Initiativseminarium 2015
   

Detaljerat program

 

I samhällsbyggandet möts politikska kärnfrågor och samverkan är ett måste för att skapa långsiktigt hållbara samhällen. Hur formuleras, förankras och realiseras bärkraftiga visioner? Som universitet, styrkeområde och forskningscentrum har vi viljan att lyfta utmaningar och bidra till kunskapen om den komplexa staden.

 

Stefan Bengtsson

 

10.00: Välkommen!

Karl-Gunnar Olsson, ledare för Styrkeområde Samhällsbyggnad, Chalmers

Emma Jonsteg

 

10.15: Arkitektur lyfter den komplexa staden

Dagens moderator Kerstin Elias presenterar programmet samt Emma Jonsteg och hennes uppgift som är att reflektera över budskapen i sista passet, gärna med hjälp av tankar från deltagarna.

David Simon

 

10.20: The UN Urban Sustainable Development Goal and Sweden in a global perspective

David Simon, director, Mistra Urban Futures. Mistra Urban Futures promotes urban sustainability transitions through local co-production platforms in cities including Gothenburg and through global initiatives where we draw on our research findings. To this end we have been testing the draft targets and indicators for the new urban Sustainable Development Goal being formulated by the UN, in order to ensure that cities worldwide are able to measure and report on these indicators.

Conny Wahlström

 

10.35: Stadsutvecklingspolitikens svåra utmaningar

Conny Wahlström, stadssekreterare på Näringsdepartementet hos bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Christer Larsson

 

10.50: Vilken roll spelar den gestaltade livsmiljön? Och vilken roll spelar en utredning?

Christer Larsson, regeringens utredare.

 

 

11.05: Paus

Christer Larsson

 

11.30: Stadskvaliteter och stadens form

Kerstin Elias introducerar ett samtal med forskare om drivkrafterna i stadsbyggandet mot såväl förtätning av befintliga stadsmiljöer som spridning av bebyggelsen i fragmenterade stadslandskap, och om de värden som gör att människor söker sig till städer.

Liane Thuvander

 

11.35: Compact cities?

Liane Thuvander, Docent, Chalmers Arkitektur. Både inom forskning och politik förespråkas mer kompakta städer, med hög exploatering och blandat innehåll, men det är inte självklart vad som behöver bli mer kompakt för att nå målet mer hållbara städer. ”Compact Cities?” undersöker balansen mellan alla kvaliteter som behövs för att täta städer ska fungera.

Lars Marcus

 

11.45: Stadens form

Lars Marcus, Professor, Chalmers Arkitektur. Stadsbyggnadsfältet är relativt fattigt på metoder för att analysera stadens form, samtidigt som det behövs bättre kunskap om sambandet mellan stadens form och övriga processer i staden. I förlängningen behövs också bättre sätt att tillämpa både sådana metoder och teorier i stadsbyggnadspraktiken.

Christer Larsson

 

11.55: Lagstiftning och policies

Dag Tvilde, Forskare, Chalmers Arkitektur I Sverige är bostadsbyggandet ur takt med urbaniseringsprocessen och vi har en dramatiskt lägre nybyggnadstakt per capita än Finland, Danmark och Norge, trots liknande samhällssystem. Vad gör att svenska städer utvecklas annorlunda än grannländerna?

 

 

12.05: Samtal på bänken

 

 

12.30: Lunch (vegetarisk)

Mingla, snacka och ät lunch tillsammans med dagens forskare som finns vid varsitt ståbord.

Christer Larsson

 

13.30: Att få saker gjorda – om ledarskap och samverkan

Både städer och regioner måste idag utvecklas genom bred samverkan. När kommungränser blir förlegade, när makt och ansvar omfördelas, och när medborgarnas engagemang får ny betydelse och sätter nya spelregler – hur ser möjligheterna för hållbar stadsutveckling då ut? Kerstin Elias introducerar temat och talarna.

Christer Larsson

 

13.35: Behovet av ledarskap och nya processer

Anders Svensson, Professor of the practice, Chalmers Arkitektur. De många och komplicerade utmaningar samhällsbyggandet står mitt uppe i kräver ett ledarskap som är på en gång visionärt, gränsöverskridande och resultatinriktat. Vill arkitekterna ta en mer ledande roll i samhällsbygget? Om svaret är ja, vilka kunskaper och färdigheter krävs för det?

Anna-Johanna Klasander

 

13.45: Vad hindrar tätt och blandat?

Anna-Johanna Klasander, Professor of the practice, Chalmers Arkitektur. Trots en allmän efterfrågan på funktionsblandade stadsmiljöer har samhällsbyggnadssektorn svårt att skapa blandade, attraktiva och levande stadsdelar. Vad beror det på? Det behövs förändring i branschen, men är det är reglerna eller kulturen som är största hindret?

Nils Björling

 

13.55: Forskning och förändring

Kristofer Svensson, planeringschef Mariestads kommun, och Nils Björling (bilden), doktorand Chalmers Arkitektur Chalmers. Samtidigt som urbaniseringsvågen träffar storstäderna behövs ett mer dynamiskt förhållningssätt till stad och region, tätort och landsbygd. En ny syn på regionala samband ger möjlighet att utveckla mindre orter och småstäder i nätverk till urbana livsmiljöer. Hur kan denna potential tas tillvara och vad betyder det att ha forskare som stöd i regional utveckling?

 

 

14.10: Samtal på bänken

Christer Larsson

 

14.40: Vad har vi hört idag?

Kerstin Elias samtalar med Emma Jonsteg, VD Utopia (bilden) , debattör och ledamot i styrelsen för Sveriges Arkitekter, statssekreterare Conny Wahlström och Karl-Gunnar Olsson, professor och ledare för Chalmers Styrkeområde Samhällsbyggnad, om fortsatta utmaningar och nödvändiga prioriteringar i politik och praktik.

Christer Larsson

 

15.00: Avslutande visning av Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Parks vd Mats Bergh välkomnar till studiebesök, eftersnack och eftermiddagsfika i den nya byggnaden på Chalmersområdet.

Sidfot