Publicerad den 22 juni 2016

CMB:s temperaturmätare om partnering och samverkan

Under de senaste veckorna har  Therese Eriksson, avdelningen för Service Management and Logistics på Chalmers, genomfört en temperaturmätning av partnering/samverkansprojekt i branschen inom ramen för CMB:s Upphandlingsgrupp. Totalt har vi landat på en svarsfrekvens på hela 67 %, vilket är ett gott betyg på företagens engagemang i CMB!

Från svaren ser vi bland annat att ungefär 3 av 4 som svarat har personliga erfarenheter från projektpartnering, medan siffran är den omvända för strategisk partnering. Vi ser en otydlighet i definitionerna av partnering och samverkan, samt flera exempel på olika företagsinterna begrepp för partnering.

Vidare verkar det huvudsakligen vara projektets förutsättningar och behov, samt i vilket skede av projektet som entreprenören upphandlas, som avgör vilka parter som involveras. Slutligen visar svaren att tillämpningen av en startworkshop, öppna böcker, samt definierandet av gemensamma värden i en partnering/samverkansdeklaration är de mest vanligt förekommande aktiviteterna i ett partnering/samverkansprojekt.

Therese kommer nu att sammanställa enkätsvaren och kombinera dessa med de 10 kvalitativa intervjuer som hon också har genomfört under de senaste veckorna, varefter resultaten i sin helhet kommer presenteras i i början av hösten. Fortsättning följer alltså...

För mer information, kontakta:
Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB
Mobil: 070-316 08 97
E-post: lars.bankvall@cmb-chalmers.se