Publicerad den 7 april 2016

Chalmersforskning kring Jubileumssatsningen på Business Arena i Göteborg

Det välkända introt från den klassiska västernfilmen inledde CMB:s seminarium ”Den gode, den onde, den fule – vem är vem I Jubileumssatsningen?” och moderator Bengt Christensson öppnade med att dra paralleller till filmen. När krutröken skingrats i slutet av seminariet stod dock klart att någon ond inte finns. Däremot gott om samarbetsvilja, nya tankesätt och ett starkt intresse för att dra nytta av Chalmers forskning i samband med projektet.

sem_1

På frågan Vad är det som blir radikalt annorlunda? började Peter Juncker, biträdande fastighetsdirektör Göteborgs Stad, med att klargöra att Jubileumssatsningen numera benämns ”Bostad 2021”. Peter Juncker menade att det för att klara uppdraget, 7000 lägenheter till 2021, finns några avgörande punkter. Det första är juridiken – vad kan kommunen låta bli att göra och vad kan göras av andra? Den andra punkten är legala förutsättningar – hur organiserar vi processer? Den tredje punkten handlar om hur bemanningen organiseras.

Men inte bara staden, utan även byggherrarna behöver agera annorlunda. Mats Herner, exploateringschef Wallenstam, förde ett resonemang om på vilket sätt. Genom en temporär krisorganisation som ska fungera parallellt, genom att ha en deadline till 2021, genom att förvaltningarna sitter i  en gemensam lokal, genom ett gemensamt processtöd vilket ger transparens i processerna. Mats Herner underströk också vikten av att ha en öppen dialog – och ta vara på arbetssätt från tidigare projekt.

Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget utgick från frågan - Varför följeforska istället för att göra en traditionell uppföljning?  och vände på steken – varför ska vi inte forska? Kicki Björklund lyfte fram sin uppskattning över Göteborg som testarena och att om det är något vi måste lära oss så är det att samarbeta. Forskningen blir nödvändig för att identifiera och lyfta det som parterna inte själva ser när de är mitt uppe i processen!

Forskningen ska komma branschen till nytta

Anders Svensson, professor of the practice på Chalmers Arkitektur, projektleder följeforskningen och berättade om projektet. Ambitionen är att resultatet ska komma den normala byggprocessen till gagn. Frågeställningen man utgår ifrån är ”- Hur kan planerings- och exploateringsprocess förbättras”? utifrån faktorer som rättssäkerhet, tid, ekonomi och kvalitet. Han förklarade vidare att följeforskningen inte är passiv utan delger analyser och reflektioner under resans gång för att kunna utveckla och förbättra efterhand.

sem_6

Mathias Gustavsson, docent vid Chalmers Construction Management tryckte på det unika i att få komma in och studera en pågående process. Särskilt intressanta områden i hans perspektiv är samlokaliseringen mellan förvaltningar, frågan om identitet, vilka stödfunktioner som förs in, hur man man bistå för att få processen att fungera bättre och vilka bevekelsegrunder som finns.

En fråga kom från en åhörare från KTH om hur man ser på Länsstyrelsen och faktorer som riksintressen, hälsa och säkerhet. Peter Juncker berättade att det finns en ambition att ha samtal med Länsstyrelsen i tidiga skeden för att minimera riskerna för en utdragen process, vilket även bekräftades av de andra talarna.

Gemensamma mål viktigt för projektet

Men vilka risker är det egentligen som kalkyleras med? Här pekade talarna ut bemanningsbrist som en stor risk – när flera processer pågår parallellt är full bemanning avgörande. Risken för att inte bli klara i tid, samt stigande priser, var också faktorer som togs upp. En svår men viktig del kan vara att ”döda sina favoritprojekt” till förmån för att nå det gemensamma målet.

Slutligen bad Bengt Christensson talarna att identifiera vilka andra okonventionella tankar som finns. Samarbete och trimning inte bara i plan- utan även i byggprocessen föreslogs, och öppenhet, respekt och tilltro till andras kompetens för att komma vidare. Anders Svensson lyfte ett vanligt scenario i kommunala verksamheter – möten med deltagare utan tillräckliga mandat. Med rätt personer från början i beslutsprocessen kan tiden kortas – med respekt för den demokratiska processen..

Forskarna planerar att komma ut med en årlig uppföljningsrapport, vilket innebär att vi förhoppningsvis om ett år vid samma tid kommer att få ta del av deras insikter.

Chalmers, KTH, LTH och Malmö högskola samarbetar under Business Arena med en gemensam monter i Göteborg, Malmö och Stockholm,  ett samarbete som stöttas av CMB i syfte att sätta fokus på aktuell forskning inom samhällsbyggnadsbranschen.

 

I montern 2 I montern