Publicerad den 9 juni 2015

Strategiarbete i stora byggföretag

Hur används strategiarbete i ett stort byggföretag? På vilket sätt kan strategiarbete kopplas till långsiktig förändring och utveckling i byggindustrin? Dessa och fler frågor svarade Martin Löwstedt, forskare och lärare på avdelning för Construction Management, Chalmers, på ”från en outsiders perspektiv” under CMB:s frukostmöte den 5 juni.

– Jag är inte byggare och har inte en branschkunnigs kunskap och erfarenhet, men som en outsider med djup teoretisk kunskap om effektivt strategiarbete tror jag mig kunna se andra saker som förhoppningsvis kan vara till nytta för byggbranschen. Så utmana mig gärna kring mina teorier och slutsatser!

Så inledde Martin sin presentation och publiken antog leende utmaningen.

Reagerar på kriser

Bakgrunden till Martins studier, som nu under våren resulterat i en doktorsavhandling, var att han uppmärksammades på att det fanns en brist på långsiktigt och verkningsfullt strategiarbete, och ett forskningsgap rörande strategiarbete, i byggbranschen.

– Strategi är inget som ett företag har utan något som människor gör, började han med att konstatera när han presenterade de frågor och metoder som han arbetat med i sin studie av strategiarbetet i ett av Sveriges största byggbolag.

I presentationen som finns att ladda ner här nedan kan du läsa fler detaljer om studiens upplägg, omfattning och resultat, men det som Martin konstaterade var att företagets chefer hade en uppfattning om att strategi inte var något som man arbetade med särskilt aktivt.

Den generella uppfattningen var att förändring i företaget sker först när den måste ske och beror ofta på kriser av olika slag. I dessa situationer ansåg man sig emellertid vara duktig på att snabbt hantera situationen.

Endast ett fåtal personer i studien refererade till strategiplaner och dessa personer arbetade alla aktivt med just strategifrågor i företaget. Dock kunde Martin konstatera, när han jämförde de faktiska förändringarna med den strategiplan som fanns, att dessa korrelerade relativt väl i tid.

Kollektiv identitet

Ett annat område som Martin berörde handlade om den kollektiva professionella branschidentitet som han fann bland majoriteten av företagets anställda, oavsett ställning eller position.

– Denna identitet verkar vara starkt förankrad i det ursprungliga hantverket kopplat till ”byggande” och att kunna ”bygg”. En stolthet förknippad med att ha ”gått den långa vägen”, berättade han och konstaterade att detta har både positiva och negativa konsekvenser för företaget och dess verksamhet.

– Det är en uppenbar organisatorisk stryka för ett stort byggföretag att ha anställda som kollektivt identifierar och organiserar sig kring det som är det grundläggande uppdraget, d.v.s. bygg- och konstruktionsprojekten. Nackdelen kan vara att man går miste om kunskap och erfarenhet från andra branscher som skulle kunna berika verksamheten.

Läs mer om vilka frågor Martin ställer sig inför framtiden i presentationen och hans avhandling här:

Martins avhandling »