Publicerad den 18 maj 2017

Vad förklarar Sveriges bostadsbrist?

Trots att det finns sådana här vackra bevis på fantastisk arkitektur visar Anders Hagsons studie att Danmanrk och Sverige har betydligt lägre bostadsproduktionstakt än flera av våra grannländer. Bella Center, Köpenhamn.

Under de senaste 20 åren har variationen i den svenska bostadsproduktionen varit betydande. Medan exempelvis Norge under långt tid byggt bostäder i takt med efterfrågan, har den svenska byggtakten påverkats av bland annat politiska prioriteringar och kommunala planmonopol. Resultatet har blivit en bostadsproduktion som inte har gått i takt med efterfrågan och en nuvarande situation där bristen på bostäder är betydande.

Anders Hagson, konstnärlig professor vid Chalmers Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik har, tillsammans med två kollegor, jämfört Sveriges styrsystem för bostadsproduktion med motsvarande system i Norge, Danmark, Finland och Tyskland. Jämförelsen ger vid handen stora skillnader både i upplåtelseformer, skuldsättning, boendekostnader, byggkostnader och årlig produktionstakt av bostäder.

I Sverige och Danmark, vilka kännetecknas av bland annat en stor andel hyrda bostäder och hög skuldsättning bland de som äger sitt boende, är den årliga produktionstakten lägst. Vidare visar resultaten på de inlåsningseffekter som det svenska burkvärdes- och skattesystemet ger upphov till, något som bland annat begränsar ett effektivt nyttjande av det befintliga beståndet. Studiens slutgiltiga resultat och rekommendationer kommer presenteras inom kort, och i anslutning till detta kommer även en CMB kortrapport produceras.

Ladda ner Anders Hagsons presentation »