Publicerad den 14 december 2018

Nytt från grupperna

Under hösten har CMB:s grupper både omformats och nyformats. Flera grupper kommer under våren att bjuda in fler representanter för våra partner att delta i diskussioner, workshops och erfarenhetsutbyten. Är du intresserad av att engagera dig extra i något område så tveka inte att höra av dig!

BIM- och digitaliseringsgruppen har under 2018 fokuserat på digitalisering i förvaltning med bland annat flera workshops kring behov och affärsnyttor av byggnadsinformation. Inför nästa år kommer gruppen att titta närmare på BIM och digitalisering för produktion och entreprenad med casestudier och inblickar i aktuell forskning.

Kommunikationsgruppen har, som vi även berättade i förra nyhetsbrevet, fått en ny ordförande i  Henrik Mortensen, Akademiska hus. Under hans ledning kommer gruppen, förutom att arbeta vidare utifrån kommunikationsplanen, även att initiera en egen fördjupning med arbetsrubriken ”Kommunikationens betydelse för effektiva samhällsbyggnadsprocesser”.

Innovationsgruppen, som har sitt ursprung i det arbete som gjordes under Strategidagen 2017, arbetar just nu med en gemensam problemformulering kring branschens innovationsförmåga. Med utgångspunkt i detta arbete ska en ämnesmässig inriktning för gruppens arbete kommande tre år beslutas. I nästa steg kommer en inbjudan om att medverka i gruppen att skickas ut till alla CMB:s partner. Som vetenskapligt stöd i gruppens arbete har vi engagerat Kamilla Kohn Rådberg, forskare på Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers.

Stadsutvecklingsgruppen avslutade i början av året ett längre engagemang kring social hållbarhet. Bland annat har gruppen genomfört ett antal workshops kring ett verktyg för att mäta sociala värden vid stadsdelsomvandling. Verktyget är framtaget av forskare på RISE och finansierat av CMB genom vårt forskningsutskott. Ny målsättning för gruppens arbete blir att utveckla samspelet mellan planerande och producerande parter och därigenom bidra till effektivare processer mellan samhällsbyggnadssektorns aktörer. I detta arbete kommer bland annat Stadsbyggnadskontoret att engageras.

Arbetet i Gruppen för effektiv produktframtagning avslutades under året och i dess ställe startades tre nya, ämnesmässigt mer fokuserade grupper, inom byggandets logistik, agila projektledningsmetoder och partnering.

Gruppen för byggandets logistik har under året formulerat ett underlag för ämnesmässig inriktning för år 2019-2021. Nu bjuder CMB in bland partnerorgaisationerna till ett uppstartsmöte tisdagen 29 januari 2019, kl. 13.00-15.00. Representerar du ett av CMB:s partnerföretag och är intresserad av logistikfrågor i förtätad stadsmiljö? Tveka då inte att ta kontakt med Lars Bankvall lars.bankvall@cmb-chalmers.se för att få reda på mer om gruppen och förutsättningar att delta.

Den nystartade Partneringgruppen  har påbörjat sitt arbete med att formulera syfte och mål för gruppens verksamhet. Just nu pågår ett erfarenhetsutbyte där gruppens alla företagsrepresentanter delger varandra hur de arbetar med partnering och samverkan idag, och vilken utveckling de ser framåt. I nästa steg kommer även denna grupp att bjuda in kompletterande personer och organisationer att deltaga.

Gruppen för agila projektledningsmetoder har fört en dialog kring agila principer vid projektering och bland annat identifierat ett agilt case via Lokalförvaltningen. Just nu pågår formulering av gruppens ambitioner för 2019-2021, bland annat med stöd från agil kompetens från annan industri. Även här kommer gruppen kompletteras med ytterligare personer och kompetenser från våra partner.