Publicerad den 14 december 2020

Ny ordförande i CMB:s partneringgrupp

Torleif Harrysson, affärschef på NCC, är ny ordförande i CMB:s partneringgrupp. Han beskriver sig som en person som gillar knepiga, komplexa projekt, och vill lyfta frågan om samverkan från projektnivå till branschnivå.

– Jag tror att vi får ut mer samhällsnytta för pengarna genom samverkan och partnering. Genom att utveckla den diskussionen inom branschen kan vi förbättra förutsättningarna även för att lyckas i de enskilda projekten, säger Torleif.

Torleif Harrysson, ny ordförande i CMB:s partneringgrupp

Partneringgruppen har som syfte att utifrån CMB:s fokus på management och ledarskap undersöka hur partnering kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom samhällsbyggnadssektorn.

– CMB är ett bra och neutralt forum för oss på NCC och andra partnerorganisationer där vi gemensamt kan lyfta diskussionen om samverkan till en nivå högre. Då projekt är centrala i branschen är det lätt att fastna på projektnivå i våra diskussioner, men partnering som koncept är så etablerat nu att vi alla – oavsett om vi är entreprenörer, beställare eller konsulter – måste bli bättre på att arbeta tillsammans för att höja nivån på vår samverkan även mellan organisationer. Det behövs en genuin förståelse hos alla aktörer inom samhällbyggnadsbranschen för det faktum att vi är beroende av varandra för att kunna leverera nytta till samhället, och att samverkan får positiva effekter även för tex miljö, lönsamhet, arbetsmiljö och tillväxt, säger Torleif.

Partneringgruppen arbetar även med att utveckla konceptet partnering och dess användbarhet genom kunskapsutbyte mellan CMB:s partners och akademisk forskning.

CMB har totalt sex olika grupper där deltagarna diskuterar aktuella ämnen inom sina respektive områden. Målsättningen är att gruppernas arbete ska mynna ut i nya forskningssamarbeten och/eller andra aktiviteter såsom enkätundersökningar, seminarier och liknande.

 

Intresserad av att delta i Partneringgruppen i eller i någon av CMB:s övriga tematiska grupper? Skicka ett mejl till kontaktpersonerna nedan:

BIM- och digitaliseringsgruppen utvecklar kunskap och erfarenheter kring utvecklingen av BIM/Digitalisering och dess effekter på bland annat styrning, ledning, management och nya arbetsformer.
Kontakt: Kristina Gabrielli, kristina@gabrieliidevelopment.se

Stadsutvecklingsgruppen utvecklar styrnings- och ledningsprocesser för den växande staden. Detta uppnås bland annat genom kunskapsutveckling och medverkan i samhällsdebatten.
Kontakt: gruppens ordförande Mariette Hilmersson, vd Castellum Region Väst, mariette.hilmersson@castellum.se

Byggandets logistik utveckla ny kunskap kring effektiva logistiklösningar kopplat till samhällsbyggnadssektorn.
Kontakt: gruppens ordförande Sofia Dehre, Produktionsutvecklingschef på Veidekke, sofia.dehre@veidekke.se

Partneringgruppen undersöker hur partnering, med fokus på management och ledarskap, kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet inom samhällsbyggnadssektorn.
Kontakt: gruppens ordförande Torleif Harrysson, affärschef NCC, torleif.harrysson@ncc.se

Agila projektledningsgruppen utbyter erfarenheter och skapar ny kunskap kring agila metoder vid projektering. Gruppen stöttar forskningsinitiativ kopplade till agila principer, exv. genom frågeställningar inom beteendevetenskap och processeffektivitet.  Arbetet i gruppen leds av CMB:s sekretariat.
Kontakt: info@cmb-chalmers.se

Innovationsgruppen ökar organisationers innovationsförmåga, enskilt och tillsammans med andra.
Kontakt: gruppens ordförande Peter Fredriksson, Utvecklingschef på Skanska Hus Göteborg, peter.fredriksson@skanska.se
Kontakt: Kamilla Kohn Rådberg, forskare vid institutionen för Teknikens Ekonomi och Organisation på Chalmers, kamilla@chalmers.se

Kommunikationsgruppens främsta uppgift är att, via kreativa aktiviteter, hitta vägar till dialog kring CMB:s verksamhet och budskap. Målet är att nå ut med information om det arbete som bedrivs och arbetsredskapen är seminarier, debatter och andra aktiviteter. Dessutom driver gruppen ett fördjupningsarbete inom kommunikationens roll för ett effektivt samhällsbyggande.
Kontakt: gruppens ordförande Henrik Mortensen, fastighetsutvecklare på Akademiska Hus Henrik.Mortensen@akademiskahus.se