Publicerad den 23 mars 2016

Summering och nystart för BIM-Managementgruppen

30 exjobb, 7 beviljade forskningsprojekt och omfattande samverkan med industrin. Detta är några av resultaten från CMB:s satsning på forskning inom BIM, där en forskargrupp på Chalmers beviljades 250 000 kronor per år mellan 2013 och 2015.

Vid BIM-Mangementgruppens senaste möte diskuterades resultat från denna treåriga satsning, med fokus på hur dessa på ett översiktligt och lättillgängligt sätt kan sammanställas  för att nå ut till intresserade parter inom samhällsbyggnadssektorn.

– Gruppen har också diskuterat  förutsättningarna för och inriktningen på möjliga framtida initiativ av BIM-Managementgruppen. Till exempel skulle ett gemensamt BIM-case, initialt kopplat till byggnationen av Johanneberg Södra- Etapp II, kunna utgöra grunden för en ny fas i gruppens arbete, berättar Lars Bankvall, utvecklingsledare på CMB.

BIM

Återkoppling från gruppens företagsrepresentanter

I samband med att CMB:s treåriga satsning på BIM avslutades, ombads gruppens företagsrepresentanter att reflektera över vilken nytta de sett med sin medverkan i gruppen och vad relaterade aktiviteter har gett dem och deras företag.

– För min del har det varit intressant att se var olika företag ligger i sitt BIM-nyttjande inom byggprocess och förvaltningsprocess.

– Komplexiteten, med olika förutsättningar för hus respektive anläggning samt underområden till dessa såsom lokaler för handel, kontor, sjukvård, skolor, industri, vägar, broar, järnvägar etc., har jag blivit mer medveten om.

– För oss på har det inneburit mycket positivt. Vi har fått möjlighet att diskutera med likasinnade med olika perspektiv på samma fråga, vilket inneburit att det i mycket högre hastighet formats någon form av bild om hur det kommer bli framöver. Den fantastiska gruppen med starka aktörer från de olika företagstyperna har möjliggjort att vägen ut i skarpa projekt för metodik som diskuterats har varit mycket kort.  Detta har även bidragit till att de idéer man haft och som visat sig vara bra, har man i högre grad vågat realisera efter att man upptäckt att det ungefär finns samma tankar på annat håll. Eller för all del avfärda de gånger man varit fel ute.

– Helt klart är att BIM måste fortsätta att utvecklas.

För mer information, kontakta:
Lars Bankvall
E-post: lars.bankvall@cmb-chalmers.se
Tel: 070-316 08 97