Publicerad den 24 februari 2016

Nytt i CMB:s utskott och grupper

Samtliga CMB:s grupper och utskott har nu haft sina första möten för 2016. En del av dessa har organiserats i linje med den arbetsmodell som vi initierade under förra året, det vill säga att mindre temagrupper skapas för att bereda specifika ämnen som är av intresse för hela gruppen. Ambitionen är att vi på detta sätt ska kunna uppmuntra till aktivt deltagande i grupperna, samt skapa förutsättning för kunskapsutveckling kopplat både till företagen i branschen och i förlängningen också till akademin.

BIM Management

I BIM Managementgruppen har diskussionerna bland annat berört förutsättningarna för ett gemensamt BIM-initiativ kopplat till projektet Johanneberg Södra, Etapp II (JS II). Ett sådant initiativ skulle exempelvis kunna knytas till kommande utlysningar från Smart Built Environment, som efterlyser testmiljöer och demoplattformar. Resultat från ett sådant projekt skulle kunna användas både i forsknings- och utbildningssyfte.

Stads- och regionutveckling

I Stads- och regionutvecklingsutskottet diskuterar vi managementaspekter av social hållbarhet, samt förutsättningarna för engagemang i det följeforskningsprojekt som knutits till Jubileumssatsningen.

Effektivitet i produktframtagningen

Inom ramen för gruppen för gruppen Effektivitet i produktframtagningen görs en studie av behovet av årsarbetare inom Göteborgsområdet under den närmaste 20-årsperioden. Resultatet av denna kommer sedan presenteras under CMB:s Ledarskapsdag den 27 april.

Upphandling

Upphandlingsgruppens senaste möte berörde Göteborg Stads ramavtal för tekniska konsulter och gästades bland annat av Upphandlingsbolaget. Utifrån ett konsultperspektiv diskuterades viktiga aspekter vid utformandet av ett nytt avtal, samt hur avtalets utformning påverkar till exempel beteenden och konkurrensförutsättningar inom branschen.