Publicerad den 25 oktober 2018

Ledare: CMB:s roll har aldrig varit viktigare

Skribent: Mariette Hilmersson, vd Castellum Region väst

Göteborgsregionen är i inledningen av sitt största utvecklingssprång i modern historia där staden skall växa med nära en tredjedel till 2035. Bostadsbristen är enormt stor, det råder brist på kontorslokaler med historiskt låga vakansnivåer och trycket på lager- och logistiklokaler har aldrig varit större. Parallellt med allt detta ska det Västsvenska paketet genomföras. Nu gäller det att alla hjälps åt om vi ska lyckas.

CMB bildades 1998. Jag har en väldigt tydlig minnesbild av känslan i branschen då. Fastighetskrisen under 90-talet började sakta men säkert övergå i en försiktig förväntan om en ljusare framtid. I Göteborg förbereddes byggandet av Universeum och Världskulturmuseet. Då var det en mycket viktig händelse i staden med etableringen av två stora offentliga byggnader eftersom det under flera år på 90-talet inte hade ägt rum någon nyproduktion över huvud taget.

Under de 20 åren som gått har trycket i branschen ökat för varje år. Produktionsvolymen har aldrig varit så stor som nu. Trots det känner många aktörer frustration över att processerna är för långsamma och inte tillräckligt effektiva. Fastighetsbranschen är unik när det gäller att vara beroende av samverkan mellan många parter. En förutsättning för god samverkan är en gemensam målbild och ju bättre samverkan, desto bättre resultat. Ledning och styrning i frågorna är avgörande för hur väl vi lyckas.

Ska Göteborgsregionen nå sin fulla potential som arbetsmarknadsregion och som attraktiv plats att leva och bo i måste all investeringsvilja uppskattas och tillvaratas. Då behöver vi lägga mer tid på att reflektera tillsammans över hur resurserna skall räcka till för att göra allt vi vill och vi måste ha mod att våga tänka utanför boxen, pröva nya vägar fram, testa nya arbetssätt och nya samverkansmodeller.

CMB är den perfekta plattformen för den gemensamma reflektionen. Här finns alla parter som behöver träffas för att med sin erfarenhet samt teoretiska och praktiska kunskap kunna utveckla processerna framåt.

Nu kan CMB spela en mycket viktig roll i Göteborgsregionens tillväxt och utveckling.