Publicerad den 16 december 2016

Tre nya forskningsprojekt

glaskula_tyskland

Varför lyckas man bygga mer i Tyskland än i Sverige?

Vid årets sista möte i forskningsutskottet beviljades två nya och ett nygammalt projekt forskningsanslag.

Styrsystem för bostadsproduktion

Anders Hagson, konstnärlig professor i Stadsbyggnad vid Chalmers Arkitektur, har tidigare, med stöd från CMB, undersökt vad som orsakar den låga bostadsproduktionen i Sverige i jämförelse med vårt grannland Norge. Hans resultat väckte stort intresse i branschen och nu beviljas han medel för en uppföljning. I denna kommer han att jämföra Sveriges styrsystem med Finland, Danmark och Nordtyskland.

Innovationsarbete

”Samverkande innovation i byggprojekt som led i ett strategiskt innovationsarbete i byggherreorganisationer” är titeln på det andra projektet som delgavs medel. Projektledare är Kamilla Kohn Rådberg, forskare vid Teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers. Projektet tar sin utgångspunkt i, och följer, Akademiska Hus nya innovationsstrategi, med specifikt fokus på innovationsarbetet kopplat till projektet JSP 2.

Byggnation av hållbara trygghetsbostäder

Därutöver överförs redan beviljade medel till ett fortsättningsprojekt kring metodutveckling av planerings- och byggprocessen för ökad hållbarhet och effektivitet. Detta fortsättningsprojekt har Formas som huvudsaklig finansiär, och genom vår medfinansiering ges vi möjlighet att följa skapandet och trygghetsbostäder på fyra olika platser i regionen. Inga Malmqvist från Chalmers Arkitektur är projektledare för detta projekt med namnet DIABAHS (Dialog Bygg Hållbart för Seniorer).