Publicerad den 8 november 2016

Uppdaterade instruktioner för ansökan om forskningsmedel

Uppdateringen tar sin utgångspunkt i diskussionerna om prioriterade forskningsområden som fördes under förra årets Strategidag, samt en bearbetning i CMB:s Forskningsutskott.

Forskningsutskottet ser med en revidering av de prioriterade forskningsområdena förutsättningar att:

– Ytterligare tydliggöra CMB:s övergripande fokus på ledarskap och management
– Lyfta fram att forskningsinsatserna bör leda till ökad effektivitet och produktivitet i hela eller delar av samhällsbyggnadsprocesser
– Betona de områden som kommit till uttryck under CMB:s strategidagar och i andra sammanhang, och som främjar branschens utveckling och forskarnas intresseinriktningar

Vidare har riktlinjerna vid ansökan om forskningsmedel omformulerats för att i högre grad betona samfinansiering, speciellt vid större projektansökningar.

De uppdaterade instruktionerna finns att läsa här.