Publicerad den 14 december 2020

Ledare: "Ett holistiskt perspektiv kan expandera begreppet ledarskap"

Per-Anders Ericsson, SkanskaLedarskribent: Per-Anders Ericsson, Regionchef Hus Göteborg, Skanska Sverige AB och ny ledamot i CMB:s styrelse

Under de år som jag har varit verksam i samhällsbyggnadssektorn – jag började på Skanska 1996 – har vi upplevt en positiv utveckling. Vi har sett en allt större mångfald på företagen, vi har kommit långt med värderingsfrågorna och vi har utvecklat arbetssätten avseende etik och transparens. Det är en bransch i förändring och det gör att ledarskap och management blir oerhört viktigt i alla dimensioner.

Digitaliseringen kommer starkt även inom samhällsbyggandet och jag tycker att vi nu börjar ställa in fokus rätt, det vill säga på värdeskapande. Digitalisering skapar förutsättningar för modeller och visualisering i 3D där vi nu även börjar koppla på tid och pengar för att kunna planera och följa en byggprocess i fem dimensioner. Nya tekniska lösningar ger också bättre projektmöten, enklare dokumenthantering och digitala ritningar som alltid är tillgängliga ute på bygget.

Ny teknik ska vara tillämpbar och göra nytta i byggprocessen – samtidigt som implementeringen måste gå i takt med den interna digitala mognaden.

Det finns ett tydligt samhällsintresse i att bedriva grundforskning som är fri från styrning – forskning kan ge oväntade svar och det är därför den behövs. Men det krävs samverkan för att insikter och resultat ska komma till nytta i samhällsutvecklingen. Som brygga mellan akademi, näringsliv och myndigheter fyller CMB en viktig funktion, det behövs en neutral plattform där de olika aktörerna kan mötas och tillsammans hantera våra stora samhällsutmaningar.

På längre sikt ser jag att CMB:s fokus på management och ledarskap kan förstärkas med kompletterande ämnesområden som till exempel psykologi och ekonomi, där det finns tydliga beröringspunkter med byggandet. En sådan breddning är något som byggsektorn, liksom andra branscher där det finns tydliga drag av specialisering, har mycket att vinna på. Därmed kan också det akademiska nätverket komma att utökas bortom Chalmers och inkludera fler nationella och internationella lärosäten och forskningsinstitut.

Som ny styrelseledamot i CMB vill jag bidra med ett holistiskt perspektiv, där vi nyfiket kan utforska och expandera begreppet ledarskap. En annan viktig fråga för branschens utveckling som jag gärna vill driva är att förstärka relationerna mellan kunder, entreprenörer och konsulter, till exempel med hjälp av smartare upphandlingsverktyg. Omställningen till ett mer klimatsmart byggande pågår och även här ser jag att CMB kan spela en viktig roll framöver.

Jag ser fram emot att få en ännu bättre inblick i CMB:s verksamhet och jag är glad över att få chansen att vara med och påverka inriktningen och utvecklingen framöver.