Publicerad den 24 februari 2015

Region City – där nya arbetssätt möts

Centralstationsområdet utgör en viktig knutpunkt i Göteborg och när vi bjöd in Urban Hammarlund, regionchef för Jernhusen, att berätta om utvecklingen av och arbetssätten som används inom Region City lockade det många besökare.

År 2010 påbörjade Göteborgs Stad ett omfattande arbete kring stadens utveckling och attraktivitet. I egenskap av stationsägare i Göteborgsregionen inledde Jernhusen samtidigt utvecklingen av marken runt Centralstationen och Region City. En av ledstjärnorna i arbetet har varit total öppenhet, både inom olika projekt och ut mot allmänhet.

Bred förankring

Missionen inom Region City är att skapa mer än en station.

– Vi vill skapa en mötesplats, en länkande stadsdel – ett manifest i väst, konstaterade Urban Hammarlund.

För att kunna genomföra detta och leva upp till visionen ”Ett hållbart Region City för ökad rörlighet, fler möten och ökad tillväxt” har arbetet med att föra en öppen dialog och att brett förankra planerna för centralstationsområdet varit i centrum.

Successiv precisering

Jernhusen har arbetat otraditionell och hämtat inspiration från andra branscher, exempelvis hur forskningsintensiv verksamhet arbetar med agila processer.

– I vårt arbete har vi utgått från en gedigen omvärldsanalys och bjudit in till öppna arenor för möten och innovativa tankar. Vårt arbete har karaktäriserats av successiv precisering utifrån regionen i Norden, staden och stadsområdet runt stationen, ner till kvarteret och fastigheterna som mötesplatser och knutpunkt för verksamheter i regionen.

Nya konstellationer

Detta har möjliggjorts genom att man satt samman något otraditionella arbetsgrupper. Exempelvis har ett flertal arkitektfirmor fått fusionera sina idéer och komma fram med ett gemensamt förslag – istället för att var och en arbetar fram ett förslag som man sedan tävlar mot varandra med.

Även workshops som har involverat bland andra barn, skolungdomar och resenärer har arrangerats. Under hela processen har dessutom ett nära samarbete med aktörer både i regionen runt Göteborg och med städerna Oslo och Köpenhamn utvecklats.

Allt på webben

Gällande Gullbergsvass-området, det vill säga området mellan Nordstan och Skansen Lejonet, gjordes många lokala nedslag runt om stationen innan man började planera själva hjärtat. Under hela dialogprocessen har all information kontinuerligt lagts ut, helt öppet, på Region Citys webb.

– Vi lade ut förslagen på nätet utan att själva ta ställning. Innan vi tog nästa steg ställde vi helt enkelt frågan till staden, grannar och regionens resenärer – hur ska vi arbeta vidare med hjärtat i regionen?, förklarade Urban. Det vi har skapat är en öppen process som tagit intryck av alla inblandade och olika perspektiv.

Den som är nyfiken på att veta mer om arbetssättet eller de projekt som planeras kan gå in på www.regioncity.se »