Publicerad den 14 juni 2018

På gång i CMB:s grupper

BIM och digitaliseringsgruppen har, under ledning av Linda Strind, genomfört ett antal workshops kring affärsnyttor med BIM. Arbetet kommer att kompletteras med intervjuer med olika aktörer för att spegla dagens utveckling och vilka affärsmässiga tendenser vi kommer att möta i framtiden. Studien kommer att presenteras i en kortrapport i september.

Utbildningsgruppen inledde i maj en diskussion med programmet för affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn (AE-programmet) vid Chalmers. Gruppen har en positiv syn på programmets sammansättning som fyller ett behov inom samhällsbyggandssektorn. Vid en eventuell utökning av antalet platser i programmet skulle en tydligare profilering mot olika roller inom fastighets- och entreprenadföretag vara önskvärd. Kaj Sunesson, programansvarig, fick värdefulla inspel gruppen och förslag på kontaktpersoner att arbeta vidare med.

Stadsutvecklingsgruppen har under våren genomför en serie arbetsmöten kring ett forskningsprojekt för att utveckla ett verktyg för sociala indikatorer i stadsutveckling. Verktyget kommer att färdigställas av RISE under hösten.

Agila projektledningsmetoder är ämnet för en grupp som vill utveckla hur man kan tillämpa de agila principerna inom byggprojektring. Gruppen arbetar tillsammans för att analysera olika aktörers syn på och erfarenheter av agilt arbetssätt, med målet att följa ett case där principer och metoder tillämpas. Man hämtar inspiration och erfarenhet från andra branscher.

Partnering som affärsmodell är ett fokusområde för entreprenörer och byggherrar och konsulter inom CMB. Utgångpunkten är att se partnering som ett affärsmässigt förhållningssätt med både möjligheter och risker. Just nu pågår ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i gruppen som ska mynna ut i gemensamma iakttagelser över hur partnering kan utvecklas till något mer än samverkan.

Gruppen kring byggandets logistik uppmärksammar logistik som påverkansfaktor för effektivt och hållbart byggande i täta stadsmiljöer. I gruppen medverkar förutom Trafikkontoret och Trafikverket även entreprenörer och fastighetsutvecklare som är beroende av att logistiklösningar som tillgodoser effektivt byggande samtidigt som stadens verksamheter med gods- och persontransporter måste fungera. Gruppen har inlett sitt arbete som beräknas pågå under en 3-årsperiod.