Publicerad den 10 januari 2018

Effektivare planprocess när byggherren gör detaljplanen?

Peter Wallentin i samspråk med en av deltagarna på Bygglunchen.

Att en detaljplan är byggherredriven innebär att en stor del av detaljplaneprocessen leds, styrs och genomförs av exploatören. Endast det lagstiftande myndighetsansvaret finns kvar i kommunen.

I Härryda kommun testas nu denna modell med tre byggherredrivna detaljplaner. Två är redan igång och den tredje är under uppstart. Denna satsning var temat på CMB:s Bygglunch i december.

­– I nuläget har vi helt enkelt inte tillräckligt många personer som kan göra detaljplaner vilket leder till utdragna processer. Så vi ville försöka tänka nytt - kan vi använda våra gemensamma resurser på ett smartare sätt? Kan vi låta exploatörerna göra jobbet?

Så beskriver Peter Wallentin, plan- och bygglovschef i Härryda kommun, bakgrunden till beslutet om byggherredriven planprocess.

­– Efter att ha undersökt frågan närmare konstaterade vi att stora delar av jobbet går att lämna över. Andra – såsom det juridiska ansvaret – måste ligga kvar på kommunen.

Roller

I Peters presentation nedan (sid 5) återfinns en redogörelse för vilka delar som kommunen har behållit och vilka byggherren har tagit över i de tre testprojekten.

– I samtliga projekt äger exploatören marken och producerar alla planhandlingar. Beställning och bekostande av samtliga utredningar samt beslutar om vilka utredning som ska göras görs också av byggherren – dock i nära dialog med kommunen. Detsamma gäller dialog med närboende etcetera utanför samråd som kommunen ansvarar för, beskriver Peter.

Samordnare

Nyckeln till att få systemet att fungera är att man även valt att använda sig av en samordnare – i samtliga projekt Tyréns. Samordnarens roll är att representera kommunen gentemot byggherren.

– Om inte samordnaren kan svara på frågor etcetera konsulterar den med kommunen, det vill säga byggherren går inte direkt till kommunen. Samordnaren gör även granskningen av planhandlingen och än så länge har det fungerat väldigt bra!

Tidsåtgång

För att driva de tre testprojekten, totalt 1200 bostäder, har samordnarrollen tagit ungefär en halvtidstjänst i anspråk. Kommunen räknar med att ungefär lika mycket arbetstid har fått sättas in från deras håll – uppdelat på olika funktioner (se sid 7). Kostnaderna står exploatören för (se sid 8), styrda av detaljerade avtal.

Nycklar för att lyckas

 • Rätt byggherrar – måste finnas förståelse och vilja till dialog och att lyssna
 • Förmåga hos byggherren att knyta till er rätt kompetens
 • Hålla på rollerna – vi får inte hamna i att kommunerna ska rädda upp ett dåligt jobb. Det måste speglas tillbaka till byggherren.
 • Informera politikerna – förklara vem som gör vad
 • Samordnare är en nyckel till att lyckas
 • Acceptans att ändra under resans gång – det är därför vi gör piloter – positiv vilja att förändra under resans gång.

Effekter

 • Spara kommunens resurser – mer planlagd mark
 • Det går snabbare – i stället för 2–3 år tar det nu 2–3 månader
 • Antagligen blir det inte billigare
 • Förskjuter makt från politik och allmänhet till byggherren
 • Osäkert juridiskt läge – finns inte prejudikat.
 • Svårare att samordna utbyggnad av offentlig service såsom förskola, äldreomsorg

Presentation_Bygglunch dec 2018