Publicerad den 27 november 2017

Lyckad Strategidag om innovation till praktisk nytta

Behovet och engagemanget hos deltagarna på CMB:s Strategidag gick inte att ta miste på då 100 personer från akademi och företag samlades för att diskutera hur man tar innovation till praktisk nytta  – på riktigt.

Efter ett antal kortare inspirationsföredrag gav sig deltagarna i kast med själva huvudfrågan - att försöka ringa in de viktigaste hindren och utmaningarna för att nya forskningsresultat och innovativa idéer ska bli användbara i organisationerna.

Resultatet av arbetet kommer nu att bearbetas vidare och bli underlag för det fortsatta arbetet kring innovation inom CMB:s verksamhet.

– Bland annat finns planer på att sätta samman en ny grupp med fokus på detta tema. Riktningen på gruppens arbete planeras utgå från Strategidagens diskussioner, berättar utvecklingsledare Lars Bankvall. Dessutom är underlaget en stark fingervisning om hur sektorns aktörer ser på sina utmaningar i frågan och ett starkt argument i debatter i media och i politiken.

Ladda ner talarnas presentationer här:

Linus Bille Eicorn

Fredric Norefjall RISE