Pågående forskningsprojekt

Just nu pågår följande forskningsprojekt med stöd från CMB.

Ledarskapets roll för ett framgångsrikt samhällsbyggande- en förstudie (164)

Ledarskap anses på bred front vara en central framgångsfaktor för den moderna organisationen. Ambitionen att förbättra Ledarskapet för att adressera diverse utmaningar på grupp-, organisations-, och samhällsnivån är allomfattande och ständigt växande – till synes gränslös, noterar mer kritiska betraktare (Alvesson et al 2017). Det stora intresset för Ledarskap är dock inte särskilt konstigt med tanke på vilka fördelar som det har kopplats till inom forskningen. Ett framgångsrikt Ledarskap anses, bland annat, kunna stärka arbetsmoral och välmående bland medarbetarna (Alvesson et al 2017); stärka självförtroendet och inspirera (Mhatre and Riggio, 2014); främja kreativitet (Sundgren och Styhre 2006); öka handlingskraften och initiativförmågan (Parker and Wu, 2014); samt skapa en för organisationen önskvärd målbild, något att gemensamt sträva efter (Alvesson and Spicer, 2014). Syftet med denna förstudie är att stödja en stärkt forskningsagenda inom Ledarskap, anpassad specifikt till samhällsbyggnadsbranschen.

Kontakt: Martin Löwstedt, martin.lowstedt@chalmers.se

 

Strategy for Digital Construction (162)

With today’s technology that enables the creation of digital twins, a car or airplane can be modeled, simulated and optimized before it leaves the drafting table. A progress that is about to become reality even for something as complex as whole cities. Swedish innovation agency Vinnova have recently announced a grand and long-term investment into a Chalmers based competence center that will lead the development. A broad consortium of 28 Swedish and international stakeholders with the base in Chalmers will cooperate in Digital Twin Cities. Cutting-edge research will be conducted in eight different research areas, one of which is digital construction.  The project has four main purposes. To develop a systematic research-based framework for understanding digital strategies for entrepreneurs, to conduct several case studies of digital strategy processes, to analyze primary experiences from the strategy processes, and to establish a research-based framework for the implementation of digital transformation strategies.

Kontakt: Christian Koch, christian.koch@chalmers.se

 

Oetiskt beslutsfattande inom samhällsbyggnadssektorn: Ett beteendevetenskapligt perspektiv (159)

Ingen bransch eller för den delen samhället i stort är befriad från oegentligheter. Samhällsbyggnadssektorn dras dock med ryktet av att vara en av de branscher där oetiskt beteende är mest förekommande. I Transparency Internationals ”Bribe buyers index” hamnar sektorn i en internationell studie på absolut sista plats av de kartlagda branscherna. Avsikten med det föreslagna projektet är att utifrån beteendevetenskaplig forskning och teori anlägga ett nytt perspektiv på den utbredda förekomsten av etiska överträdelser inom samhällsbyggnadssektorn. Projektet syftar till att studera en rad aspekter av begränsad etisk rationalitet och deras påverkan på beslutsfattande inom samhällsbyggnadssektorn. Projektet är således av värde ur ledarskaps- och produktivitetsperspektiv.

Kontakt: Mathias Gustafsson, mathias.gustafsson@chalmers.se

 

Varför flyttar hyresgäster vid renovering? Mot ett bredare kunskapsunderlag för beslut kring åtgärder och genomförande av hållbar renovering och bostadsförnyelse (158)

I flera länder presenteras studier som visar på problem med renovering, mål om energieffektivisering i vad man kallar en ’social-ekologisk’ paradox när energimål kolliderar med sociala mål och människors möjlighet att bo kvar (Bouzarovski et al. 2018). Även i Sverige har negativa effekter av renovering rapporteras som visar hur boende trängas bort från sina bostäder (Baeten & Listerborn, 2015; Molina & Westin, 2012). Fenomenet bortträngning har fått stort utrymme i debatten och kommit att påverka fastighetsägares möjligheter att genomföra renoveringar. Planerade renoveringar framställs i debatten som onödigt omfattande och leda till alltför höga hyreshöjningar. Ett resultat är att fastighetsägare idag väljer att görda mer begränsade renoveringar, eller styckvisa renoveringar när hyresgäster flyttar, vilket kan äventyra bostadsbeståndets tekniska, miljömässiga och sociala hållbarhet över tid (Femenías, Mjörnell, & Thuvander, 2018). Syftet med detta projekt är att identifiera och följa upp flyttmönster samt ta reda på vilka faktorer som påverkar huruvida man väljer att flytta eller stanna kvar vid/efter en renovering. Syftet är vidare att studera om det finns något samband mellan flytt/kvarboende och de renoveringsåtgärder som utförs, hur renoveringen genomförs, och renoveringens resultat (hyreshöjning, kvalitet och standard).

Kontakt: Paula Femenias, paula.femenias@chalmers.se

 

Construction services under construction: Enabling continuous improvements of logistics services in project- based organizations (157)

Construction services in general, and logistic services in specific, have great impact on efficiency and sustainability (environmental as well as social). However, there is a great potential for improvements in the complex coordination, inefficient processes, and waste of materials. Whilst improvement initiatives in manufacturing industry are important inspirations, they are based on continuous production processes that become challenged when transferred to the project-based construction industry. As response, this pre-study draws upon the concept of service quality as the basis for improvement initiatives – a concept based on relations between actors that last beyond individual projects. The purpose is thus to develop a typology of logistics services at a construction site; a typology used as a basis for a priority matrix supporting decisions on what logistic services to prioritize for improvements. The goals for the project are, to (1) create a priority matrix for service quality improvements of construction logistics services, (2) aid in understanding actors and activities needed to support and manage CLS (see Figure 1), and (3) aid in prioritizing what logistics services to focus for improvements.

Kontakt: Ida Gremyr, ida.gremyr@chalmers.se

 

Framtidens Hjällbo - När politik blir affär? (154)

I media hanteras ofta bostadsmarknaden som en fråga om tillgång och efterfrågan inom olika geografiska områden. Bakom denna förenklade bild finns dock en mer komplex verklighet där olika aktörer och intressen återfinns: politik, ekonomi och finansiella element. Detta gör att bostadsmarknaden och byggsektorn är intressant att studera ur både ett samhällsekonomiskt och företagsekonomiskt perspektiv. I Göteborg finns ett stort behov av att nya bostäder och samtidigt ett behov av upprustning av miljonprogramsområdena. Forskningsprojektet genomförs i samarbete med Förvaltnings AB Framtiden och de samverkande parterna i Framtidens Hjällbo. Syftet med forskningsprojektet är tvådelat; 1) den modell/organisation (”Hjällbomodellen”) som skapats för att utveckla stadsdelen i samverkan mellan olika aktörer studeras utifrån ett affärsmässighets- och affärsmodellsperspektiv där lärdomar kan dras gällande hur man kan vända en negativ utveckling i ett utsatt område, 2) bostadsrätts- och äganderättsformen som exempel på instrument för att bidra till att vända utvecklingen följs särskilt upp och studeras.

Kontakt: Pernilla Gluch, pernilla.gluch@chalmers.se

 

What is quality in cowering spaces? A pre-study (150)

Coworking spaces have changed the nature of work. Enabled by digital technology, it provides flexibility to work anywhere anytime with the possibilities of networking and collaborations. For building owners, it opens a new possibility to utilize their spaces and facilities to the fullest capacity. For the knowledge workers, this creates not only a cost-efficient workplace without having to own and maintain it themselves, but also possibility to work nearer to home in an inspiring, creative, and productive environment. It eliminates the need to traverse the urban environment especially for those who live far away from their offices. According to Statista, there has been an exponential increase in the number of people working in coworking spaces worldwide, from 21 thousand people in 2010 to 1.7 million people in 2018 (Statista, 2019). The need for coworking spaces is growing globally. More and more companies will be interested to host coworking spaces. Here, it is important to understand what drives users’ satisfaction in coworking spaces. Why do they choose one over the other? Simply put, what is quality in coworking spaces?

Kontakt: Hendry Raharjo, hendry.raharjo@chalmers.se

 

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur (140)

Trafikleder i form av järn- och motorvägar skapar effektiva förbindelser, men samtidigt också mentala och fysiska barriärer i lokala rörelsenätverk. De barriärer som bildas kan medföra negativa effekter för folkhälsa (Mindell and Karlsen, 2012), integration (Noonan, 2005) och omställning till hållbara lokala transporter (Saelens et al., 2003). Barriärerna kan också innebära ineffektivitet i trafikering för exempelvis varutransporter, avfallshämtning, räddningstjänst och kollektivtrafik (Héran, 2011) vilket innebär stora samhällskostnader och lägre servicenivå. Syftet med projektet är att ta fram en GIS-baserad metod för evidensbaserad kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur. Metoden baseras på ett tvärvetenskapligt systemtänkande och skapar en möjlighet att kvantifiera transportinfrastrukturens fundamentala roll i samhällsplanering, i mötet mellan trafikplanering och stadsplanering.

Kontakt: Job van Eldijk, job.van.eldijk@ramboll.se

 

Virtual Collaborative Design Environment (ViCoDE) (139)

Detta projekt handlar om effektivisering av planering, utformning och uppförande av byggprojekt. Fokus är ett nytt kollaborativt design- och planeringsverktyg baserat på ByggnadsInformationsModeller (BIM) och virtual reality (VR) i kombination med en interaktiv pekskärm. Tillsammans erbjuder dessa tekniker en användarvänlig och flexibel plattform som bidrar till ökad förståelse och samarbete mellan alla involverade aktörer i ett byggprojekt – oavsett deras bakgrund eller professionella expertis. Det utvecklingsarbete som avses är systemutveckling som avser anpassning av själva verktyget, processutveckling av arbetssätt med verktyget, och metodutveckling som avser hur arbetssättet bidrar till att öka kunskapsinnehåll i projekt och i vilken grad processer kan effektiviseras.

Kontakt: Mattias Roupé, mattias.roupe@chalmers.se

 

Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög (135)

I byggbranschen börjar man sträva efter förnyade arbetssätt och kontraktsformer som stödjer samverkan mellan olika partner för att dra nytta av olika partners kunskap och öka innovation och kvalitet. Även om denna typ av projekt har blivit mer populär i svenska byggbranschen så är det svårt att organisera och koordinera komplexa infrastrukturprojekt. Projektet syftar till att studera hur man genomför projekt med samverkansnivå hög på projektnivå i termer av organisering av projektteamet, ansvarsfördelningar, och olika verktyg och processer som ger möjligheter att effektivisera byggprocessen. Med syftet att ge branschen rekommendationer för samverkansprojektering ska projektet studera tre olika typprojekt och svara på vilka sätt samverkan tillämpas samt hur detta samarbete renderar bättre produktivitet. Hur genomförs projektering i samverkansform hög mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation?

Kontakt: Petra Bosch-Sijtsema, petra.bosch@chalmers.se

 

Att leda strategisk förändring i kommunal fastighetsförvaltning (126)

Hur vi använder och förvaltar våra byggnader kommer att ha stor betydelse för hela samhällets hållbara utveckling (Nielsen m.fl. 2016). Teknikutveckling har lett till att vi idag kan producera byggnader med nära noll i energiförbrukning, så kallade passivhus, men för att uppnå övergripande energimål är det också nödvändigt att i mycket större utsträckning fokusera på förvaltningen av det befintliga byggnadsbeståndet (Mjörnell m.fl. 2014, Ástmarsson m.fl. 2013). Syftet med studien är att öka förståelsen för de komplexa organisatoriska och institutionella samband som påverkar kommunala fastighetsförvaltares förmåga till omställning mot en strategiskt långsiktig, energieffektiv och klimatanpassad fastighetsförvaltning. Studien förväntas tydliggöra de trögheter som följer av exempelvis motstridiga målbilder, processer, incitament och roller, och som kan verka hindrande för en fastighetsförvaltningspraktik som tillgodoser internationella och nationella energi- och klimatmål.

Kontakt: Pernilla Gluch, pernilla.gluch@chalmers.se

 

MIMIC- Minimizing impact of construction material flows in cities (133)

Det stora behovet av ett ökat byggande i städer innebär att flera logistiska utmaningar behöver adresseras parallellt. Krav på ökad effektivitet i byggandet och ökade miljökrav på transporter är ett par av de främsta utmaningarna som tillsammans med de förtätade stadsmiljöer som eftersträvas också ställer ökade krav på ytanvändning och därmed effektiv materialhantering på och till byggplatserna. Syftet med studien är därför att analysera förutsättningarna för effektiv och hållbar bygglogistik till byggplatserna genom nya typer av samverkansformer mellan aktörer (materialleverantörer och transport/logistikleverantörer).

Kontakt: Kajsa Hulthén, kajsa.hulthen@chalmers.se

 

Följeforskning BoStad 2021 (112)

Forskningsprojektets problemställning omfattar hur exploateringsprocessen för förtätning med nya flerbostadsområden kan effektiviseras, genom bl a ett förändrat arbetssätt med en planerings- och byggprocess med överlappande faser och med en förvaltningsövergripande projektorganisation, utgående från Göteborgs Stads satsning BoStad 2021.

Kontakt: Anders Svensson, anders@caselab.se