Externt finansierad forskning

Vid sidan av att finansiera forskning bedriver CMB också forskning finansierad av externa medel.  Just nu pågår två externfinansierade projekt.

ORKA: att långsiktigt bygga kapacitet för social hållbarhet

Fastighetsbolag har kapacitet och mandat att utveckla fysiska såväl som sociala strukturer i staden och en nyckelroll i arbetet med att utveckla en socialt hållbar stad som tyvärr inte utnyttjas till fullo. I det här projektet kommer en allmännyttig fastighetskoncern – Framtiden AB, en privat fastighetsägare – Stena fastigheter – samt Volvo Cars i samverkan med hyresgäster, lokala näringsidkare, Göteborgs stad och representanter från civilsamhället och med stöd av akademin att utveckla nya arbetssätt att stödja socialt hållbar stadsutveckling i ett särskilt utsatt område.

Det övergripande syftet med projektet är att öka kapaciteten hos de medverkande organisationerna att genom proaktiv samverkan främja utvecklingen av socialt hållbara platser och bostadsområden. Projektets målgrupp är anställda och ledning inom fastighetsbolag – de medverkande bolagen i det specifika fallet, men i förlängningen riktar vi oss till hela fastighetsbranschen. Genom att öka den professionella förmågan hos anställda samt öka fastighetsbolags organisatoriska kapaciteten ökar förmågan att i samverkan med andra aktörer snabbare ta tag i oväntade och negativa utvecklingsprocesser, som kan uppstå på specifika platser.

Projektägare: RISE

Medverkande CMB-partners: Stena Fastigheter, AB Framtiden

Övriga medverkande: Volvo cars

Forskningsledare och medverkande för CMB: Joakim Forsemalm, joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se

Projekttid: 2021-2025

Möjligheter och hinder för hållbarhet i alternativt boende

Det argumenteras allt oftare för att alternativa boendeformer, diskuterade under paraplybegrepp som "bogemenskap" eller "collaborative housing", är särskilt lämpliga för att möta olika hållbarhetsutmaningar kopplade till bostads- och stadsutveckling. Detta projekt undersöker hur alternativa boendeformer, i bred bemärkelse, kan bidra till att uppfylla ambitiösa hållbarhetsmål och vilka hinder och möjligheter som finns för detta.

Projektet bygger på en analys och jämförelse av framväxten av idéer och praktiker i Sverige och Danmark - som ofta ses som internationella föregångsländer där alternativa boendeformer har varit relativt framgångsrika - med ett särskilt empiriskt fokus på Sverige. Det baseras på en kritisk ansats med utgångspunkt i flera forskningsfält, däribland statsvetenskap, geografi, planering och arkitektur, samt forskning kring hållbar omställning.

Projektägare: Lunds tekniska högskola

Medverkande CMB-partners: under utveckling

Övriga medverkande: KTH, Uppsala universitet

Forskningsledare och medverkande för CMB: Joakim Forsemalm, joakim.forsemalm@cmb-chalmers.se

Projekttid: 2021-2024