Välkommen till CMB

CMB står för Centrum för Management i Byggsektorn, och verksamheten har som mål att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap. I CMB arbetar akademi, företag och offentliga aktörer tillsammans för att genom forskning, kunskapsutbyte och utbildning utveckla samhällsbyggnadssektorn.

CMB består av institutionerna Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik samt Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers, samt våra partnerorganisationer – drygt 70 av marknadens starkaste samhällsbyggnadsaktörer inom privat och offentlig verksamhet. Vi samarbetar även med branschorganisationer och fackpress.

Madeleine Nordenknekt och Fredrik Friblick vid CMB:s Ledarskapsdagen den 18 april 2013. Foto: Peter Widing

Organisation

Stiftelsen för byggandets managementfrågor

Stiftelsen förvaltar CMB:s ekonomiska medel enligt antagna stadgar. Arbetet i stiftelsen utförs av en styrelse, som består av åtta representanter från våra partnerorganisationer (eg. huvudmän). I stiftelsens styrelse tas beslut om ekonomisk förvaltning och fördelning av forskningsanslag (efter förslag från forskningsutskottet).

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Stiftelsen för byggandets managementfrågor har skapat kunskapsforumet CMB. Det är genom CMB:s verksamhet vi arbetar för att uppfylla stiftelsens ändamål – nyttiggörande i form av kunskapsutbyte, samarbeten, aktiviteter etc. CMB leds av en styrgrupp, som består av stiftelsens styrelserepresentanter samt representanter för Chalmers (institutionerna nämnda ovan), liksom representanter för CMB:s studentråd. Den dagliga verksamheten leds av ett sekretariat.

Läs mer om CMB:s styrelse →

Huvudmannaråd

Varje år i april håller CMB ett huvudmannaråd (motsvarande ett företags årsstämma). Alla representanter för CMB:s partnerorganisationer (som rent juridiskt benämns huvudmän i stiftelsen) bjuds in för att fastställa resultaträkning och balansräkning i årsredovisningen. Huvudmannarådet beslutar också om stiftelsens styrelse ska få ansvarsfrihet för det avslutade räkenskapsåret samt utser vilka som ska sitta i stiftelsens styrelse. Utöver de rent formella uppgifterna ovan är huvudmannarådet en viktig diskussionspartner för CMB:s ledning i strategiska frågor, bland annat avseende samhällsbyggnadsbranschens och omvärldens utveckling och CMB:s roll i den.

Utskott och kunskapsgrupper

I utskott och kunskapsgrupper medverkar företrädare för partnerorganisationerna och för olika forskningsområden vid Chalmers. Här utvecklas kunskapsutbytet mellan akademi och samhällsbyggnadssektorn inom frågor som rör styrning, ledning och management.

Läs mer om våra utskott och grupper →

Studentrådet

Studenterna på Chalmers masterprogram Design and Construction Project Management (DCPM) är företrädda i CMB:s studentråd. Studentrepresentanterna har en viktig roll för att utveckla CMB:s mentorprogram och andra aktiviteter samt utgör en betydelsefull länk till studenterna på Chalmers.

Läs mer om studentrådet →