maj 17 2022

Bygga fler bra bostäder snabbare?

CMB Bygglunch ⋅ 2022-05-17

En forskargrupp från Chalmers har följt arbetet med att skapa 7000 nya bostäder i en särskild jubileumssatsning sedan januari 2016 på uppdrag av Göteborgs stad och Framtiden i samverkan med övriga byggaktörer. Under denna presentation får du höra om några av det femtiotal rekommendationer som tagit fram för att utveckla bygg- och planeringsprocesserna för att öka takten i bostadsbyggandet.

Information & anmälan

maj 18 2022

Hem, ljuva hem - för vem?

Prakademi ⋅ 2022-05-18

Vid sidan av att prata om hur förändringar i bostadspolitiken och andra politikområden sedan 1990-talet har lett till att bostadsmarknaden blir alltmer svårtillgänglig för ekonomiskt utsatta grupper pratar Martin Grander, bostadsforskare vid Malmö universitet, om arbetet med att omvandla forskningskunskap till en utställning vid Orkanenbiblioteket i Malmö. En utställning som tar upp frågor kring hur boendet påverkar individers levnadssituation och hur olika utvecklingen av boendeformer som egnahem, bostadsrätt, hyresrätt och andrahandsboende påverkar både individ och samhälle.

Information & anmälan

jun 01 2022

Arkdes think-tank: kunskapsutveckling och politisk målstyrning

Prakademi ⋅ 2022-06-01

Hur leder man arbetet att efterleva politiska mål med utgångspunkt i en think tank? Kunskapsgrupperna hos CMB kan liknas vid just think tanks - öppna tematiska ytor för engagerade aktörer som vill utvecklas och bygga kunskap tillsammans. Under denna prakademiska timme hör vi Arkdes nya verksamhetsledare Jessica Segerlund, tidigare chef för platsutvecklingsarbetet inom Göteborgs stad, prata om hur man genom teman och utforskande praktiknära projekt skapar [...] ny kunskap inom gestaltad livsmiljö och utvecklar hur denna kan omsättas och bidra till att uppfylla Agenda 2030, FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Information & anmälan

jun 03 2022

INSTÄLLT! Beslutsstöd för knäckfrågor

CMB frukost ⋅ 2022-06-03

Vid det här frukostseminariet presenteras en modell för samhällsbyggnadssektorns knäckfrågor. Med modellen vill forskarna visa att “knäckfrågor” samlar en mångfald av problem och situationer som i grunden har olika karaktär. Modellen öppnar upp för diskussion och reflektion kring vad unika situationer handlar om. Samtidigt väcker den frågor om hur väl sektorn är rustad för att hantera den mångfald av situationer som den moderna samhällsutvecklingen medför.

Information & anmälan

jun 15 2022

Utveckling av utsatta områden med hjälp av NBS-organisationer

Prakademi ⋅ 2022-06-15

Natur-baserade lösningar (NBS) har blivit allt vanligare för att hantera samhälleliga utmaningar och utveckla platser. Hur arbetar företag och organisationer med NBS? Och hur kan NBS-organisationer bidra till utveckling av socio-ekonomiskt svaga områden? Detta pratar Emma Björner, forskare vid Gothenburg Research Institute och i EU-projektet URBiNAT, om med utgångspunkt i en studie av NBS-organisationer i Nantes, Porto och Sofia.

Information & anmälan

jun 21 2022

Tävlingen som verktyg för strategisk utveckling

CMB Bygglunch ⋅ 2022-06-21

Vad är markanvisningstävling för något och vilka roller och nyckelaktörer uppträder i tävlingsprocesserna? Hur kan tävlande i arkitektur och byggande bidra till omställningen mot ett hållbart samhälle? Det är frågor som vi reder ut vid CMB:s Bygglunch i juni.

Information & anmälan

aug 24 2022

Sett och hört på World Urban Forum 2022

Prakademi ⋅ 2022-08-24

Marcus Jahnke, verksamhetsledare och Kerstin Hemström, forskare vid Urban Futures – Centrum för hållbar stadsutveckling berättar om viktiga ämnen och diskussioner som de fångade upp när de medverkade vid det 11:e World Urban Forum – WUF11. Forumet arrangeras vart annat år av FN inom ramen för UN Habitat. Årets forum genomfördes i Polska Katowice under juni månad. Årets tema var Transforming our Cities for a Better Urban Future. Urban Futures är en av  CMBs samarbetspartners.

Information & anmälan

sep 02 2022

Forskande arkitektföretag – om länken mellan teori och praktik

CMB frukost ⋅ 2022-09-02

Forskning och utveckling blir allt viktigare i en tid där utmaningarna är många, komplexitetsgraden hög och behovet av utvecklad förståelse stor. Under denna CMB frukost lyssnar vi till tre arkitektkontor som driver ett aktivt arbete med kunskapsutveckling genom egna forskningsstiftelser: Liljewall (LBF forskningsstiftelse), White (ARQ) och Sweco (FFNS). Diskussionen leds av CMBs Joakim Forsemalm och kommenteras av en av våra vetenskapliga ledare från Chalmers, Mattias Roupé

Information & anmälan

sep 20 2022

Backaplan - att leda vägen mot en ny innerstad

CMB Bygglunch ⋅ 2022-09-20

Från verksamhets- och handelsområde starkt präglad av bilism till en tät blandstad som utöver handel, kontor och bostäder ska vara grön och förses med förskolor, skolor, kulturhus, parker - och dessutom bidra till den hållbara staden genom klimatsmart mobilitet – hur leder man en sådan process? Camilla Lindholm, Fastighetskontoret, och Johan Lundin, White, berättar om processen för en helt ny del av Göteborg, där spaden just satts i marken.

Information & anmälan

okt 07 2022

To lean or not to lean?

CMB frukost ⋅ 2022-10-07

Vilken är statusen för kunskap och implementering av lean construction i den svenska byggsektorn? För att svara på denna fråga har ett forskningsprojekt finansierat av CMB kombinerat en preliminär litteraturstudie med en branschövergripande enkätundersökning – där mer än 480 företag (både branschledare och SMEs) svarade. Resultaten visar att nästan 65% av företagen trots år av spridning av lean construction i Sverige inte visste vad lean construction är. Lyssna till Dimosthenis Kifokeris och Christian Kock berätta om de olika varianter av lean som aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen sätter samman för att skapa ett mer effektivt samhällsbyggande.

Information & anmälan

okt 18 2022

Lunchseminarium

CMB Bygglunch ⋅ 2022-10-18

Information & anmälan

nov 04 2022

Kunskapsintegration i sjukhusprojekt - lärdomar från fyra samverkansprojekt och färdplan framåt

CMB frukost ⋅ 2022-11-04

Det senaste decenniets våg av sjukhusinvesteringar i Sverige ställer höga krav på kunskapsintegration från många olika aktörer i projekt och för kunskapsuppbyggnad över tid. Chalmers, KTH, Uppsala Universitet och NCC har därför samarbetat i en studie som påvisar hur byggprocessen i sjukhusprojekt kan effektiviseras utifrån förbättrad kunskapsintegration. Viktoria Sundqvist, forskare och lärare vid Chalmers avdelning för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik berättar om detta CMB-finansierade forskningsprojekt som just avslutats.

Information & anmälan

nov 15 2022

Hoppet för staden och resten av världen? Hur en förskola sätter riktningen mot framtiden.

CMB Bygglunch ⋅ 2022-11-15

Hur kan något så vanligt i en växande stad som en ny förskola bli det som alla pratar om? Elsa Fahlén från beställande Lokalförvaltningen i Göteborg och representanter för byggande Derome berättar om ett pilotprojekt kantat av nytänkande och innovationer som lett till staden skapat en publik byggnad som nu blir riktmärke för hur Göteborg kommer att jobba med samhällsbyggnader i framtiden.

Information & anmälan

dec 02 2022

Frukostseminarium

CMB frukost ⋅ 2022-12-02

Information & anmälan