Ansök om forskningsmedel

Kommande datum för forskningsansökningar:

 • Den 5 november 2018
 • Den 25 februari 2019
 • Den 6 maj 2019

CMB:s mål är att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap. Medlen är utbildning, forskning och ömsesidigt kunskapsutbyte.

De projekt som CMB finansierar kan vara initierade av forskare vid Chalmers, av medlemsföretag eller av CMB genom forskningsutskottet. Vi välkomnar allt från förstudier till större projektansökningar. Vid större projekt betonar CMB betydelsen av medfinansiering.

CMB välkomnar särskilt forskningsprojekt som förväntas bidra till ökad effektivitet och produktivitet i samhällsbyggnadsprocesser, men behandlar alla ansökningar inkomna till forskningsutskottet.

Fyra tematiska områden är prioriterade:

 • Digitalisering
 • Organisations- och affärsmodellsutveckling
 • Stadsbyggnad och stadsutveckling
 • Byggandets effektivitet och produktivitet

Ansökningar om forskningsbidrag kan göras löpande under året via e-post: forskning@cmb-chalmers.se.

Instruktioner för ansökan

Du rekommenderas att i möjligaste mån följa vår struktur för ansökan. Det ökar chansen för en riktig bedömning av din ansökan.

Instruktionerna i pdf-format »

Regler och villkor

Disputerad forskare vid Chalmers och/eller medarbetare vid intressentföretagen kan enskilt eller i grupp söka stöd hos CMB för forsknings- och utvecklingsprojekt. Projektets organisation bör dock bestå av både forskare från Chalmers och personer från ett eller flera av intressentföretagen.

Projektledaren skall medverka till att CMB, eller av CMB utsedda personer, kan följa arbetet inom projektet. Bidragsmottagaren förväntas redovisa sina resultat i en eller flera skrifter samt aktivt sprida resultaten via seminarier, fackpressartiklar med mera. Vid alla dessa muntliga och skriftliga presentationer bör CMB omnämnas enligt enskild överenskommelse.

Utbetalning av beviljat bidrag sker i delposter i takt med att projektet framskrider, normalt kvartalsvis. Verifikationer på i projektet nedlagda kostnader skall företas vid anfordran. Denna skall innehålla en kostnadsspecifikation uppställd i anslutning till motsvarande uppgifter i ansökan. 30 procent av bidragssumman hålls normalt inne till dess att projektet slutförts och godkänts av CMB.

CMB äger rätt att jämka beviljat bidrag
 om:

 • projektet inte drivits enligt i ansökan angiven plan med eventuell senare överenskomna ändringar
 • CMB finner att det saknas förutsättningar att inom rimlig tid nå nöjaktigt resultat
 • bidragsmottagaren erhåller en i förhållande till bidraget betydande ekonomisk vinning genom inom projektets ram framkomna resultat
 • bidragsmottagaren kommer på obestånd och arbetets planenliga fortsättning inte kan anses säkerställd
 • bidragsmottagaren använder bidragsmedel för annat än bidragsändamålet eller i ansökan lämnat oriktiga uppgifter eller i övrigt inte uppfyller villkoren i detta kontrakt

Bidragsmottagarens rättigheter och skyldigheter i förhållande till CMB kan inte utan CMBs medgivande överföras på annan. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av detta kontrakt skall avgöras inom skiljedom enligt lag om skiljemän.