Publicerad den 23 februari 2021

Guldhusjuryn om det goda ledarskapet #2

I den andra artikeln i vår serie Guldhusjuryn om det goda ledarskapet talar vi med Christine Räisänen,  professor emerita vid Chalmers. Ett gott ledarskap kan enligt henne karakteriseras på olika sätt. Men det handlar inte endast om drag hos ledaren, utan även om i vilken riktning hen tar arbetsgruppen och dess utveckling.

Text: Petra Hall

Christine ser att engagemanget hos en god ledare yttrar sig på många sätt. Självinsikt, civilkurage och en vilja till utveckling för både sig själv och andra är några exempel. Och just detta att arbeta för en fortlöpande positiv utveckling är viktigt.

– Engagemang kan och bör visa sig på många sätt. Att leva som man lär. Att be om feedback och låta alla komma till tals. Men även att se sina medarbetare och ge positiv feedback. Då förstärker man som ledare beteenden som lyfter individen, gruppen och arbetet, säger Christine Räisänen.

På så sätt stöttar man även arbetsgruppen till att nå sin fulla potential. Christine betonar även att när man gör detta måste man som ledare ha en tydlig riktning och ett tydligt mål som alla i gruppen strävar mot.

– En bra ledare ser olika möjligheter hos individen och har förmåga att kombinera individuella potential i sin grupp. Vi jobbar hela tiden med ’potential’ då vi aldrig kan veta säkert vad resultatet blir eller vad människor är kapabla till. Därför är det viktigt att en ledare har en klar riktning, en vision, och både kan uppfatta och utveckla individernas olika potential, uttrycker Christine.

En viktig del för att en grupp skall kunna nå sin fulla potential är att det finns en mångfald inom gruppen. Mångfald inom bland annat etnicitet, kompetenser, bakgrund och kön är viktigt. På så sätt kan man se de utmaningar samhällbyggnadsbranschen står inför ur olika perspektiv och tillsammans arbeta fram stabila och bra lösningar. Att ledaren har en viktig roll att spela i processen att skapa och upprätthålla en mångfald inom arbetsplatsen är Christine tydlig med.

– En ledare är en förebild, god eller dålig, som andra medvetet eller omedvetet imiterar vad gäller beteenden och attityder. Ledare sätter kulturen i ett team, ett projekt eller ett företag. Mångfald eller dess brist kan direkt kopplas till ledarskapet.

Ett sätt att skapa denna mångfald är att anställa personer med olika kulturell bakgrund, kön samt yrkes- och utbildningsbakgrund för att på så sätt få en bred kunskap- och erfarenhetsbas inom gruppen.

– Det finns visst en vinst med att anställa ledare, chefer och medarbetare från andra branscher och discipliner. Detta görs också mera nu än för bara 10 år sedan. Men för att skapa en synergi krävs att ledaren är ödmjuk inför sin uppgift, har förtroende i sina medarbetares förmågor, vågar delegera, och framförallt tar vara på andras kunskap.

Nominera din kandidat till Guldhuset 2021!