Pågående forskningsprojekt

Just nu pågår följande forskningsprojekt med stöd från CMB.

Att leda strategisk förändring i kommunal fastighetsförvaltning (126)

Hur vi använder och förvaltar våra byggnader kommer att ha stor betydelse för hela samhällets hållbara utveckling (Nielsen m.fl. 2016). Teknikutveckling har lett till att vi idag kan producera byggnader med nära noll i energiförbrukning, så kallade passivhus, men för att uppnå övergripande energimål är det också nödvändigt att i mycket större utsträckning fokusera på förvaltningen av det befintliga byggnadsbeståndet (Mjörnell m.fl. 2014, Ástmarsson m.fl. 2013). Syftet med studien är att öka förståelsen för de komplexa organisatoriska och institutionella samband som påverkar kommunala fastighetsförvaltares förmåga till omställning mot en strategiskt långsiktig, energieffektiv och klimatanpassad fastighetsförvaltning. Studien förväntas tydliggöra de trögheter som följer av exempelvis motstridiga målbilder, processer, incitament och roller, och som kan verka hindrande för en fastighetsförvaltningspraktik som tillgodoser internationella och nationella energi- och klimatmål.

Kontakt: Pernilla Gluch, pernilla.gluch@chalmers.se

 

Orsaker till avflyttning/kvarboende vid renovering av hyresbostäder- förstudie (129)

Projektet syftar till att öka kunskap om omfattning och orsaker till flytt vid renovering i hyresrätter. Målet med projektet som helhet är en bredare kunskapsbas om avflyttning och påtvingad flytt vid renovering, vilket även bidrar till kunskap mer allmänt om flyttmönster, men också hur sådana kan följas upp. Resultat kan användas för att skapa rutiner kring uppföljning av renovering och flytt. Resultat är också tänkt att bilda underlag för hur bostadsbolag och entreprenörer kan planera och genomföra renovering som har mindre negativ påverkan på befintliga hyresgäster.

Kontakt: Paula Femenias, paula.femenias@chalmers.se

 

Productivity Pilot Study (132)

The aims of the pilot study are to investigate, analyse and envision a frame for a regular productivity measure in Swedish construction. This is done in light of previous productivity studies which hold an important potential for levering the understanding of project productivity in Swedish construction and improving the productivity.

Kontakt: Christian Koch, christian.koch@chalmers.se

 

MIMIC- Minimizing impact of construction material flows in cities (133)

Det stora behovet av ett ökat byggande i städer innebär att flera logistiska utmaningar behöver adresseras parallellt. Krav på ökad effektivitet i byggandet och ökade miljökrav på transporter är ett par av de främsta utmaningarna som tillsammans med de förtätade stadsmiljöer som eftersträvas också ställer ökade krav på ytanvändning och därmed effektiv materialhantering på och till byggplatserna. Syftet med studien är därför att analysera förutsättningarna för effektiv och hållbar bygglogistik till byggplatserna genom nya typer av samverkansformer mellan aktörer (materialleverantörer och transport/logistikleverantörer).

Kontakt: Kajsa Hulthén, kajsa.hulthen@chalmers.se

 

Dialogprocesser ur ett managementperspektiv (124)

Projektet syftar till att skapa en större klarhet när det gäller det myllriga landskapet dialogprocesser, utifrån en organisations behov av att förstå hur landskapet dialogprocesser ser ut - typer av processer, olika processers syften, vilken/ vilka dialogprocesser som passar utifrån en verksamhets behov, samt hur en verksamhet kan organisera för och leda en effektiv tillämpning av dialogprocesser.

Kontakt: Marcus Jahnke, marcus.jahnke@ri.se

 

Strategic outlook of new technological opportunities for construction (123)

The project aims at creating increased awareness of the digitalisation options and technologies through a forecasting approach to prepare and inform the AEC industry on new technologies and their implications. The project strives towards the project aim through three research sub-goals:

  1. First it aims at mapping and analysing a selection of technological, business and societal trends relevant for the construction industry
  2. Second on the basis of the first analysis the aim is to carry out a forecasting process with players of the industry
  3. Third to provide the result of the forecasting in a communicative manner to the broader industry

Kontakt: Petra Bosch, petra.bosch@chalmers.se

 

Samverkande innovation i byggprojekt som led i ett strategiskt innovationsarbete i byggherreorganisationer (119)

Genom att dokumentera och analysera arbetet med att införa en strukturerad process för innovation i Johanneberg Science Park 2 (JSP2) kommer detta projekt utveckla en djup förståelse för hur arbetsprocesser, ledning och organisering av innovationsarbete i projektbaserad verksamhet sker: vad fungerar bra och vad som skulle kunna utvecklas. Akademiska Hus Västs arbete med att införa en systematisk process för innovation i JSP2 har inspirerats av 3iii-guidelinen, och studien av JSP2-projektet innebär en möjlighet att testa, utvärdera och utveckla detta ramverk. Ett viktigt mål med studien är att fler i branschen ska kunna lära av Akademiska Hus arbete och erfarenheterna från JSP2. Avsikten är att etablera ett bredare Lärforum där andra aktörer, främst andra byggherrar, bjuds in för att utbyta erfarenheter kring organisering av innovationsarbete.

Kontakt: Kamilla Kohn Rådberg, kamilla@chalmers.se

 

DIABAHS - Dialog Bygg Hållbart för Seniorer (118)

Fortsättningsprojekt från projekt med löpnummer 96 (metodutveckling av planerings och byggprocess för ökad hållbarhet och effektivitet). Projektet är ett följeforskningsprojekt av en dialogprocess för att beskriva och utveckla arbetsmodeller som bidrar till ökad effektivitet och bättre produkt. Det övergripande syftet är att bidra till vetenskaplig kunskap samt kunskap som är användbar i praktiken (metodutveckling). Projektet kommer beskriva arbetsmodeller som är användbara för framtida metodutveckling samt utgångspunkten för beslutsprocesser vid planering och bygge av nya trygghetsbostäder. Projektet omfattar fyra empiriska exempel och pågår från hösten 2016 till våren 2019 och inkluderar flera bostadsföretag, kommuner, intresseorganisationer samt en statlig myndighet.

Kontakt: Inga Malmqvist, 

 

Följeforskning BoStad 2021 (112)

Forskningsprojektets problemställning omfattar hur exploateringsprocessen för förtätning med nya flerbostadsområden kan effektiviseras, genom bl a ett förändrat arbetssätt med en planerings- och byggprocess med överlappande faser och med en förvaltningsövergripande projektorganisation, utgående från Göteborgs Stads satsning BoStad 2021.

Kontakt: Anders Svensson, anders@caselab.se 

 

Etik, hållbarhet och sociala indikatorer – att mäta sociala värden vid stadsomvandling (103)

Syftet med projektet är att ta fram ett teoretiskt förankrat ramverk som kan användas för att undersöka vilken effekt stadsomvandling har på sociala värden. Ramverket tar avstamp i Renobuild-verktyget men får ett vidare användningsområde då det ger en sammanhållen teoretisk grund och inkluderar den empiri som behövs för att precisera och vikta indikatorer. Verktyget kommer att prövas i samarbete med Älvstranden och Mölndala Fastigheter, samt Mölndals Stad.

Kontakt: Karl Persson de Fine Licht, karl.licht@sp.se

 

Framtidssäkring av vårdbyggnader (92)

Syftet med detta doktorandprojekt är att sätta in begreppet anpassbarhet i olika sammanhang – historiskt, tekniskt, ekonomiskt – i ett vårdperspektiv. Avsikten är att beskriva internationella erfarenheter, förhållningssätt och trender. Detta avser leda till en sammanställning av internationell forskning inom området.

Kontakt: Göran Lindahl, goran.lindahl@chalmers.se

 

Innovativa besluts- och affärsmodeller (74)

Hur innovativa affärsmodeller för renovering av byggnader kan skapas och upptas i organisationer är frågan som ställs i denna studie. Målsättningen är att bland annat att stimulera beslutsfattare inom byggsektorn att välja mer energieffektiva lösningar.

Kontakt: Pernilla Gluch, pernilla.gluch@chalmers.se