Publicerad den 17 mars 2017

Månadens forskningsprojekt

Strategiskt innovationsarbete i samverkan

Många byggherrar har erfarenhet av att genomföra pilot- och demonstrationsprojekt för att testa ny teknik. På grund av att byggherreorganisationerna saknar strukturer för att driva långsiktigt och systematiskt utvecklingsarbete får erfarenheterna inte spridning i organisationen. Detta gör att varken de enskilda företagen eller byggsektorn som helhet får full utväxling av de medel som investeras i att utveckla och testa nya tekniska lösningar, tjänstekoncept och arbetsformer.

Fördjupad kunskap

Detta projekt, lett av forskare Kamilla Kohn Rådberg, bitr. professor Pernilla Gluch, och professor Anna Kadefors vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers, vill utveckla fördjupad kunskap om hur beställare i byggsektorn kan stärka sitt strategiska perspektiv på innovation och därigenom öka sin innovativa förmåga.

Studien utgår från en byggherreorganisations pågående arbete med att utveckla och implementera en ny modell för att leda och systematiskt arbeta med innovation i samverkan med andra aktörer. Byggprojektet som studeras är Johanneberg Science Park 2 (JSP2) på Chalmers campus. I projektet driver Akademiska Hus –  i samverkan med entreprenörer, arkitekt, tekniska konsulter, akademisk expertis och slutkund – ett flertal innovationsprojekt.

Datainsamling pågår

Det övergripande syftet med studien är att öka förståelsen för hur innovationsarbete i projektbaserad verksamhet kan ledas och organiseas. Mer specifikt ligger fokus på hur projekt med starka innovationsinslag kopplas till företagsövergripande innovationsstrategier inom en organisation, samt integrering mellan innovationsprocesser och byggprocessen. Projektet är ännu i en inledande fas, där datainsamling i form av intervjuer har påbörjats. Forskningsprojektet kommer att pågå fram till våren 2018.