Pågående forskningsprojekt

Just nu pågår följande forskningsprojekt med stöd från CMB.

What is quality in cowering spaces? A pre-study (150)

Coworking spaces have changed the nature of work. Enabled by digital technology, it provides flexibility to work anywhere anytime with the possibilities of networking and collaborations. For building owners, it opens a new possibility to utilize their spaces and facilities to the fullest capacity. For the knowledge workers, this creates not only a cost-efficient workplace without having to own and maintain it themselves, but also possibility to work nearer to home in an inspiring, creative, and productive environment. It eliminates the need to traverse the urban environment especially for those who live far away from their offices. According to Statista, there has been an exponential increase in the number of people working in coworking spaces worldwide, from 21 thousand people in 2010 to 1.7 million people in 2018 (Statista, 2019). The need for coworking spaces is growing globally. More and more companies will be interested to host coworking spaces. Here, it is important to understand what drives users’ satisfaction in coworking spaces. Why do they choose one over the other? Simply put, what is quality in coworking spaces?

Kontakt: Hendry Raharjo, hendry.raharjo@chalmers.se

 

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur (140)

Trafikleder i form av järn- och motorvägar skapar effektiva förbindelser, men samtidigt också mentala och fysiska barriärer i lokala rörelsenätverk. De barriärer som bildas kan medföra negativa effekter för folkhälsa (Mindell and Karlsen, 2012), integration (Noonan, 2005) och omställning till hållbara lokala transporter (Saelens et al., 2003). Barriärerna kan också innebära ineffektivitet i trafikering för exempelvis varutransporter, avfallshämtning, räddningstjänst och kollektivtrafik (Héran, 2011) vilket innebär stora samhällskostnader och lägre servicenivå. Syftet med projektet är att ta fram en GIS-baserad metod för evidensbaserad kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur. Metoden baseras på ett tvärvetenskapligt systemtänkande och skapar en möjlighet att kvantifiera transportinfrastrukturens fundamentala roll i samhällsplanering, i mötet mellan trafikplanering och stadsplanering.

Kontakt: Job van Eldijk, job.van.eldijk@ramboll.se

 

Virtual Collaborative Design Environment (ViCoDE) (139)

Detta projekt handlar om effektivisering av planering, utformning och uppförande av byggprojekt. Fokus är ett nytt kollaborativt design- och planeringsverktyg baserat på ByggnadsInformationsModeller (BIM) och virtual reality (VR) i kombination med en interaktiv pekskärm. Tillsammans erbjuder dessa tekniker en användarvänlig och flexibel plattform som bidrar till ökad förståelse och samarbete mellan alla involverade aktörer i ett byggprojekt – oavsett deras bakgrund eller professionella expertis. Det utvecklingsarbete som avses är systemutveckling som avser anpassning av själva verktyget, processutveckling av arbetssätt med verktyget, och metodutveckling som avser hur arbetssättet bidrar till att öka kunskapsinnehåll i projekt och i vilken grad processer kan effektiviseras.

Kontakt: Mattias Roupé, mattias.roupe@chalmers.se

 

Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå hög (135)

I byggbranschen börjar man sträva efter förnyade arbetssätt och kontraktsformer som stödjer samverkan mellan olika partner för att dra nytta av olika partners kunskap och öka innovation och kvalitet. Även om denna typ av projekt har blivit mer populär i svenska byggbranschen så är det svårt att organisera och koordinera komplexa infrastrukturprojekt. Projektet syftar till att studera hur man genomför projekt med samverkansnivå hög på projektnivå i termer av organisering av projektteamet, ansvarsfördelningar, och olika verktyg och processer som ger möjligheter att effektivisera byggprocessen. Med syftet att ge branschen rekommendationer för samverkansprojektering ska projektet studera tre olika typprojekt och svara på vilka sätt samverkan tillämpas samt hur detta samarbete renderar bättre produktivitet. Hur genomförs projektering i samverkansform hög mellan beställare, konsult och entreprenör för att bemöta kostnadsdrivande aspekter, kvalitet och innovation?

Kontakt: Petra Bosch-Sijtsema, petra.bosch@chalmers.se

 

Att leda strategisk förändring i kommunal fastighetsförvaltning (126)

Hur vi använder och förvaltar våra byggnader kommer att ha stor betydelse för hela samhällets hållbara utveckling (Nielsen m.fl. 2016). Teknikutveckling har lett till att vi idag kan producera byggnader med nära noll i energiförbrukning, så kallade passivhus, men för att uppnå övergripande energimål är det också nödvändigt att i mycket större utsträckning fokusera på förvaltningen av det befintliga byggnadsbeståndet (Mjörnell m.fl. 2014, Ástmarsson m.fl. 2013). Syftet med studien är att öka förståelsen för de komplexa organisatoriska och institutionella samband som påverkar kommunala fastighetsförvaltares förmåga till omställning mot en strategiskt långsiktig, energieffektiv och klimatanpassad fastighetsförvaltning. Studien förväntas tydliggöra de trögheter som följer av exempelvis motstridiga målbilder, processer, incitament och roller, och som kan verka hindrande för en fastighetsförvaltningspraktik som tillgodoser internationella och nationella energi- och klimatmål.

Kontakt: Pernilla Gluch, pernilla.gluch@chalmers.se

 

Productivity Pilot Study (132)

The aims of the pilot study are to investigate, analyse and envision a frame for a regular productivity measure in Swedish construction. This is done in light of previous productivity studies which hold an important potential for levering the understanding of project productivity in Swedish construction and improving the productivity.

Kontakt: Christian Koch, christian.koch@chalmers.se

 

MIMIC- Minimizing impact of construction material flows in cities (133)

Det stora behovet av ett ökat byggande i städer innebär att flera logistiska utmaningar behöver adresseras parallellt. Krav på ökad effektivitet i byggandet och ökade miljökrav på transporter är ett par av de främsta utmaningarna som tillsammans med de förtätade stadsmiljöer som eftersträvas också ställer ökade krav på ytanvändning och därmed effektiv materialhantering på och till byggplatserna. Syftet med studien är därför att analysera förutsättningarna för effektiv och hållbar bygglogistik till byggplatserna genom nya typer av samverkansformer mellan aktörer (materialleverantörer och transport/logistikleverantörer).

Kontakt: Kajsa Hulthén, kajsa.hulthen@chalmers.se

 

Följeforskning BoStad 2021 (112)

Forskningsprojektets problemställning omfattar hur exploateringsprocessen för förtätning med nya flerbostadsområden kan effektiviseras, genom bl a ett förändrat arbetssätt med en planerings- och byggprocess med överlappande faser och med en förvaltningsövergripande projektorganisation, utgående från Göteborgs Stads satsning BoStad 2021.

Kontakt: Anders Svensson, anders@caselab.se