Publicerad den 1 mars 2023

Kunskapsgrupperna – årets första runda

Inom cmb:s verksamhet finns det nio olika kunskapsgrupper, med fokus på teman som branschen, genom våra medverkande partner, vill fördjupa sig i och nätverka kring. Att vara med i kunskapsgrupperna är att skapa sig en yta för reflektion och gemensam kunskapsutveckling – vilket är värdefullt inte bara för de personer som är med i grupperna, det bygger också resiliens i branschen i stort. Våra grupper ses kvartalsvis och i dagarna har första rundan genomförts, det vill säga att alla grupper har haft sina första möten för året. Nedan korta sammanfattningar av vad respektive grupp haft för sig och lite vad som kommer framöver. Mer information om grupperna hittar du som vanligt här.

Stadsutvecklingsgruppen

Hur kan vi undvika att kasta ut barnet med badvattnet, var frågan som första mötet i Stadsutvecklingsgruppen handlade om. Med utgångspunkt i diskussionerna som uppstått kring Folkteatern i Göteborg i relation till den intilliggande fastighetsutvecklingen, bland annat med nytt hotell och utveckling av andra lokaler i Folkets Hus, beskrev gästen David Karlsson från Nätverkstan ett arbete som han varit med att ta fram på uppdrag av konsortiet kring Masthuggskajen. En konklusion är att det krävs mer än en initierad utredning för att göra skillnad, frågor som är lite ”utanför boxen”. Gruppen kommer att undersöka detta vidare vid nästa tillfälle, då med inbjudna politiker som gäster. I september gör sedan denna grupp ett studiebesök i Oslo i samband med Oslo Urban Week.  

Nya partner i gruppen för året: Sweco, Alecta fastigheter, White, Trafikverket och Göteborgs stad, Stadsbyggnadsförvaltningen  

Bygglogistikgruppen

Bygglogistikgruppen fick en dragning av Business Region Göteborg om arbetet med omställningen till fossilfria transporter, där det finns tre testprojekt i vilka olika lösningar testas; Lindholmen, Forsåker i Mölndal samt Evenemangsområdet. Gruppen planerar för ett cmb fokus under september, där flera frågor som diskuterats det senaste året kommer att lyftas fram och debatteras. En viktig fråga för gruppen blir där hur politiken kan få en större förståelse för bygglogistikfrågorna och styra bättre, t.ex. att använda vattenvägarna när flera av de stora innerstadsprojekten skall utvecklas framöver.  

Klimatledarskapsgruppen

Denna grupps tredje möte – den startade sitt arbete i september förra året – närmade sig frågan ”vad är särskilt med klimatledarskapet” genom att ta utgångspunkt i de inner development goals (IDG) som utvecklats av Ekskäret foundation och olika forskare som ställt frågor om ledarskap och inre utveckling till över 1000 ledare runt om i världen. ”IDG” relaterar till ”SDG” och syftar till att stödja ledares personliga kvaliteter och förmågor i klimatarbetet. Med hjälp av organisationspyskologen Charlotte Henschel, som tillsammans med kollegan Gabriela Jones skriver en bok om klimatledarskap, fick gruppen arbeta med IDG-verktygen genom olika reflektionsövningar. Ett mycket uppskattat sätt att börja närma sig klimatledarskapets beståndsdelar. Det arbetet kommer att fortsätta under året i denna stadigt växande grupp!  

Nya partner i gruppen för året: Go Co Development, Actea, NCC, Alecta fastigheter, Coreco, Sweco och Göteborgs stads Stadsbyggnadsförvaltning.  

BIM- och digitaliseringsgruppen

Under gruppens första möte för året, som hölls hos PEAB, gav Dan Engström på Plan B en framtidsspanande dragning kring digitaliseringens påverkan på olika delar av samhället och framförallt för samhällsbyggnadsbranschen. En, månne lite skrämmande, spaning handlade om att tjänstepersonen kommer att behöva hitta nya former för sitt arbete framöver, eftersom AI utvecklas snabbt att klara av många saker som tjänstepersoner idag har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Att sälja tid per timme är snart historia, de som kan sälja värde på nya sätt kommer att vara mer framgångsrika i framtiden, menade föredragaren.  

Framåt kommer gruppen därför att undersöka hur det går att bete sig mer idéutvecklande – en metodik kommer att arbetas fram och testas i gruppen, med utsidor mot studenter på Chalmers och andra högskolor.  

Nya partners i gruppen för året: Norconsult och Sweco. 

Kommunikationsgruppen

Första mötet i år hade fokus på Göteborgs långsiktiga stadsplanering och stadens nya förvaltningsstruktur. Tillsammans med Staffan Claesson, strategisk samhällsplanerare på Framtiden Byggutveckling, diskuterades kommunikationens och betydelse för framgång. 

Forskningsprojektet, “Värdeskapande kommunikation”, som initierats av gruppen och som drivs gemensamt av Lunds universitet och Chalmers, är igång. Under våren kommer intervjuer genomföras med såväl kommunikatörer som chefer utanför kommunikationsområdet i ett antal av cmb:s partnerorganisationer. Kommunikationsgruppen följer kontinuerligt projektet som referensgrupp. 

Nya partner in i gruppen för året:  Framtiden Byggutveckling. 

Innovationsgruppen

Vid sitt första möte för året fick Ulla Andersson från LTH och Anna-Maria Blixt från BRG gruppen att diskutera behovet av innovation för att lösa den enorma uppgiften att skapa 80000 nya bostäder på ett drygt decennium – och samtidigt nå klimatmålen. Ett svar på frågan är att vi behöver ta oss an redan befintliga byggnader och tänka innovativt kring dessa. En reflektion kring det var att den typ av lokaler inte är sådant som fastighetsägare inte gärna skyltar med, eftersom vakanser sänker fastighetsvärdet. En spännande komplexitet som väntar på att hitta sina nya lösningar! Under våren kommer Innovationsgruppen att göra studiebesök på Polestar, för att förstå innovativt arbetet i en annan bransch.  

Nya partner i gruppen för året: Krook & Tjäder och Göteborgs stads Exploateringsförvaltning 

Kunskapsgruppen för alternativa boendeformer

Hur har ”Ungdomsettorna” i BRF Viva fungerat – och kan modellen skalas upp i framtiden? Det var utgångspunkten för gruppens första möte 2023, lämpligt lokaliserat till presenterande Riksbyggen. Mats Nilstad berättade om det enorma intresset för dessa lägenheter och att det fungerat bra att samsa denna boendeform in i en bostadsrättsförening – medlemmarna är till störst del positiva. Boende i ungdomsettorna är fullvärdiga föreningsmedlemmar med allt vad det innebär. En mer strukturerad uppföljning kommer att göras 2025, men redan nu kan konstateras att det har gått att få lån av bankerna för denna lösning – även om det inte varit utan problem längs vägen. I BRF Viva finns ett väldigt tydligt inbyggt hållbarhetsarbete, vilket de unga i ettorna kan bidra positivt till användning och utveckling av.  

I nästa runda kommer gruppen att göra studiebesök i Lund, för att titta på företaget Colives nya kollektivboende i stadsdelen Brunnshög.  

Nya partner i gruppen för året: Platzer fastigheter 

Kunskapsgruppen för Områdesutveckling

Gruppen har sitt uppstartande möte den 13 mars hos ordförandepartnern Radar arkitektur. I gruppen finns vid startläget följande partner: Mareld landskap, White, AB Framtiden, F O Peterson, Stena fastigheter, Alecta fastigheter, Sweco, Krook & Tjäder, Poseidon, Familjebostäder och Gäteborgs stads Exploateringsförvaltning.  

Kunskapsgruppen för samverkansarbete

Denna grupp, som är en omarbetning av den tidigare Partneringgruppen, har sitt startmöte den 20 april hos cmb på AWL. Ordförande i gruppen kommer Actea consulting att vara och förutom dem kommer flera partner från Partneringgruppen att medverka – men vi välkomnar in fler intresserade till denna grupp, som kommer att undersöka och utveckla sätt att förstå och arbeta i samverkansformer, från tidiga till sena skeden i samhällsbyggnadsprocessen.