Publicerad den 26 april 2018

Länsstyrelsen ny partner i CMB

Inför årsskiftet fick CMB flera nya partner och nu har turen kommit till att presentera Länsstyrelsen. Vi fick ett samtal med Helena Carling, samhällsbyggnadschef på Länsstyrelsen Västra Götaland, om framtida ambitioner.

Hur skulle du beskriva Länsstyrelsens roll inom samhällsbyggnad?

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet. Det innebär att vi är regeringens förlängda arm när det gäller utvecklingen av länet. Vi arbetar för det hållbara samhället och har bland annat i uppdrag att verka för att behovet av bostäder tillgodoses. Vi ger råd, tillstånd, bidrag och utövar tillsyn och verkar för att förverkliga nationella politiska mål. Inom samhällsbyggnad är våra huvuduppgifter att:

  • stödja och ge kommunerna råd i den strategiska planeringen för hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och när det gäller hur behovet av bostäder ska tillgodoses
  • ge kommunerna råd om tillämpningen av plan- och bygglagen, bevaka statliga intressen och ha tillsyn över att kommunernas detaljplaner lever upp till lagens krav i vissa aspekter
  • besluta om investeringsstöd till produktion av hyresbostäder, bostäder för äldre och för renovering och till energieffektivisering av bostäder.

Varför har ni nu valt att bli partner i CMB?

CMB samlar hela byggbranschen och vi är en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vårt uppdrag, att verka för ett ökat bostadsbyggande, förutsätter att vi förstår och har kunskap om hela processen. Nätverket inom CMB är väldigt intressant – vi vill gärna lära känna aktörerna bättre och de oss för ett bättre samarbete. CMB:s frukost- och lunchseminarier samt konferensdagar är dessutom utmärkta tillfällen för våra medarbetare att lyssna, lära och diskutera. Vi vill gärna komma in tidigare i processerna för ge vår bild av statens intressen och hur lagkraven ska uppfyllas. Stadsutvecklingsgruppen, som vi nu är deltagare i, är en utmärkt arena för detta.

Seminarier och likande forum ger även chansen att ta del av aktuell forskning och det är en god källa till ny kunskap. Vi kan också bidra i dialogen kring nya forskningsprojekt och komma med inspel till forskarna som i följeforskningen kring BoStad 2021. Kanske kan vi också komma med inspel om vad som behöver forskas mer kring utifrån vår synvinkel.

Just nu är det stort fokus på stadsutveckling från regeringen. En proposition med nya nationella mål för arkitektur, form och design på riksdagens bord och en strategi för levande städer har just presenterats. Där är fokuset att människor och grönska behöver prioriteras i omställningsarbetet för en mer hållbar stadsutveckling. Det här är frågor vi gärna vill lyfta in i arbetet i CMB.