapas mellan olika huvudmän.

Läs mer i Anders presentation_BoStad_2021

Projektets delrapport kommer inom kort