Ansök om forskningsmedel

Datum för forskningsansökningar 2022:

  • 18 februari
  • 20 april
  • 28 oktober

Ansökning om forskningsbidrag kan göras löpande under året via e-post: forskning@cmb-chalmers.se. Dock behandlas inkommande ansökningar vid ordinarie utskottsmöten. Deadline för ansökan till varje enskilt möte framgår av ovanstående datum.

Vilken forskning stödjer Stiftelsen för byggandets management?

Det är Stiftelsen för byggandets management som delar dessa forskningsmedel, genom en process där CMBs partners och Chalmers ingår. Stiftelsen stödjer forskning med en övergripande inriktning mot ledarskap och management inom samhällsbyggnad. Inom ramen för denna inriktning behandlas alla ansökningar inkomna till forskningsutskottet.  Särskilt välkomnas forskningsprojekt som förväntas bidra till ökad effektivitet och produktivitet i samhällsbyggnadssektorn.

Exempel på ämnesområden av särskild betydelse är management- och ledarskapsaspekter av digitalisering, organisations- och affärsutveckling, stadsbyggnad och stadsutveckling, effektiv produktion, samt innovationsförmåga.

För att komma i fråga för finansiering är praktisk nytta en viktig fråga. Stiftelsen finansierar forskning med fokus på tillämpbarhet av dess resultat och en aktiv medverkan från samhällsbyggnadssektorns aktörer. Projekt kan initieras av forskare vid Chalmers, av medlemsföretag eller av CMBs olika kunskapsgrupper. Vi välkomnar allt från förstudier till större projektansökningar, men betonar vid större projekt betydelsen av medfinansiering.

Stiftelsen ser gärna ansökningar från unga forskare tidigt i sin karriär, då det mer relationella förfarande som präglar processen är en bra träningsarena för större ansökningar.

Instruktioner för ansökan

Du rekommenderas att i möjligaste mån följa vår struktur för ansökan. En kort, tydlig och välskriven ansökan ökar chansen för en riktig bedömning av din ansökan. En avgörande faktor i bedömningen av projekten är att det finns tydliga fokus mot ledarskap och management i syfte, frågeställningar och generellt upplägg. Det är också önskvärt att det finns namngivna partnerföretag som kan fungera som medsökande eller som del i referensgrupp.

Instruktioner i pdf-format →

Regler och villkor

Disputerad forskare vid Chalmers kan, tillsammans med medarbetare vid intressentföretagen eller enskilt söka medel ur stiftelsen för forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektets organisation bör som ovan nämnts bestå av både forskare från Chalmers och personer från ett eller flera av intressentföretagen.

Projektledaren skall medverka till att CMB, eller av CMB utsedda personer, kan följa arbetet inom projektet. Detta sker exempelvis genom kvartalsvisa avstämningar kring projektets framdrift och eventuella förseningar. Bidragsmottagaren förväntas redovisa sina resultat i en eller flera skrifter samt aktivt sprida resultaten via seminarier, fackpressartiklar med mera. Vid alla dessa muntliga och skriftliga presentationer bör CMB omnämnas enligt enskild överenskommelse.

Utbetalning av beviljat bidrag sker i delposter i takt med att projektet framskrider, normalt kvartalsvis. Verifikationer på i projektet nedlagda kostnader skall företas vid anfordran. Denna skall innehålla en kostnadsspecifikation uppställd i anslutning till motsvarande uppgifter i ansökan. 30 procent av bidragssumman hålls normalt inne till dess att projektet slutförts och godkänts av CMB.

CMB äger rätt att jämka beviljat bidrag
 om:

  • projektet inte drivits enligt i ansökan angiven plan med eventuell senare överenskomna ändringar
  • CMB finner att det saknas förutsättningar att inom rimlig tid nå nöjaktigt resultat
  • bidragsmottagaren erhåller en i förhållande till bidraget betydande ekonomisk vinning genom inom projektets ram framkomna resultat
  • bidragsmottagaren kommer på obestånd och arbetets planenliga fortsättning inte kan anses säkerställd
  • bidragsmottagaren använder bidragsmedel för annat än bidragsändamålet eller i ansökan lämnat oriktiga uppgifter eller i övrigt inte uppfyller villkoren i detta kontrakt

Bidragsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till CMB kan inte utan CMBs medgivande överföras på annan. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta kontrakt skall avgöras inom skiljedom enligt lag om skiljemän.