Kunskapsgrupp för alternativa boendeformer

Gruppen är kopplad till forskningsprojektet Möjligheter och hinder för hållbarhet i alternativt boende, finansierat av Formas. Projektägare är Lunds tekniska högskola och KTH, projektet leds av Henrik Gutzon Larsen och Pernilla Hagbert.

Gruppens syfte och fokus

Gruppen har skapats för att stötta forskningsprojektet med kunskap från både näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor om förutsättningar för att utveckla alternativa boendeformer för en svensk bostadsmarknad. Gruppens kontext är på det sättet att utveckla en idéburen bostadssektor.

Under våren 2022 hålls ett startmöte för gruppen, där projektets forskare medverkar. Syftet är att i början av projektet lyssna brett kring erfarenheter och kunskaper som olika företag och kommuner har från projekt som ”ungdomsettor”, bo- och byggemenskap och självbyggeri. Denna kunskapsinhämtning ger impulser till det fortsatta forskningsarbetet, men kan också generera möjligheter för gemensamma projekt inom kunskapsgruppen.

Vid en andra sammankomst under hösten presenterar forskarna resultat av en första forskningsöversikt.

Planerade utkomster

En direkt output för gruppens arbete är den värdefulla kunskap den kommer att bidra med till forskningsprojektet. Men gruppen kan också sätta andra mål för utkomster – det kan handla om något som skrivs tillsammans, eller att metoder tas fram som hjälper branschen framåt i frågor om alternativa boendeformer. Vilka utkomsterna skall vara över tid i gruppen är något som bestäms under de två första träffarna det första året.

Gruppen kommer, tillsammans med forskarna, att presenterar arbetet vid en CMB bygglunch i början av 2023 och en innan avslutet 2024.

I slutet av projektet publicerar denna grupp ett white paper som diskuterar branschens ståndpunkter och tankar om alternativa boendeformer, som ett inspel i den bostadspolitiska debatten.

Externa relationer

Genom forskningsprojektets vetenskapliga referensgrupp skapas nordiskt utbyte genom medverkan av forskare från Department of the Built Environment vid Aalborg university, Oslo Metropolitan university samt Delft University i Nederländerna.

Ledamöter

Peter Elfstrand, Liljewall arkitekter (ordförande)
Linda Teng, Akademiska Hus
Rickard Stark, Okidoki arkitekter
John Helmfridsson, Chalmers/egen verksamhet
Pernilla Ottosson, Älvstranden utveckling
Anders Jurin, Riksbyggen
Morgan Andersson, Chalmers
Anette Johansson, Egnahemsbolaget
Heidi Papillero, Lokalförvaltningen
Emma Sarin, HSB
Fredrik Rosenhall, Inobi arkitekter

Gruppen är under uppbyggnad, hör av dig med ditt intresse till Joakim Forsemalm, joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se

Mötesdatum 2022-2023

Gruppen träffas tre gånger/år, med följande datum för 2022-2023 (preliminärt program)

  • 16/9 - Internationell utblick: Total sustainability in housing & microvillages (gästföreläsning från universitet i Texas)
  • 25/11 - Studiebesök: BRF Viva och HSB Living Lab
  • Februari 2023 - Forskningscirkel om medboende och socio-ekologisk hållbarhet
  • Maj 2023 - Workshop - halvtid i forskningsprojektet