Publicerad den 4 april 2016

Använder vi rätt projektmodell för effektivt byggande?

Under det senaste mötet i CMB:s grupp Effektivitet i produktframtagningen diskuterades huruvida branschen i dagsläget använder rätt projektmodeller för effektivt byggande. En fråga var hur och om den nuvarande projektmodellen kan justeras, exempelvis genom användning av lean- och agile-principer, för att minimera icke-värdeskapande aktiviteter i byggprocessen.

byggprocess

Under våren 2016 kommer en mindre arbetsgrupp bestående av konsulter, entreprenörer och beställare att fortsätta problematisera kring ämnet. Ambitionen är att tydliggöra specifika brister i den nuvarande projektmodellen, att påvisa hur dessa resulterar i problem senare i byggprocessen, samt att visa hur de kan analyseras och om möjligt elimineras. För att kunna ta nästa steg och spetsa till frågeställningen ytterligare beslöt gruppen att komplettera den mindre gruppen med ytterligare kompetens från beställar- och entreprenörsledet.

 

 

För mer information, kontakta:
Lars Bankvall
E-post: lars.bankvall@cmb-chalmers.se
Tel: 070-316 08 97