Publicerad den 3 november 2015

Samhällsbyggare ger CMB höga betyg!!

Så här tycker ni om CMB (betyg 1-5):
Nöjdhet med verksamheten som helhet: 4,25
Lever upp till förväntningar: 4,0
Skulle rekommendera CMB till andra: 4,4

I början av sommaren bad vi cirka 350 personer, som på olika sätt är engagerade i CMB:s verksamhet, att besvara frågor angående CMB:s arbete och upplevelsen av verksamheten.

Om undersökningen

Syftet med undersökningen har varit att ge en nulägesrapport av vad ni tycker om CMB:s verksamhet samt få vetskap om de områden som ni anser att vi kan förändra och förbättra. Vi fick en svarsfrekvens på ca 40 procent fördelat så här i sektorn:

 • Akademiker på Chalmers: 15  procent
 • Kommunala bolag/myndigheter: 28 procent
 • Privata bolag: 44 procent
 • Statliga bolag/myndigheter: 9 procent
 • Studenter Chalmers: 4 procent

Fördelning kundnöjdhet

På frågan om hur nöjda ni är med CMB:s verksamhet som helhet har ni gett betyget 4,25 av 5 möjliga – ett resultat som vi är mycket stolta och glada över!

Ni angav också att ni i hög grad kan tänka er att rekommendera CMB för andra kollegor i sektorn – betyg 4,4 av 5. Fördelat på svarsgrupperna ovan är det statliga bolag/myndigheter och studenter som är mest nöjda, följt av kommunala bolag/myndigheter, privata bolag och akademiker på Chalmers.

Fördelat på yrke/roll inom samhällsbyggnad återfinns de nöjdaste personerna inom byggherreföretag/fastighetsägare. I fallande ordning följer därefter studenter, konsulter (utom arkitekter), byggentreprenörer, planerare, arkitekter och forskare/lärare.

Viktiga verksamhetsområden

På frågor gällande hur viktigt det är för er att CMB engagerar sig i olika områden prioriterar ni så här:

 1. utbildningsfrågor (4,6)
 2. forskningsfrågor (4,5)
 3. nätverkande (4,3)

Att få information från CMB anger ni som viktigt med en snittpoäng på 4.1.

Utvecklingsområden

Några av de områden där ni har gett tips på hur CMB kan utvecklas ytterligare är:

 • Att vara ett bollplank gentemot utbildningen i praktiknära managementutbildning
 • Gemensamt främja en dialog mellan näringsliv och akademin för att erhålla ett gemensamt språk för att utbyta erfarenheter
 • Kunskapsutbyte och breddning över andra institutioner/fakulteter tex humaniora, ekonomi, juridik
 • CMB:s hjälp med större forskningsprojekt och hur man får in examensarbeten hos företag kan utvecklas

Och nu då?

Naturligtvis kommer era åsikter och idéer och att bli en del i vårt framtida arbete att utveckla CMB ytterligare. Under våren kommer CMB:s styrelse att göra en översyn av strategier för verksamhetens fortsatta utveckling och där kommer era svar i undersökningen att vara till ovärderlig hjälp.

Områden som vi redan nu ser som prioriterade framöver är utökad dialog och samverkan mellan näringsliv och Chalmers utbildningar samt spridning/nyttiggörande av den managementrelaterade forskningen som bedrivs och som finansieras av CMB.

Ett första steg mot det senare tar vi redan den 12 november med Strategidagen 2015. Så har du inte anmält dig än – gör det!!

TUSEN TACK till alla er som tagit er tid att svara på vår undersökning!!