Publicerad den 12 maj 2017

Månadens forskningsprojekt

Dialog för hållbart seniorboende

DIABAHS är ett så kallat följeforskningsprojekt och står för Dialog bygg hållbart för seniorer. Projektet undersöker om samverkan med lokalsamhället är ett sätt för arkitekter/byggherrar att skapa hållbara bostäder för seniorer.

DIABAHS bygger vidare på ett mindre projekt som startade 2014 där White prövade att använda dialoger i planeringen av trygghetsbostäder. Projektet delfinansieras av CMB och omfattar fyra exempelbyggen i Västsverige:

  • Trygghetsbostäder i Lundbypark (White/FO Peterson)
  • 70+bostäder i Kållekärr, Tjörn (Tjörns Bostads AB)
  • Trygghetsbostäder i Bifrost, Mölndal (Mölndalsbostäder)
  • Trygghetsbostäder i Noltorp, Alingsås (Alingsåshem)

 

Projektets frågeställningar

Projektet kommer att bidra med kunskap som kan användas vid planering av ett hållbart boende för seniorer exempelvis genom en handbok med praktisk vägledning för byggherrar, arkitekter och planerare. Forskarna arbetar utifrån följande frågeställningar:

  • Vilka faktorer är nödvändiga för att uppnå hållbara bostäder för seniorer?
  • På vilket sätt bidrar dialog i olika skeden av planeringen till hållbara bostäder?
  • Vilka arbetsmodeller används i dialog med lokalsamhället?
  • Hur integrerar byggherren och arkitekten lokalsamhällets perspektiv i sina beslutsprocesser?

 

Nuläge

Under våren har en workshop på temat hållbara bostäder för seniorer med representanter från ett stort antal kommuner, fastighetsägare, arkitektkontor, pensionärsråd med flera genomförts. Dessutom har intervjuer med byggherrar och arkitekter som är ansvariga för de fyra exemplen gjorts. Senare kommer hyresgästerna på Tjörn att involveras i en intervju- och enkätstudie.

För mer information se www.grkom.se/diabahs

Bakom studien står Inga Malmqvist, Institutionen för arkitektur vid Chalmers, Lisbeth Lindahl och Cecilia Kaan, FoU i Väst/GR.