Publicerad den 26 september 2017

Ett tack till Esbjörn Henricson

Nästa år firar CMB 20 år. Det kommer att märkas på flera olika sätt både i våra vanliga aktiviteter och i en del nytt som vi kommer att hitta på! En av personerna som var med när det hela startade, Esbjörn Henricson, gick dessvärre bort nu i september och fick inte uppleva jubileumsåret. Här berättar hans vän och kollega Torsten Fribert hur CMB blev till.

Esbjörn Henricson arbetade hela sitt verksamma yrkesliv som entreprenör inom bygg-och anläggningssektorn. Han pensionerades 1994 från NCC, där han under nittiotalet fungerat som Senior Advisor i samband med den stora fusionen mellan ABV och JCC (1988). Sitt stora intresse för branschens utveckling kom bland annat till uttryck i rapporten ”Byggföretagandets utveckling under marknadsekonomiska förhållanden”, som Byggforskningsrådet kom ut med 1993. Här var Esbjörn Henricson medförfattare och studien utgår från uppfattningen att byggandet i Sverige var reglerat och detaljstyrt. Författarna analyserar situationen inom branschen och hur den kan tänkas förändras vid en övergång till ett tillstånd där fria marknadskrafter skulle gälla i högre grad.

Några år senare, 1996, utkom en ny rapport ”Byggandets managementfrågor - Förslag till ny utbildning vid Chalmers Tekniska Högskola”. Bakom denna rapport står Esbjörn Henricson och Sten Bengtsson, dåvarande dekanus för sektion V på Chalmers. Förslaget resulterade i att ett flertal representanter från byggsektorns olika aktörer intervjuades om sina åsikter i ämnet. Sedermera bildades styrgrupp med representanter från hela sektorn. Gruppens uppgift var att driva frågorna framåt.

Under 1997 anlitades Torsten Fribert för att tillsammans med Esbjörn Henricson och Sten Bengtsson mera konkret undersöka olika organisatoriska samverkansformer mellan akademi och näringsliv avseende juridik, ekonomi, processer med mera. Som juridisk expert anlitades Jesper Prytz på Mannheimers advokatbyrå.

Efter ett omfattande förberedelsearbete undertecknades i mars 1998 en Stiftelseurkund. Härefter kunde intresserade aktörer från byggsektorn via ett huvudmannaavtal bli huvudmän i Stiftelsen för Byggandets Managementfrågor. För att formalisera högskolans och byggsektorns vilja att samverka inom managementområdet upprättades ett ramavtal som undertecknades i september av skolans rektor Anders Sjöberg och Stiftelsens förste ordförande Bengt Wolffram. Grunden för etableringen av ett centrum på Chalmers var lagd, nu föddes CMB – Centrum för Management i Byggsektorn.

Esbjörns tankar hade blivit verklighet. Nu kunde teknologerna erbjudas en så förnämlig utbildning som möjligt inom strategi- och ledarskapsområdet. Branschen var i stort behov av ledarskapsutbildade projektledare och forskningen inom området behövde intensifieras. Esbjörn Henricson kände sig säkert rätt så nöjd med sin insats under nittiotalet och drog sig efter hand tillbaka till ett annat stort intresse – släktforskning. Tack vare hans övertygelse, hans målmedvetenhet och hans förmåga att få med sig andra så är vi idag många fler som är nöjda med hans insats och skyldiga honom ett stort TACK!