Publicerad den 2 september 2020

CMB nu medlem i IQ Samhällsbyggnad

Nu fördjupar CMB sitt samarbete med IQ Samhällsbyggnad. Vi rivstartar den 23 september med första delen i en webbinarieserie om hur vi kan vända negativa trender inom samhällsbyggandet genom att arbeta med ledarskap och gemensamma mål.

Mer om gemensamt webbinarium 23 september →

Anita Aspegren är vd för IQ Samhällsbyggnad och så här ser hon på möjligheterna med ett utökat samarbete med CMB:

”IQ Samhällsbyggnad arbetar med innovationer, forskning och kvalitet utifrån visionen att ta Sverige till en tätposition inom hållbart samhällsbyggande. Forskning, innovation och kunskapsutveckling är nycklar i det arbetet. Samhällsbyggnadssektorns system och struktur är i ständig förändring, vilket skapar behov av nya lösningar, utvecklade regelverk, ökad kunskapsåterföring och effektivare processer etc. Detta ger nya aktörskonstellationer som i sin tur skapar behov av nya samverkans- och affärsmodeller och utökade behov av kunskapsuppbyggnad kring organisationsutveckling, förändringsledarskap och innovationsledning.

Utifrån våra olika roller, program och projekt kan vi som organisationer komplettera varandra och stärka arbetet för ett hållbart samhällsbyggande. Här ser vi att CMB fyller en viktig roll genom sin stora kunskap om ledarskap i samhällsbyggnadssektorn.”

 

CMB är också en fristående forskningsfinansiär. På vilket sätt tror du att CMB kan bidra till att utveckla IQ Samhällsbyggnads forskningsambitioner?

"Vårt samarbete kommer underlätta att resultat, erfarenheter och slutsatser från forskning finansierad av CMB, och från intressentgruppernas arbete, förs till de program och projekt IQ Samhällsbyggnad driver och att de även kan vara underlag för kommande satsningar och utlysningar. Behov och frågeställningar som behöver vidare forskning kan lyftas in i relevanta sammanhang. Det samtidigt som erfarenheter, resultat och innovationer kan spridas till användare inom offentlig sektor och näringsliv för nyttiggörande och uppskalning.

Att flytta fram kunskapsfronten och samtidigt säkerställa att den kunskap som kommit fram via forskningen tillgängliggörs och nyttiggörs i samhället är framgångsfaktorer för att nå samhälleliga mål och skapa en positiv och konstruktiv förändring. En ökad samverkan mellan forskning, näringsliv, offentlig sektor och innevånare är därför av helt avgörande betydelse för att kunskapsuppbyggnaden ska föras vidare, blir tillämpad och resultera i praktisk utveckling och förändring. Med samarbetet kan vi tillsammans få större utväxling av det arbete som sker inom respektive organisation.”

 

På vilket sätt vill IQ Samhällsbyggnad engagera sig i CMB?

”Vi deltar gärna vid CMB:s evenemang och diskussioner. Vi ser också fram emot att få större inblick i arbetet som sker i CMB olika arbetsgrupper. I rollen som forskningsfinansiär har CMB omfattande kontakter med forskare och tillgång till forskningsresultat och frågeställningar som belyses inom forskningen. IQ Samhällsbyggnad medverkan kan stödja i att sprida resultaten till aktörer inom offentlig sektor och näringsliv via våra olika kanaler och grupper."

 

Vad blir IQ Samhällsbyggnads främsta bidrag till att utveckla samarbetet mellan IQ Samhällsbyggnad och CMB?

”Vi har redan dragit igång ett konkret samarbete kring kostnader för byggskador, bristande motivation, projektkultur och med ledarskapet som en central del av lösningen. IQ Samhällsbyggnad och Boverket hade gemensamma diskussioner kring frågorna i våras och planer på att ordna webinarium med detta tema under hösten. Det blev naturligt att inkludera CMB i samarbetet. Framöver ser vi fram emot att både kunna fortsätta arbeta med frågorna i gemensamma samarrangemang och i sammanhang där vi kan erbjuda breddning av CMB:s nätverk såväl inom akademin, offentliga verksamheter och näringsliv. Vi ser fram emot att CMB engagerar sig i exempelvis IQ Samhällsbyggnads utskottsarbeten, arbetsgrupper och vid framtagande av remissvar på förslag från regeringen.”