Publicerad den 25 november 2016

Hinder och drivkrafter för BIM väckte frågor på Bygglunch

foredragAlltsedan BIM introducerades för cirka 15-20 år sedan har både forskare och andra BIM-förespråkare talat  om en teknisk revolution som skall komma att förändra byggindustrin och driva branschens utveckling. Idag finns det dock forskare som talar om en övertro på teknikens betydelse.

Henrik Linderoth är professor i Construction Informatics vid Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) och i ett forskningsprojekt som genomförts i samarbete med forskare på Chalmers har han tittat närmare på vilka hinder och drivkrafter som finns för BIM idag i medelstora entreprenadföretag (50-500 anställda). Forskningen presenterades på CMB:s Bygglunch i november.

 

Icke-användare kritiska

Projektet har utförts med hjälp av enkäter som besvarats på såväl vd- som tjänstemannanivå i de utvalda företagen. Dessutom har en enkät delats ut bland tredjeårsstudenter på JTH som använt BIM i sin utbildning.

Vd-enkäterna visade att det allra största användningsområdet för BIM var visualisering – i projektering, för brukare och för produktionsplanering samt vid samgranskning/kollisionskontroller. Enkäterna separerade svaren utifrån om den svarade själv var användare av BIM eller ej och en intressant iakttagelse i studien var att de som inte använder tekniken generellt var mer kritiska och såg större problem med användandet (se siffror och detaljer i Henriks presentation).

– Till exempel svarade icke-användarna att det största hindret var att BIM inte efterfrågades vare sig av beställarna eller internt inom företaget. Bland användarna ansågs detta inte vara ett lika stort problem utan de talade snarare om höga investeringskostnader i hård- och mjukvara som det största hindret för ett mer omfattande användande, beskriver Henrik Linderoth.

 

Åsiktsskillnader om drivkrafter

På frågan om vilka drivkrafter som finns för att använda BIM inom företaget svarade icke-användarna att de i princip inte upplevde att det fanns några sådana alls. Användarna däremot ansåg att BIM gav möjligheter att följa med i den tekniska utvecklingen och gav konkurrensfördelar. Användarna ansåg även att BIM var strategiskt viktigt för företaget. Det gjorde inte icke-användarna.

– Vi kunde i efterhand särskilja två grupper av företag i studien, fortsätter Henrik. De som ser en egen nytta med BIM och de som väntar på att någon annan (beställaren) skall efterfråga tekniken.

 

Stor okunskap bland arbetsledare

På tjänstemannanivå visade det sig att drygt en tredjedel av dem som svarat hade medverkat i BIM-projekt och lika många kände till BIM, men hade inte själva medverkat. En knapp tredjedel visste inte hur BIM kan användas.

– En intressant iakttagelse är att hälften av de svarande arbetsledarna tillhörde denna kategori och alltså har mycket begränsad kunskap om BIM. De arbetsledare som däremot kände till BIM, var den mest positiva gruppen.

På frågan om vilken den upplevda nyttan av BIM inom olika användningsområden var, angav både användare och icke-användare att de såg störst nytta av BIM inom samma områden som vd:arna ovan (samgranskning/kollisionskontroller, visualisering – i projektering, för brukare och för produktionsplanering – i fallande skala). Dock använde företagen inte själv BIM-tekniken i särskilt stor utsträckning inom dessa områden. Hindren som graderades högst var även här att BIM inte efterfrågas av beställaren och att tekniken var kostsam (både användare och icke-användare).

 

Studenterna positiva

– När vi sedan jämförde företagens svar med studenternas upptäckte vi att studenterna generellt såg en större potential i BIM-tekniken. De ansåg både att det var strategiskt viktigt att använda BIM och att användandet kan ge konkurrensfördelar. Det främsta hindret som studenterna såg var att samarbetspartners inte använder BIM. Det tror jag beror på att det är något som diskuterats under utbildningen. Företagen ansåg inte att detta var ett lika stort hinder, konstaterade Henrik.

­– Så en av de slutsatser som vi drar i studien är att medelstora företag i större grad bör utnyttja nyutexaminerades BIM-kompetens och att modellerna görs tillgängliga även i produktionen så att de första stegen mot BIM-användning kan tas.

 

Henrik Linderoths presentation »