Publicerad den 27 augusti 2015

Kungälvs kärna ska växa. Hur gör vi?

Under de närmsta åren planeras för cirka 1300 nya bostäder (en fördubbling), ett nytt resecentrum och ökad handel i Kungälvs stadskärna. Målbilden är tydlig – Kungälv ska utvecklas till en dynamisk stadskärna med hållbarhet och tillväxt i fokus – men hur gör man?

Cecilia Örtendahl, programansvarig för Stadskärnan och Henrik Haglund, chef Samhällsutveckling i Kungälvs kommun, presenterar kommunens arbete för hållbar utveckling och tillväxt i Stadskärnan. De menar att samverkan är nyckeln och den enskilt viktigaste faktorn för att driva utvecklingen framåt och nå målbilden. Kom och hör hur visioner ska bli verklighet.

Staden ska byggas ihop

Det är en stor del av det centrala Kungälv som ingår i utvecklingsarbetet. Bland annat ska ortens resecentrum flyttas närmare E6:an, staden ska byggas ihop och fördjupas västerut mot stadsdelenKomarken där det idag bor cirka 7 000 personer, jämfört med i citykärnans cirka 3 500 personer. Dessutom ska området där den tidigare gymnasieskolan låg, Kongahälla, utvecklas med bostäder, handel och kontor (se mer om projekten i bifogad presentation)

Målet är att skapa en mångfald gällande bostäder – storlek, bostadsrätt, hyresrätt.  Och även exempelvis 4:or och 5:or som är små. Staden behöver fler kontor, trevliga ställen för After Work, butiker, restauranger etc.

Cecilia Örtendahl:

– Vi arbetar med frågor som hur utvecklar vi näringslivet och besöksnäringen? Hur knyter vi samman Gamla staden och Bohus fästning med city och butiksgator? Hur kan vi vara ett alternativ till Göteborg när hotellen där är fullbelagda vid stora evenemang? Hur nyttjar vi bäst vår Gymnasieskola, Mimers, som i dag har ett högt söktryck?

Samverkan

– Svaret tror vi är samverkan! Samverkan mellan näringsliv, staden och medborgarna inom stadsdelar, kommun och region. Vi har idag med oss Fastighetsägarna, kultur- och idrottsföreningar, näringsliv och handel, ideella föreningar etcetera i ett antal olika arbetsgrupper. Vi har också infört så kallade stråkgrupper – aktörer längs stråken i staden för att se hur de vill göra för att lyft just sitt område.

Programmål

Kungälvs kommun arbetar enligt ett antal programmål:
• Utveckla stadens innehåll och utbudets kvalitet
• Förädla stadsmiljön
• Fördubbla antalet boende i stadskärnan
• Stärka Kungälvs stolthet och stadskärnans anseende

– Vi vill att de som bor i Kungälv varmt ska rekommendera andra att bo här. Vi vill att ungefär 1/3 av invånarna aldrig ska vilja flytta härifrån, 1/3 ska vilja bo på annan ort under några år och sedan flytta tillbaka igen, och 1/3 ska flytta för gott och ersättas av nya invånare, förklarar Cecilia.

Strategiska val

Kommunens stora utmaning är att vara knutpunkten för samverkan. Kraften som knyter ihop arbetsliv, fritid, handel, restauranger etc.

– Vi söker efter stadens så kallade ”sweet spot” där interna och externa resurser och förmågor kan möta visionen. Vi måste hela tiden göra strategiska val för tillväxt och hitta rätt nivå – vad kan vi göra själva och vilken input behöver vi få från andra genom hjälp utifrån? Här gäller det att tänka till så att resurserna läggs på rätt ställen.

Styrning

Idag leds arbetet via ett projektkontor som styr genom att kliva ut i linjeorganisationen och skapa program inom olika projekt. Arbetet sker utifrån ett gemensamt ledningssystem (se mer om styrmodellen i presentation).

Stadskärnan är indelad i egna geografiska områden för att kunna arbetet ska kunna genomföras inom rimlig tid.

– Kommunikation och medborgardialog arbetar vi med gemensamt i alla områden. Vill ha med medborgarna tidigt i processen så att vi hela tiden vet vad de tycker – är vi på rätt väg?