Pågående forskningsprojekt

Just nu pågår följande forskningsprojekt med stöd från CMB.

Samverkande innovation i byggprojekt som led i ett strategiskt innovationsarbete i byggherreorganisationer (119)

Genom att dokumentera och analysera arbetet med att införa en strukturerad process för innovation i Johanneberg Science Park 2 (JSP2) kommer detta projekt utveckla en djup förståelse för hur arbetsprocesser, ledning och organisering av innovationsarbete i projektbaserad verksamhet sker: vad fungerar bra och vad som skulle kunna utvecklas. Akademiska Hus Västs arbete med att införa en systematisk process för innovation i JSP2 har inspirerats av 3iii-guidelinen, och studien av JSP2-projektet innebär en möjlighet att testa, utvärdera och utveckla detta ramverk. Ett viktigt mål med studien är att fler i branschen ska kunna lära av Akademiska Hus arbete och erfarenheterna från JSP2. Avsikten är att etablera ett bredare Lärforum där andra aktörer, främst andra byggherrar, bjuds in för att utbyta erfarenheter kring organisering av innovationsarbete.

Kontakt: Kamilla Kohn Rådberg, kamilla@chalmers.se

 

DIABAHS – Dialog Bygg Hållbart för Seniorer (118)

Fortsättningsprojekt från projekt med löpnummer 96 (metodutveckling av planerings och byggprocess för ökad hållbarhet och effektivitet). Projektet är ett följeforskningsprojekt av en dialogprocess för att beskriva och utveckla arbetsmodeller som bidrar till ökad effektivitet och bättre produkt. Det övergripande syftet är att bidra till vetenskaplig kunskap samt kunskap som är användbar i praktiken (metodutveckling). Projektet kommer beskriva arbetsmodeller som är användbara för framtida metodutveckling samt utgångspunkten för beslutsprocesser vid planering och bygge av nya trygghetsbostäder. Projektet omfattar fyra empiriska exempel och pågår från hösten 2016 till våren 2019 och inkluderar flera bostadsföretag, kommuner, intresseorganisationer samt en statlig myndighet.

Kontakt: Inga Malmqvist, 

 

Vad orsakar den låga bostadsproduktionen i Sverige? Etapp 2 (117)

I redan slutförd etapp 1 av detta forskningsprojekt har en komparativ studie genomförts av hur ”styrsystemen” (lagar, regler och finansiering) i Sverige och Norge är uppbyggda och hur de skiljer sig åt samt hur de fungerar i praktiken från idé till bygglov. I etapp 2 jämförs resultaten från etapp 1 med analys av styrsystemen i Finland, Danmark och Nordtyskland. Genom att gå igenom flera länders system blir det möjligt att genom ”triangulering” öka validiteten – d.v.s. tydligare avgöra vilka faktorer som är avgörande villkor för ”målet en bostadsproduktion som går i takt med efterfrågan”.

Kontakt: Anders Hagson, hagson@chalmers.se

 

Följeforskning BoStad 2021 (112)

Forskningsprojektets problemställning omfattar hur exploateringsprocessen för förtätning med nya flerbostadsområden kan effektiviseras, genom bl a ett förändrat arbetssätt med en planerings- och byggprocess med överlappande faser och med en förvaltningsövergripande projektorganisation, utgående från Göteborgs Stads satsning BoStad 2021.

Kontakt: Anders Svensson, anders@caselab.se 

 

Ökad samverkan för hållbar stadsförnyelse (106)

Projektet avser att studera en innovativ beslutsmodell för stadsförnyelse och renovering av Siriusgatan i Bergsjön där man använder ökad samverkan eller ”partnering i planprocessen” i samarbete mellan Familjebostäder, Stadsbyggnadskontoret och Fastighetskontoret i Göteborgs stad.

Kontakt: Paula Femenias, paula.femenias@chalmers.se

 

Etik, hållbarhet och sociala indikatorer – att mäta sociala värden vid stadsomvandling (103)

Syftet med projektet är att ta fram ett teoretiskt förankrat ramverk som kan användas för att undersöka vilken effekt stadsomvandling har på sociala värden. Ramverket tar avstamp i Renobuild-verktyget men får ett vidare användningsområde då det ger en sammanhållen teoretisk grund och inkluderar den empiri som behövs för att precisera och vikta indikatorer. Verktyget kommer att prövas i samarbete med Älvstranden och Mölndala Fastigheter, samt Mölndals Stad.

Kontakt: Karl Persson de Fine Licht, karl.licht@sp.se

 

Ombyggnadsuppföljning (99)

Projektet handlar om metoder och faktisk användning av metoder för att följa upp produktivitet och miljömässig hållbarhet på ombyggnadsarbetsplatser. Här ingår även hanteringen av ombyggnadsavfall.

Kontakt: Jan Bröchner, jan.brochner@chalmers.se

 

Mellanchefer i byggföretag och deras roll i innovations- och strategiarbete (94)

Kartläggning och analys av hur mellanchefer i byggföretag bidrar till innovations- och strategiarbete, omfattande bland annat hur de stödjer utvecklingen av nya produktionsprocesser.

Kontakt: Christian Koch, christian.koch@chalmers.se

 

Framtidssäkring av vårdbyggnader (92)

Syftet med detta doktorandprojekt är att sätta in begreppet anpassbarhet i olika sammanhang – historiskt, tekniskt, ekonomiskt – i ett vårdperspektiv. Avsikten är att beskriva internationella erfarenheter, förhållningssätt och trender. Detta avser leda till en sammanställning av internationell forskning inom området.

Kontakt: Göran Lindahl, goran.lindahl@chalmers.se

 

Produktivitetspåverkande förhållanden vid nybyggnad flerbostadshus (86)

Projektet analyserar produktivitetspåverkande faktorer vid nybyggnad av flerbostadshus. Underlaget baseras på befintliga data från 389 byggprojekt färdigställda i Sverige under 2012 som behandlas med systematisk statistisk analys. Projektet har varit vilande, planerad omstart inom kort.

Kontakt: Mathias Gustafsson, mathias.gustafsson@chalmers.se

 

Innovativa besluts- och affärsmodeller (74)

Hur innovativa affärsmodeller för renovering av byggnader kan skapas och upptas i organisationer är frågan som ställs i denna studie. Målsättningen är att bland annat att stimulera beslutsfattare inom byggsektorn att välja mer energieffektiva lösningar.

Kontakt: Pernilla Gluch, pernilla.gluch@chalmers.se

 

Vad driver verkliga förbättringar: konkurrens, utvecklingsintresse, eller modetrender? (69B)

Studien ska undersöka genomslagskraften av Lean-filosofin i svensk samhällsbyggnadssektor. Särskild vikt läggs vid att studera skillnaden mellan Lean som ett retoriskt begrepp och faktiska förändringar i arbetsrutiner och processer. Projektet har varit vilande, men omstart skede under första kvartalet 2016. Projektet beräknas avslutas under första kvartalet 2017.

Kontakt: Martin Löwstedt, martin.lowstedt@chalmers.se